"bestemte produkter" - Englanninkielinen käännös

DA

"bestemte produkter" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "bestemte produkter".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "bestemte produkter" englanniksi

bestemme verbi
bestemt adjektiivi
bestemt adverbi
English
produkter substantiivi

Esimerkkejä "bestemte produkter"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

DanishFor det andet, protektionisme med hensyn til bestemte forarbejdede sydafrikanske produkter.
Secondly, protectionism with regard to certain finished products from South Africa.
DanishDet er en betegnelse, der hos offentligheden skaber det indtryk, at bestemte produkter er " tillidsvækkende ".
This is a term that gives the general public the feeling that certain products are 'trustworthy '.
DanishDer var spørgsmål vedrørende allergenicitet og konsekvenserne af bestemte produkter for menneskers sundhed.
There were questions relating to allergenicity and the implications of particular products for human health.
DanishAndre spørgsmål vedrører de forbud mod indførsel af belgiske produkter, som bestemte medlemslande har indført, generelt.
Other issues concern the import barriers imposed by certain Member States with regard to Belgian products in general.
DanishDet er kun effektivt, hvis Kommissionen fører en effektiv politik ved at gøre brugen af bestemte produkter obligatorisk.
This can only be effective if the Commission pursues an effective policy by making the use of certain products compulsory.
DanishDet blev sagt, at der ikke forelå noget mandat til at forhandle om en afskaffelse af eksportrestitutionerne for bestemte produkter.
On Japan’ s rice policy, we all know that rice is a very sensitive issue for Japan and it has always been viewed as such.
DanishPengene skal virkelig anvendes til oplysning af forbrugerne og ikke til markedsføring af bestemte produkter i Den Europæiske Union, hvorved det kommer industrien til gode.
The money really must be used to inform the consumer and not to market certain products in the European Union to the benefit of industry.
DanishInden vi har klarhed over disse stoffers nøjagtige virkning, er det vanskeligt at træffe vidtgående beslutninger om at forbyde bestemte produkter.
Until we know exactly what the effects of the substances in question are, it is difficult to take far-reaching decisions on removing certain products from the market.
DanishProblemet har været, at bestemte produkter, som var afledt af gensplejset soja og majs, kom på markedet, før direktivet om nye levnedsmidler blev vedtaget.
The problem we have had is that with reference to particular products derived from GM soya and maize appeared on the market before the novel foods directive came into place.
DanishVi må i WTO gennemføre, at vi kan holde bestemte produkter væk fra det europæiske marked, hvis de bliver fremstillet på en sådan måde, at det yderligere ødelægger klimaet.
We must get the WTO to agree to allow us to keep certain products off the European market if they have been manufactured using processes that cause additional climate change.
DanishDu bedes oplyse, om det totale antal transaktioner er forkert, om den indkøbte mængde er forkert, eller om du har bemærket, at bestemte produkter ikke vises i en af dine rapporter.
Please specify whether the total number of transactions is wrong, if the purchased amount is wrong or if you have noticed certain products failing to appear in one of your reports.
Muita sanoja
Danish
  • bestemte produkter

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.