FI

yllä {prepositio}

volume_up
yllä (myös: yli, päällä)
Suorita Microsoftin tietoturvatarkistus yllä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.
Follow the steps above to run the Microsoft Safety Scanner.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Aidon Microsoft-ohjelmiston työkalut keräävät yllä kuvatut tiedot seuraavin välein:
Genuine Microsoft software tools collect the data described above at the following intervals:
Tämä perusta pitää yllä rauhanomaista uudistuskehitystä alueella.
It is the foundation that keeps the region on a peaceful and reformist track.
Ohjeet tämän tekemisestä ovat yllä tässä ohjeaiheessa.
Information on how to do this is included earlier in this topic.
Ne rakastavat neutroneita, jotka pitävät reaktiota yllä.
They love the neutrons that are going on and helping this reaction take place.
Takasivu: Viron kansallislintu haarapääsky lentää maiseman yllä
Reverse: A barn swallow, the national bird of Estonia, flying over a landscape
Joukko avoimen lähdekoodin kehittäjiä pitää yllä ja parantelee niitä.
They are maintained and improved over time by a community of open-source developers.
Monien eturistiriitojen varjo häilyy komissionne yllä.
The shadow of a great many conflicts of interests hangs over your Commission.

Esimerkkejä "yllä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishSe ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa.
It will not achieve this if it falls short of maintaining an exemplary position.
Finnish"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
The 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
FinnishOnko taantuman aikana parempi pitää yllä kiinteää vai kelluvaa valuuttakurssia?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
FinnishKaikkia yllä lueteltuja mobiililaitteita voidaan hallita Windows Intune -palvelulla.
Each of these mobile devices can now be managed with the Windows Intune service.
FinnishRekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
FinnishOn jälleen Euroopan unionin tehtävä osoittaa johtotaitoa ja pitää vauhtia yllä.
It falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.
FinnishEi ole totta, että Euroopan poliittista dynamiikkaa on vain pidettävä yllä.
It is not true that the political dynamism of Europe simply needs to be upheld.
FinnishMistä saamme rahoitusta kasvua varten ennen kuin kasvu pysyy yllä itsestään?
From where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
FinnishTällaisia yhteyksiä pidetään yllä myös lähikuukausina, myös liittymisen jälkeen.
These contacts will continue to be cultivated in the months ahead even after accession.
FinnishSen on kuitenkin pidettävä uudistusprosessin vauhtia yllä kaikilla aloilla.
However, it needs to maintain the momentum of the reform process in all areas.
FinnishLibyan yllä toimii 60 eurooppalaista lentokonetta - 60 kuuroa ja sokeaa lentokonetta.
Sixty European aircraft are operating over Libya - 60 deaf and blind aircraft.
FinnishLisäksi miehet jatkavat ja pitävät yllä sukupuoleen perustuvia rakenteita taloudessa.
More importantly, they continue and maintain gender structures in the economy.
FinnishMeidän on pidettävä vauhtia yllä, eikä vähiten kansainvälisen kilpailun vuoksi.
We must keep the momentum going, not least in view of global competition.
FinnishMielestäni näin ei ole tapahtunut, ja meidän tehtävänämme onkin pitää painetta yllä.
I do not believe that they have, and it is up to us to keep the pressure up.
FinnishTarkoitan niiden yhteisöjen sijoituksia, jotka tukevat ja pitävät yllä yrityksiä.
I mean the investment of the communities that underpin and sustain them.
FinnishRouva Lulling esitti vielä kerran sitä, mitä herra Aigner piti yllä vuosia.
Mrs Lulling has repeated the same points that Mr Aigner made over the years.
FinnishMeidän on kuitenkin edelleen nähtävä, pystyykö tämä uusi hallitus pitämään edistystä yllä.
But, again, we must see if this new government is able to sustain that progress.
FinnishKomission pitäisi tehdä aloite, jossa otetaan huomioon yllä mainitut periaatteet.
The Commission should introduce an initiative that observes the above-mentioned principles.
FinnishEn epäile, etteikö Google aikoisi pitää yllä hyväntahtoista mottoaan "Do no evil".
I have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.