FI

yhteys {substantiivi}

volume_up
Jos et ole tukiaseman tai verkon ylläpitäjä, ota yhteys verkonvalvojaan.
If you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Tietyt toiminnot voivat edellyttää, että Internet-yhteys on käytettävissä.
Broadband Internet access may be required for certain features.
Internet-yhteys:Nopeaa Internet-yhteyttä suositellaan.
Internet connection: High-speed Internet access is recommended.
Sinulla on oltava aktiivinen Internet-yhteys, jotta VPN-yhteys toimii.
You must have an active Internet connection for a VPN connection to work.
Vastaavasti komission toiminnasta seuraa automaattisesti yhteys parlamenttiin.
Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.
Suojattu (salattu) yhteys ei takaa, että sivuston käyttö on turvallista.
The secure (encrypted) connection is not a guarantee that it is safe to use.
Ota yhteys tuotetukeen, jos tarvitset vastauksia laitteistokysymyksiisi.
Contact a support professional to get answers to your Hardware questions.
On muistettava, että viljelijöillä on kaikkein suorin yhteys torjunta-aineisiin.
Also note, it is our farmers who are in most direct contact with pesticides.
Ota yhteys tuotetukeen, jos tarvitset vastauksia laitteistokysymyksiisi.
Contact a support profesional to get answers to your Hardware questions.
yhteys (myös: linkki)
Turvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys.
There is a close link between security, political stability and the economy.
Suunnitelmassa luodaan yhteys terveyden, ympäristön ja tutkimuksen välille.
This plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Transatlanttinen yhteys on mielestäni suhteistamme kaikkein tärkein.
The transatlantic link in my view is our most important relationship.
Kalastuksen ja meren ekosysteemien välinen yhteys on selvä.
The relationship between fisheries and marine ecosystems is obvious.
Meidän on myös muistettava, että ilmastonmuutoksen ja maaperän välillä on suora yhteys.
We must also bear in mind that there is a direct relationship between climate change and soil.
Tämä yhteys on tärkeä, eikä sitä saa haaskata.
This association is essential and must not be squandered.
Näiden välillä on läheinen yhteys, ja ne liittyvät ehdottomasti toisiinsa viittaamassanne antibiootteihin liittyvässä asiassa.
There is a close association between the two and definitely a connection in the sense that you make reference to - antibiotics.
On luotava tiiviimpi yhteys koulutusjärjestelmän sekä liikunnan ja urheilun eli koulujen sekä urheiluseurojen, -järjestöjen ja -ryhmien ja paikallisviranomaisten välille.
There must be a closer relationship between the educational and the sports systems, in other words, between school and club, associations, organisations, and also local authorities.
yhteys (myös: tuttava, suhde)
Huumeiden käytön ja hi-viruksen leviämisen välinen yhteys tunnetaan.
We know the connections between drug use and HIV.
Suosittelemme käyttämään langatonta verkkoa, jotta sekä langallinen ja langaton yhteys ovat käytettävissä.
We recommend using a wireless network so that you have the option of using wired or wireless connections.
Useimmat Internet-kauppiaat käyttävät suojattua yhteyttä, jossa Internet Explorerin ja sivuston välinen yhteys on salattu.
Most online merchants use secure connections to provide an encrypted connection between Internet Explorer and the website.
yhteys (myös: sidos)
Yhteys innovaatiotaitojen ja kestävyyden välillä on siis ilmeinen.
So the linkage between innovation skills and sustainability is evident.
Toiseksi yhteisen strategian ja Cotonoun sopimuksen välillä on oltava parempi yhteys.
Second, there must be better linkage between the joint strategy and the Cotonou Agreement.
Lyhyesti sanottuna yhteys täytyy olla olemassa, ja me tuemme sitä.
This linkage, in short, is imperative, and we support it.
Paikan päällä vallitsevat tosiasiat eivät ole samanlaiset kuin Kabulin eliitin, johon on helppo saada yhteys.
The reality on the ground does not reflect the elite in Kabul that we easily get in touch with.
Yhteys kansalaisiin edellyttää sitä, että pystymme tuloksiin, niihin tuloksiin, joita kansalaiset haluavat.
The prerequisite for being in touch with the people is that we should be able to deliver the goods and, more specifically, the goods that people demand.
Seuraavaksi käsittelen jäsen Duquesnen kolmea mietintöä, joiden aihe – terrorismin vastaisten toimien ja henkilötietojen suojelun välinen yhteys – on erityisen lähellä sydäntäni.
Then there are the three reports by Mr Duquesne, which touch on a subject which is particularly close to my heart: the link between action against terrorism and personal data protection.
yhteys (myös: kytkös)
Turkin historiallinen yhteys Eurooppaan on kiistämätön.
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
yhteys (myös: side)
Merkitseekö tämä uusi yhteys, jonka olette luonut Yhdistyneisiin Kansakuntiin, myös taloudellista parannusta Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön työlle?
Does this new alliance with the United Nations also mean a financial improvement for the work of the UN' s refugee organisation?
Se, mitä kuitenkin tarvitaan, on nopea ja pysyvä ratkaisu valtion nimestä sekä kiinteä yhteys entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan tasavallan välillä.
However, also required is a rapid and permanent solution for the country's name and a comprehensive alliance between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the Republic of Greece.
yhteys (myös: kanssakäyminen)
Maallinen valta julistaa näin kielletyiksi sellaisia uskontotuuksia kuin viimeinen tuomio, pyhien yhteys, maailman luominen tai elämän loukkaamattomuus.
The civilian authorities thereby label religious truths such as the Last Judgement, the communion of saints, genesis and the sanctity of life as forbidden truths.
Tavoitteena on vauhdittaa Euroopan unionin toimintaa kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat hallinto, keskinäinen yhteys ja oikeudenmukaisuus.
This focus aims to accelerate European Union action in three key areas: governance, interconnection and equity.
Reilu kauppa on siten erityistä ja yksityiskohtaista, vuosituhannen kehitystavoitteet taas yleisiä ja laaja-alaisia, mutta näiden kahden välillä on selvä yhteys.
So Fair Trade is particular and specific, the Millennium Development Goals are general and wide-ranging; but there is a clear interconnection between the two.
Viidenneksi on kiinteä yhteys Saksan ja Tanskan välillä Fehmarnin kautta Juutinrauman mallin mukaan; näin parannetaan Pohjoismaiden yhteenliittämistä muuhun mantereeseen.
Fifth, the road connection between Germany and Denmark via Fehmarn according to the Oresund model, which will improve interconnection between the Nordic countries and the rest of the continent.
yhteys
yhteys (myös: ryhmä, keskus)

