"ylläpitää" - Englanninkielinen käännös

FI

"ylläpitää" englanniksi

FI ylläpitää
volume_up
[ylläpidän|ylläpitänyt] {verbi}

ylläpitää (myös: jatkaa, pysyä mukana)
Kun ehdokkaista tiedotettiin, ei edes yritetty ylläpitää kulisseja.
During the announcement of candidacies there was not even an attempt to keep up appearances.
Oli tärkeää ylläpitää kulisseja ja olla antamatta Euroopan kansalaisille vaikutelmaa siitä, että oltiin perustamassa liittovaltion rakenteita.
It was important to keep up appearances and not give European citizens the impression that the structures of a federal state were being put in place.
Ranska aikoo tässä tarkoituksessa ylläpitää töiden tahtia, jotta Feirassa tehdyt sitoumukset voidaan pitää Nizzan Eurooppa-neuvostossa, ja esityslista on erittäin kuormitettu.
It therefore intends to keep up the pace of work so that the Feira commitments can be kept by the time the European Council meets in Nice - a particularly heavy agenda.
ylläpitää (myös: väittää)
(SV) On tärkeää ylläpitää korkealaatuista tutkimuskompetenssia.
It is important to maintain a high level of research expertise.
Siksi on tärkeää ylläpitää avun saamisen edellytyksiä koskevia kriteerejä.
It is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
Miten voimme ylläpitää rahastoa, joka käsittelee yhä tuhoisampia poikkeustilanteita?
How can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Enää ei ole syytä ylläpitää tätä jakoa, sillä se ei ole uskottava.
There is no longer any reason to sustain that division, for that division is implausible.
Komissio katsoo, että makrotalouspolitiikan tehtävänä on tässä yhteydessä ylläpitää kasvua.
In the Commission’s view, the role of macroeconomic policy in this regard is to sustain growth.
Olen lujasti vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu ylläpitää ja puolustaa tätä kaikkea.
I am firmly convinced that we will be able to sustain and defend all this.
ylläpitää (myös: pitää yllä)
Kun maamme yhdistyivät, ne päättivät samalla ylläpitää ja edistää näitä arvoja.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Hallituksemme ylläpitää määrätietoisesti lakia ja järjestystä.
We have a government that is determined to uphold law and order.
Silti on aina tärkeää ylläpitää kansainvälistä oikeutta.
However, it is always important to uphold international law.
ylläpitää (myös: tukea)
volume_up
to abet {v.} [vanh.]
ylläpitää (myös: vahvistaa)
volume_up
to feed [fed|fed] {v.} [kuv.]
Afganistanin laajoilla oopiumipelloilla ylläpidetään monen miljoonan dollarin arvoista huumausainekauppaa.
Afghanistan's vast opium fields are feeding a multi-million dollar drugs business.
Kaavailemme myös sitä, että osana toimintaansa viranomainen ylläpitäisi tehostettua nopeaa hälytysjärjestelmää elintarvikkeisiin ja rehuun liittyvien ongelmien varalta.
As part of its remit we also envisage the authority operating an enhanced rapid alert system for food and feed concerns.
Ota sisällönvalvonta käyttöön tai muuta sen asetuksia, tarkastele ja ylläpidä suojausvarmenteita, muuta automaattinen täydennyksen tai (RSS) syötteiden asetuksia.
Turn on Content Advisor or change its settings, view and manage security certificates, change AutoComplete settings, or change feed (RSS) settings.

Esimerkkejä "ylläpitää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSlovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
However its government currently only has enough money to man around 90 of them.
FinnishAinoana vaihtoehtonamme on ylläpitää aktiivisia poliittisia suhteita Pakistaniin.
We have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
FinnishVäkivalta on este tasa-arvon saavuttamiselle, ja se ylläpitää eriarvoisuutta.
This violence is an obstacle to achieving equality and perpetuates inequalities.
FinnishKäyttäkäämme tätä mietintöä keinona edistää ja ylläpitää tätä mietiskelyä ja keskustelua.
Let us use this report as a means of promoting a continued debate on this subject.
FinnishSen työllistämä työvoima ylläpitää maaseutualueiden taloudellista toimintaa.
The workforce employed underpins the economic activity of rural areas.
FinnishEU:hun on sisäänrakennettu salailukulttuuri, jota myös parlamentti ylläpitää.
A culture of secrecy has been built into the EU, one that Parliament also helps to support.
FinnishYleisesti tunnustetaan, että on tärkeää ylläpitää läheisiä siteitä Turkkiin.
The importance of close links with Turkey are generally acknowledged.
FinnishRyhmämme tarkistuksia, joiden tavoitteena on ylläpitää kansalaisten oikeuksia, ei ole hyväksytty.
Our group's amendments aimed at upholding citizens' rights have not been adopted.
FinnishLissabonin strategian merkityksestä ei pidä ylläpitää harhaluuloja.
There can be no self-delusion as to the importance of the Lisbon strategy.
FinnishVähintään yhtä tärkeää on myös ylläpitää vakautta Euroopan unionin naapurimaissa.
Maintaining a stable situation in the European Union’s neighbouring countries is no less important.
FinnishToimialueen rekisteröintipalvelu ylläpitää toimialuetta käsitteleviä tietoja.
Your domain registrar maintains information about your domain.
FinnishTodellisuudessa kyse on keinosta ylläpitää naisten alistamista.
In reality, this is an instrument which is intended to perpetuate women's oppression.
FinnishMyönnämme, että on tärkeää ylläpitää Euroopan teknisiä valmiuksia avaruustoiminnan alalla.
We recognise the importance of maintaining European technological capability for space activity.
FinnishOn tärkeää ylläpitää oikeita pelisääntöjä sisämarkkinoilla.
This is important for the purpose of maintaining proper rules in the internal market.
FinnishJa millainen on se järjestelmä, joka luo ja ylläpitää tilannetta?
And what is the system that creates and maintains that situation?
FinnishErityisesti mainoksissa on taipumus ylläpitää miehiä ja naisia koskevia vanhanaikaisia stereotypioita.
Advertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
FinnishMatkailu- ja siivouspalvelujen kaltaisista palveluista voitaisiin ylläpitää rekisteriä.
Services such as tourism and clean taxes could register.
FinnishNäin mahdollisuudet ylläpitää kysyntää korkeampaa kasvua ilman inflaatiota paranisivat.
In this way, we will increase the possibility of sustaining, without inflation, higher growth in demand.
FinnishTätä tasapainoa on vaikea ylläpitää, mutta uskon, että tässä mietinnössä se on pääpiirteittäin saavutettu.
It is a difficult balance to keep but I think this report has got it generally right.
FinnishRahoitusmarkkinoilla meneillään oleva riskien uudelleenarviointi ylläpitää kuitenkin epävarmuutta.
However, the ongoing reappraisal of risk in financial markets has led to continued uncertainty.