FI

ympäri {adverbi}

volume_up
ympäri
Vapaaehtoistyömahdollisuuksia on monenlaisia ympäri maailmaa.
There are many possibilities for volunteering all over the world.
Sitten kutsuimme ihmisiä ympäri maailmaa rakentamaan niitä ja testailemaan kanssamme.
And then we invited people all over the world to build them and experiment with us.
Uskovaiset ympäri maailman eivät kuitenkaan usko, he tietävät varmasti.
However, believers all over the world not only believe, they know for certain.
Arviolta 200 miljoonaa hyötyeläintä kuljetetaan joka vuosi ympäri EU:ta.
It is estimated that around 200 million livestock are moved around the EU every year.
Kuten nimi antaa ymmärtää, näitä löytyy lähestulkoon ympäri maailman.
And, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
Matkustellessani ympäri maailman tapasin nuoria, jotka olivat menettäneet toivonsa.
And as I was traveling around, I kept meeting young people who'd lost hope.

Esimerkkejä "ympäri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe, mitä nämä aseet ja ammukset aiheuttavat ympäri maailmaa, on kuitenkin selvää.
What these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
FinnishSe reagoi nopeasti ja päättäväisesti inhimillisiin tragedioihin ympäri maailmaa.
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
FinnishTiedämme kuitenkin, että niitä myydään, välitetään ja levitetään ympäri Eurooppaa.
As we know, however, they are traded, dealt with and circulated around Europe.
FinnishTorjuntatoimistamme huolimatta tämä vitsaus jatkaa leviämistään ympäri maailmaa.
Despite our efforts, this scourge continues to spread throughout the world.
FinnishKaikki parlamentissa tietävät, että kalakannat hupenevat nopeasti ympäri EU:ta.
Everyone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
FinnishKyseinen liike herättäisi varmasti huomiota ja monia kysymyksiä ympäri maata.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
FinnishHaluaisin kääntää tämän kaiken ympäri ja tarkastella sitä myönteisessä valossa.
I would like to turn all of this around and look at it in a positive light.
FinnishTieto on vapaa, se matkustaa ympäri maailmaa, eikä sitä voi pitää itsellään.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Finnish16:41 Ja hän ei halunnut sitä vain syksyllä, vaan hän halusi sitä ympäri vuoden.
16:41 And he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
FinnishJuuri hollantilaiset ensimmäisinä purjehtivat Kap Hornin ympäri ja nimesivät sen.
It was Dutch people who first sailed round Cape Horn and gave it its name.
FinnishElintarvikkeiden hinnat ovat kohonneet ympäri maailmaa jo useiden vuosien ajan.
For several years now the world has seen a steady increase in food prices.
FinnishTämä todellinen merkki tunnustetaan ympäri maailman, euro on vakauden mitta.
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
FinnishMielestäni on hävettävää, että me naiset emme voi yhdistyä ympäri maailmaa.
I find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
FinnishMe käymme tätä keskustelua Ruotsissa, ja sitä käydään myös ympäri Eurooppaa.
We are having this discussion in Sweden, and it is also taking place around Europe.
FinnishTämän vuoden alussa on jo nähty aivan liikaa verenvuodatusta ympäri maailmaa.
The beginning of this year has seen already far too much bloodshed around the world.
FinnishOnko sinulla ystäviä, sukulaisia ja työtovereita eri aikavyöhykkeillä ympäri maailmaa?
Have friends, family, and colleagues in different time zones across the world?
FinnishMatkustellessani ympäri maailman tapasin nuoria, jotka olivat menettäneet toivonsa.
And as I was traveling around, I kept meeting young people who'd lost hope.
FinnishSitten kutsuimme ihmisiä ympäri maailmaa rakentamaan niitä ja testailemaan kanssamme.
And then we invited people all over the world to build them and experiment with us.
FinnishSurullista kyllä, 20 miljoonaa tällaista lasta syntyy joka vuosi ympäri maailmaa.
Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world.
FinnishMeidän on tietenkin myös tuettava ympäri maailman niitä, joiden tulot ovat alhaisia.
Of course, we must also support those on low incomes throughout the world.