Esimerkkejä "yhteys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHuumekaupan, huumeriippuvuuden ja rikosten välinen yhteys on osoitettu selvästi.
The connection between drug dealing, drug addiction and crime is well established.
FinnishMyös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
FinnishOn muistettava, että viljelijöillä on kaikkein suorin yhteys torjunta-aineisiin.
Also note, it is our farmers who are in most direct contact with pesticides.
FinnishEttekö ole sitä mieltä, että korkeiden verojen ja suuren tuen välillä on yhteys?
Do you not believe that there is a connection between high taxes and high subsidies?
FinnishKaupunkisuunnittelun käsitteiden ja kaupunkiliikenteen välillä on olennainen yhteys.
There is a fundamental link between urban planning concepts and urban mobility.
FinnishYleensä mitä vähemmän tehosteita valitset käytettäväksi, sitä nopeampi yhteys on.
In general, the fewer effects you select, the faster the connection will be.
FinnishOn kuitenkin luotava tiiviimpi yhteys ihmisoikeuslausekkeiden ja GSP+:n välille.
However, a closer link needs to be established between human rights clauses and GSP+.
FinnishTunnustan, että maahanmuuton ja työttömyyden välinen yhteys on hyvin monimutkainen.
I recognise that the link between migration and unemployment is very complex.
FinnishTiedämme, kuinka todellinen väsymyksen ja onnettomuusriskin välinen yhteys on.
We all know how real the link between fatigue and the risk of an accident really is.
Finnish0:32 Sillä hetkellä tajusin, että tyttöjen tarvitsee löytää yhteys isiinsä.
0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
FinnishErityisen tärkeää on alalla toimivien henkilöiden suora ja vaivaton yhteys.
Direct and uncomplicated contact between those involved is particularly important.
FinnishArvoisa puhemies, makropolitiikan ja täystyöllisyyden välinen yhteys on ilmiselvä.
Mr President, the interdependence between macropolicy and full employment is evident.
FinnishYhteys yleiseen tuoteturvallisuuteen liittyvään lainsäädäntöön on myös selkeä.
The link with legislation relating to general product safety is also clear.
FinnishTurvallisuuden, poliittisen vakauden ja talouden välillä on läheinen yhteys.
There is a close link between security, political stability and the economy.
FinnishOn olemassa selvä yhteys lapsikuolleisuuden ja vanhempien koulutustason välillä.
There is a clear link between child mortality rates and the level of parental education.
FinnishTämä yhteys ei siksi sisälly ohjelmaan, joka johdattaa meidät vuoden 2004 loppuun.
This link is not therefore part of the programme that will take us to the end of 2004.
FinnishOn syytä muistaa, että viljojen ja valkuaiskasvien välillä vallitsee tiivis yhteys.
It is worth pointing out the close links between cereals and protein crops.
FinnishSuunnitelmassa luodaan yhteys terveyden, ympäristön ja tutkimuksen välille.
This plan establishes the link between health, the environment and research policy.
FinnishMuodosta yhteys Internetiin ja aloita lataaminen ohjelmatietojen päivitystä varten.
You need to connect to the Internet and initiate a download to receive Guide updates.
FinnishTarkistus 13 huolehtii siitä, että lipun ja reittiosuuden välinen yhteys varmistetaan.
Amendment No 13 ensures that the link between ticket and route is safeguarded.