FI

yksinkertainen {adjektiivi}

volume_up
yksinkertainen
Ongelman ratkaisu voi olla niinkin yksinkertainen kuin väriainekasetin vaihtaminen.
Solving the problem might be as simple as replacing the toner cartridge.
Takuurahastojärjestelmä on todella yksinkertainen ja tehokas väline.
The guarantee fund mechanism is an extraordinarily simple and effective mechanism.
Sitä kutsutaan "standardimalliksi" -- kaunis, yksinkertainen matemaattinen yhtälö.
It's called the standard model -- beautifully simple mathematical equation.
Toiminnan siirtämiseen EU:n ulkopuolelle on olemassa yksinkertainen ratkaisu.
For relocations outside the EU, there is a basic solution.
Seuraava kysymykseni on mielestäni hyvin yksinkertainen: toimiiko tämä?
I suppose my question is a very basic one: will this work?
Esiin nousee kuitenkin muutama yksinkertainen kysymys.
Nevertheless, it raises some very basic questions.
Kuten tänään havaitsemme, tehtävä ei ole yksinkertainen eikä helppo.
As we can see today, this is not a simple or easy task.
Se on mielestäni helppo ymmärtää, sillä kyseessä on varsin yksinkertainen tapaus.
I think it is easy to understand, because we have a very simple case.
Meidän on pidettävä tätä talousarviota myönteisenä, se on viimeinen helppo ja yksinkertainen talousarvio.
We must welcome this budget, it is the last easy budget, the last simple budget.
yksinkertainen (myös: selvä, tavallinen)
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön taustalla oleva periaate on yksinkertainen.
The principle behind this Treaty is plain and simple.
Kantamme on yksinkertainen ja täysin yhdenmukainen puheenjohtajakokouksen valtuuksien kanssa.
Our position is plain and simple and fully in line with the mandate of the Conference of Presidents.
Tehkäämme mietinnöstä yksinkertainen ja selkeä, mutta niin, että sen tarkkuus ei kärsi ja ettei sillä voi olla montaa tulkintamahdollisuutta.
Make it simple, make it plain but make it so that no doubt can be cast on its accuracy or leaving it open to different interpretations.
Mieleeni tuli nyt lausahdus "Yksinkertaista, rakas Watson!", koska haluan sanoa, että on selvää, että meidän pitää toimia hallitsemattoman ja laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi.
'Elementary, my dear Watson!' is what I feel I must say at this moment, meaning that it is obvious that one must intervene to stop uncontrolled and illegal immigration.
yksinkertainen (myös: avustava)

Esimerkkejä "yksinkertainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
The issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
FinnishTämä on varmasti hyvin yksinkertainen ele, jonka presidentti Lukašenka voi tehdä.
This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.
FinnishTerve maalaisjärkikin kuitenkin sanoo, ettei asia ole lainkaan yksinkertainen.
Common sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
FinnishKantani on yksinkertainen: kun ei ole enää mitään jaettavaa, emme saa mitään.
It is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
FinnishOdotan innolla äänestystä, jonka toivon olevan hyvin yksinkertainen ja mutkaton.
I look forward to the vote, which I hope will be a very simple, straightforward one.
FinnishPeriaate on yksinkertainen, mutta sitä tulkitaan ilmiselvästi monella eri tavalla.
This principle is simple, but obviously there are many interpretations of it.
FinnishNäin ollen käsiteltävään kysymykseen on olemassa hyvin yksinkertainen selitys.
Therefore, there is a very simple solution to the matter under consideration.
FinnishYksinkertainen totuus on kuitenkin, että tällä alalla on vielä paljon tehtävää.
The simple fact of the matter is that much remains to be done in that area.
FinnishYksinkertainen totuus on kuitenkin sen, että ellen minä lyö kuonoon, minua lyödään.
Put simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
FinnishKuudenneksi, rahaston hallinnointirakenteen pitäisi olla yksinkertainen ja avoin.
Six, the governing structure of the funds should be light and transparent.
FinnishLyhyesti sanottuna viesti on hyvin yksinkertainen: emme saa antaa terrorismin voittaa.
In conclusion, the message is quite simple: Terrorism must not be allowed to win.
FinnishValitettavasti näin hyvin ei kuitenkaan ole, ja syy siihen on yksinkertainen.
Unfortunately this is not quite the case, and the reason for that is simple.
FinnishPeriaate oli yksinkertainen: ei yhdenmukaistamista ilman vastaavan tason suojelua.
The principle was simple: no harmonisation without an equivalent level of protection.
FinnishSitä kutsutaan "standardimalliksi" -- kaunis, yksinkertainen matemaattinen yhtälö.
It's called the standard model -- beautifully simple mathematical equation.
FinnishVuoden 2003 talousarvio ei ole ollut yksinkertainen eikä poliittisesti helppo.
The 2003 budget has not been a simple budget, nor has it been easy in political terms.
FinnishAinoa tapa päästä loputtomasta baskien painajaisesta on yksinkertainen: herätkää.
The only way to get out of your endless Basque nightmare is a simple one: just wake up.
FinnishMeidän on pyrittävä ottamaan käyttöön mahdollisimman nopea ja yksinkertainen menettely.
What we must seek to do is establish the fastest and simplest procedure possible.
FinnishLuo yksinkertainen julkinen sivusto ja ylläpidä sitä ilman lisäkustannuksia.
Design and maintain a simple, public-facing website with no additional hosting fees.
FinnishTämä on melko yksinkertainen keino pitää kloonatut eläimet poissa ravintoketjusta.
It is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
FinnishKysymys, joka meillä tänään on pohdittavanamme, on kuitenkin aivan yksinkertainen.
The issue we are confronted with today is quite straightforward, however.