"ylittää" - Englanninkielinen käännös

FI

"ylittää" englanniksi

volume_up
ylittää {transitiiviverbi}

FI ylittää
volume_up
[ylitän|ylittänyt] {verbi}

Matkustajajunien veturit ja liikkuva kalusto voivat myös pian ylittää rajoja.
Very soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
Toisaalta Internet-mainonta ylittää hyvin helposti valtioiden rajat.
On the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Toisinaan on kuitenkin voitava hieman ylittää rajoja demokratian vuoksi.
Sometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
ylittää (myös: ylittyä)
Liettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason.
In Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
Tämä merkitsee sitä, että komissiolla ei ole mahdollisuutta ylittää näitä rajoja.
In other words, the Commission is not at liberty to exceed the prescribed limit.
Näillä ”sekoittumisvyöhykkeillä” pilaavien aineiden pitoisuudet voisivat ylittää asetetut rajat.
In these 'mixing zones', concentrations of pollutants could exceed the limits set.
ylittää
IMF:n World Economic Outlook ‑ennusteen mukaan osuus ylittää 50 % vuonna 2013.
According to the IMF’s World Economic Outlook, this share will surpass 50% in 2013.
Tämän saavuttamisessa on joskus tarpeen ylittää itsensä.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
Siellä saavutettu sopimus ylittää odotuksemme ja hyödyttää suuresti eurooppalaisia toimijoita.
The agreement achieved surpassed our expectations and will greatly benefit European companies.
On usein ylitettävä sellaisia perinteitä, joiden tiedämme olevan vaikeita ylittää.
Very often, certain traditions need to be transcended which we know it is not easy to transcend.
Oikeudellisen kehyksen poliittinen ulottuvuus voisi hyvin ylittää eurooppalaisen naapuruuspolitiikan.
The political dimension of such a framework could well transcend the European Neighbourhood Policy.
Pyrimme nyt luomaan koko Euroopan kattavaa rahoituspalveluiden alaa, joka ylittää Euroopan valtioiden rajat.
We are currently trying to create pan-European financial services, which transcend the borders of Europe.
ylittää
Erityisesti tarkistus 16 laadittiin hyvin huolellisesti, jotta tähän asiaan liittyvät kansainväliseen oikeuteen liittyvät vaikeudet voitaisiin ylittää.
Amendment 16 in particular was crafted very carefully to get over the international legal difficulties in that respect.
ylittää (myös: paeta)
Silti paikkojen kysyntä ylittää vankasti tarjonnan.
But the demand for places still far outweigh the supply.
On selvää, että Afrikan maista ja muista vähiten kehittyneistä maista tuntuu siltä, että menot saattavat ylittää tähän sopimukseen liittymisestä saatavan hyödyn.
It is clear that the African countries and other LDCs feel that the costs potentially outweigh the benefits of signing up to this agreement.

Esimerkkejä "ylittää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishAfrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason.
Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement.
FinnishTraktoreista, joiden nopeus ylittää 40 km/h, esittelemme ehdotuksen myöhemmin.
On the outstanding technical questions we shall prepare and table a proposal.
FinnishKaikki viittaa siihen, että tämän nopean kuljetusmuodon kysyntä ylittää sen tarjonnan.
All the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
FinnishEmme myöskään saa unohtaa, että merenkulku ylittää kansalliset ja Euroopan rajat.
Secondly, we must not forget that shipping goes beyond national and European borders.
FinnishToisin kuin yleisesti oletetaan, maailmanlaajuinen sokerinkulutus ylittää jo kysynnän.
Contrary to received wisdom, global sugar consumption already outstrips demand.
FinnishTämä on kysymys, jota ei voi kiertää mutta joka ylittää tämän keskustelun rajat.
This is a question which cannot be evaded, but it goes beyond the scope of this debate.
FinnishHaluaisin muistuttaa kollegoille, että puheet eivät saa ylittää yhtä minuuttia.
May I remind speakers that they must not speak for longer than one minute.
FinnishTältä osin parlamentin jäsen Thyssenin erinomaista puheenvuoroa ei juuri voi ylittää.
In this respect, the excellent speech by Mrs Thyssen cannot be improved upon.
FinnishSe ylittää siksi reilusti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton kynnysarvon.
This, therefore, significantly exceeds the threshold for mobilising the Solidarity Fund.
FinnishValtiot eivät voi oman toimivaltansa rajoittamina voi ylittää rajojaan.
Since their powers are limited, the States cannot act beyond their own borders.
FinnishTarvitsemme yhteisen päätöslauselman, joka ylittää poliittisen jakolinjat.
We need a joint resolution, a resolution that is above political divisions.
FinnishSuuronnettomuuksien laajuus ylittää usein kansallisten hätävalmiuksien toimintakyvyn.
The scale of some disasters often overwhelms national response capacities.
FinnishKun pankit myöntävät toisilleen lainoja, 150 miljoonan euron rahamäärää ei saa ylittää.
And, when banks lend to each other, the sum of EUR 150 million must not be exceeded.
FinnishEuroopan unionin on aloitettava suuntaus, joka ylittää tähänastiset toimet.
The European Union must keep talking and move things even further forward.
FinnishHerra Blokland on väittänyt, että se ylittää sopimuksessa säädetyt ehdot.
Mr Blokland maintains that this would be overstepping the contractual mark.
FinnishKöyhä maa tai kehitysmaa ei kestä syntyvyyttä, joka ylittää kaksi lasta naista kohden.
A poor or developing country cannot sustain a birth rate above two children per woman.
FinnishMaksamattomien asuntolainojen määrä ylittää jo Yhdysvaltain julkisen velan.
The volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
FinnishOn myös hyvä, että tämä perusta ylittää neuvoston ehdotuksen neljällä miljardilla eurolla.
It is also good that this basis is EUR 4 billion higher than the Council’s proposal.
Finnish127 miljoonan asukkaan väestö ylittää todennäköisesti 200 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä.
The population of 127 million is likely to grow to over 200 million by 2030.
FinnishEmme voi yhdessä ylittää sitä, mitä jäsenvaltioiden kanssa on yhdessä sovittu.
Together we cannot go beyond what is established by common agreement with our Member States.