"yksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"yksi" englanniksi

volume_up
yksi {numeraali}
EN
EN
EN
EN
FI

yksi {numeraali}

volume_up
yksi
volume_up
one {numeraali}
Se on yksi polttopisteistä, yksi puheenjohtajakautemme ensisijaisista tavoitteista.
It will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
Kiintiöt ovat vain yksi seikka, yksi muutoksen edellyttämistä politiikoista.
Quotas are one of the ways, one of the policies needed to bring about change.
Britanniassa suhde on yksi viidestä raskaudesta, Lontoossa yksi kolmesta.
In Britain the figure is one in five pregnancies, in London it is one in three.

Esimerkkejä "yksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYksi vuoden 2002 uudistuksen suurimmista virheistä oli liiallinen keskittäminen.
One of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
FinnishPortugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
FinnishTämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista.
This 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
FinnishLuulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
I think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, siirtolaisuus on yksi Euroopan unionin painopistealoista.
(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.
FinnishSe onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
Indeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
FinnishTässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
This is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
FinnishHyvät kuulijat, koheesio on yksi Euroopan unionin hienoimmista toimintatavoista.
Cohesion, ladies and gentlemen, is one of the European Union’s finest policies.
FinnishYksi ratkaisu voisi olla kokousten välittäminen parlamentin verkkosivujen kautta.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
FinnishNe ovat tietyssä mielessä yksi osa sitä triptyykkiä, josta demokratia muodostuu.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.
FinnishYksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia on ohjaava periaatteemme.
One thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
FinnishTämä on yksi syy siihen, miksi itse asiassa periaatteessa vastustan direktiiviä.
That is one of the reasons why I am actually opposed in principle to a directive.
FinnishYksi tällainen lainsäädännön osa koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.
One such piece of legislation is the one on unfair terms of consumer contracts.
FinnishVaikutukset ovat siis todellisia ja käytännöllisiä, ja tämä on vain yksi niistä.
So there are very real and practical implications and this is just one of them.
FinnishTässä mielessä parlamentti on yksi komission tärkeimmistä keskustelukumppaneista.
In this respect this institution is one of the Commission' s main interlocutors.
FinnishOtetaan rivi ennen teitä, teistä alkaen, herra: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
FinnishTunnukset ovat yksi tapa auttaa heitä tuntemaan Euroopan unioni läheisemmäksi.
The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.
FinnishYksi syy on lähentyminen - josta keskustelimme eilen - tai pikemminkin sen puute.
One reason is convergence - as we debated yesterday - or rather the lack thereof.
FinnishTäällä otettiin esille myös kysymys Turkista, joka on yksi kaikkein hankalimpia.
Another issue mentioned here was Turkey, one of the most difficult issues we face.
FinnishHän totesi: "Yksi Euroopan tragedioista on se, että se on tuomittu hallintoon."
He said: ‘One of the tragedies of Europe is that it is doomed to administration’.