"fornøden" - Englanninkielinen käännös

DA

"fornøden" englanniksi

DA fornøden
volume_up
{adjektiivi}

fornøden (myös: krævet, nødig, nødvendig, nødvendigt)
Kommissionen er enig i ånden i ændringsforslag 3 og 5 og finder faktisk en forbedring af oplysningen fornøden.
The Commission agrees with the spirit of Amendments Nos 3 and 5, and agrees that it is indeed necessary to improve the provision of information.
Dette spørgsmål lægger an til overvejelse, debat og om fornødent handling.
That question calls for reflection, for debate and, if necessary, for action.
Om fornødent bistår medlemsstaterne hinanden i dette øjemed og indtager i givet fald en fælles holdning.
Member States shall, where necessary, assist each other to this end and shall, where appropriate, adopt a common attitude.
fornøden (myös: hensigtsmæssig, passende)
Til slut skal jeg beklage, at Europa-Parlamentets holdning ikke varetages i fornøden grad.
To conclude, I find it regrettable that the position of the European Parliament does not demonstrate the appropriate degree of prudence.
Artikel 87 fastlægger vedtagelsen af enhver fornøden forordning om anvendelse, der skal fremme de førnævnte artikler.
Article 87 also provided for the adoption of any appropriate regulations 'to give effect to the principles ' presented in these articles.
Hr. formand, det er muligt, men vi er nødt til at sige " om fornødent efter høring af arbejdsmarkedets parter ".
Mr President, it is possible but we have to say 'where appropriate after consultation of the social partners '.
fornøden (myös: påkrævet)
Procesreglementet for Domstolen og procesreglementet for Retten skal indeholde alle forskrifter, der er nødvendige for at anvende og om fornødent udfylde denne statut.
The Rules of Procedure of the Court of Justice and of the General Court shall contain any provisions necessary for applying and, where required, supplementing this Statute.
fornøden (myös: nok, tilstrækkelig)

Esimerkkejä "fornøden"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DanishAlle disse betragtninger indgik i sin tid med fornøden vægt i de trufne afgørelser.
All these are considerations which were duly taken into account at the time the decisions were taken.
DanishLad ingen rådden Tale udgå af eders Mund men sådan Tale som er god til fornøden Opbyggelse for at den kan skaffe dem Nåde som høre derpå;
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
DanishKommissionen vil derfor overveje, hvordan der kan tages fornøden højde for dette, samtidig med at den politiske, juridiske og administrative ensartethed sikres.
The Commission will therefore consider how due account can be taken of these concerns while ensuring political, legal and administrative consistency.
DanishHvis vi formoder, at årsagen til forsinkelsen er manglende fornøden omhu fra medlemsstaternes side, opfordrer vi Kommissionen til at forklare, hvad den kan gøre for at forbedre situationen.
Assuming that lack of due diligence on the part of the Member States is the reason for this delay, we call upon the Commission to explain to us what it could do to remedy the situation.