FI

yksikkö {substantiivi}

volume_up
yksikkö (myös: osasto, kappale)
Eurojustista on tultava myös Euroopan oikeusyhteistyön johtava yksikkö.
Eurojust must also become a leading unit in European judicial cooperation.
Ignalinan ydinvoimalan yksikkö 1 suljettiin 31. joulukuuta 2004 ja yksikkö 2 suljettiin 31. joulukuuta 2009.
Unit 1 at the Ignalina NPP was closed on 31 December 2004, and Unit 2 on 31 December 2009.
Perustakaa siksi hallintoon erillinen yksikkö vastaamaan siitä.
Therefore, establish a separate unit within the Service that will be responsible for this.
yksikkö

Esimerkkejä "yksikkö"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTiedämme, että neuvoston oikeudellinen yksikkö on eri mieltä komission kannasta.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
FinnishParlamentin oikeudellinen yksikkö on siksi neuvonut meitä muuttamaan 2 kohtaa.
We have therefore been advised by Parliament’s legal service to alter paragraph 2.
FinnishVoisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
Perhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
FinnishNeuvoston oikeudellinen yksikkö vahvisti vielä tämän menettelyn sääntöjenmukaisuuden.
The validity of this procedure was again confirmed by the Council’s Legal Service.
FinnishToivomme, että yksikkö säilyy itsenäisenä ja että se on pian toimintakykyinen.
Let us hope that it remains independent and that it will become operational very soon.
FinnishOCHA:n Haitin yksikkö saa tukea ja rahoitusta Humanitaarisen avun toimistoltamme (ECHO).
This team is receiving support and funding from our Humanitarian Aid Office (ECHO).
FinnishTämä uusi yksikkö tulee jatkamaan jo aloitettua hallinnon hajauttamisprosessia.
This new service will continue the process of decentralization which is already under way.
FinnishOn äärimmäisen tärkeää, että yksikkö sijoitetaan komission yhteyteen.
It is of the utmost importance that the service be situated in the Commission.
FinnishNäiden tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin kiinni siitä, kuinka yksikkö organisoidaan.
However, achieving these objectives depends on how we organise this service.
FinnishEurojustista on tultava myös Euroopan oikeusyhteistyön johtava yksikkö.
Eurojust must also become a leading unit in European judicial cooperation.
FinnishKuten oikeudellinen yksikkö on minua neuvonut, tämä on asianmukainen tapa käsitellä tätä.
That is, and I am advised by the legal service, the appropriate way to deal with this.
FinnishSen päättää tulot ja menot hyväksyvä yksikkö komission varainhoidon valvonnan alaisuudessa.
That is for the authorising services, under the financial control of the Commission.
FinnishKalori on yksikkö, jota valistuneet kuluttajat käyttävät laskelmissaan.
The calorie is the unit that informed consumers use in their calculations.
FinnishJos se ei pysty tekemään päätöstä, yksikkö yksinkertaisesti jatkaa oman agendansa toteuttamista.
If it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
FinnishKomission oikeudellinen yksikkö on ilmeisestikin ymmärtänyt asian eri tavalla.
Obviously, the Commission' s legal service took a different view.
FinnishTässä tarkoituksessa perustettiin myös petosten torjuntaan erikoistunut yksikkö.
As part of this, the Fight Against Fraud Department was set up.
FinnishTutkimme myös UCLAFin toimintaa, sillä UCLAFhan on komission yksikkö.
We also audit UCLAF, since UCLAF is also a department of the Commission.
FinnishSe Euroopan unioni, jonka haluamme, ei ole vapaakauppa-alue vaan poliittisesti tehokas yksikkö.
The European Union we want is not a free-trade area but a politically effective unit.
FinnishMyös Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö tukee tätä kantaa.
The position is also supported by the European Parliament's Legal Service.
FinnishToinen huomionarvoinen asia koskee tietojenkäsittelyä, josta yksikkö on vastuussa.
Another point to bear in mind concerns the processing of the data that the unit is responsible for.