"bryde sammen" - Englanninkielinen käännös

DA

"bryde sammen" englanniksi

DA bryde sammen
volume_up
{verbi}

bryde sammen (myös: brænde sammen, nedbryde)
Havnearbejderne kan miste deres job, sikkerhedssystemerne kan bryde sammen, og hele sikkerheden vil blive bragt i fare.
Dockers could lose their jobs, the security systems could break down and the safety issue would be jeopardised.
Hovedproblemet har været, at antallet af flygtninge har været så stort, at vores kapacitet til at behandle asylansøgninger har truet med at bryde sammen.
The main problem was that the number of people was so large that our capacity to examine asylum applications threatened to break down.
bryde sammen
bryde sammen (myös: besvime, , blive bevidstløs)
volume_up
to conk {v.} [ark.]

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bryde sammen" englanniksi

bryde verbi
sammen adverbi

Esimerkkejä "bryde sammen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DanishI et EU med 25 medlemsstater vil denne politik bryde sammen tynget af sine egne modsætninger.
A case in point is Portugal, where the number of vessels has dwindled year on year.
DanishDenne holdning modsiger ikke opfattelsen af, at bestandene er i fare for at bryde sammen.
This position does not contradict the perception that the stock is in danger of collapse.
DanishHar den nyere historie ikke lært os, at kunstige konstruktioner har det med at bryde sammen?
Does recent history not teach us that artificial constructions are destined to collapse?
DanishDet kan alt sammen ske, og så begynder helheden at bryde sammen.
That can happen at any time and it is at that point that the whole thing starts to unravel.
DanishSå kan vi sammen bryde Rådets modstand mod at give dyrene rimelige vilkår.
We could then together break the Council’ s resistance to providing animals with reasonable conditions.
DanishJeg har ikke indtryk af, at branchen er ved at bryde sammen.
I am not under the impression that the industry is about to collapse.
DanishNATO kan bryde sammen på grund af denne krig, hvilket også ville være katastrofalt for enheden inden for EU.
NATO may lose this war, which would be a disaster for unity within the EU.
DanishDette mistillidsforslag vil bryde sammen som et korthus!
This shows how absurd this motion is and how it lacks credibility.
DanishSiden 2000 er situationen blevet tilspidset dramatisk, og bestandene er i fare for at bryde sammen.
Since the year 2000, the situation has dramatically worsened and the stocks are threatened with collapse.
DanishUden disse reformer vil vores institutioner bryde sammen og ikke længere opfylde deres formål.
Unless they are reformed, our institutions will suffer a heart attack and will no longer be able to fulfil their purpose.
DanishDet er interessant, at tiltrædelsen af tre nye medlemsstater ikke har fået integrationsudviklingen til at bryde sammen.
It is interesting that the entry of three new states did not disrupt our move towards integration.
DanishTitford udtalte, at branchen ville bryde sammen.
Mr Titford said that the industry would collapse.
DanishDet påstås, at Internettet ville bryde sammen, eller at tjenesterne ikke ville kunne arbejde uden forstyrrelser.
It is claimed that the Internet would grind to a halt or that services would not be able to work uninterrupted.
DanishHr. formand, der er ingen tvivl om, at hele det sociale beskyttelsessystem i Europa er i fare for at bryde sammen.
Mr President, it is an indisputable fact that the entire social security system in Europe is in danger of total collapse.
DanishAt reducere det europæiske budget vil reelt være ensbetydende med at lade Europa bryde sammen.
If the stingy countries – by which I mean countries and governments that are very close to me – prevail with their 1 %, Europe will be the loser.
DanishSet i bagklogskabens klare lys mener jeg, at det havde været bedre, om Parlamentet havde ladet mæglingsprocessen bryde sammen.
With hindsight, I believe it would have been better for Parliament to have let the conciliation process collapse.
Danishmen jeg står tvivlrådig imellem de to Ting idet jeg har Lysten til at bryde op og være sammen med Kristus; thi dette var såre meget bedre;
For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
DanishIngen af budgetmyndighedens parter ville risikere, at disse forhandlinger skulle bryde sammen på grund af 2006-budgettet.
Neither party negotiating the budget wanted to take the risk of allowing these talks to founder on account of the 2006 budget.
DanishVore byer er ikke til at ånde i, bilerne overbelaster vore gader, og lastbilerne får trafikken på motorvejene til at bryde sammen.
The air in our cities is impossible to breathe, cars are flooding our streets and lorries are paralysing our motorways.
DanishOg eftersom der, som De ville kalde det, er offentligt hysteri, opstår der straks angst for, at oksekødsmarkedet skal bryde sammen.
And the moment, as you would put it, public hysteria breaks out, there is immediate concern about beef markets collapsing.