"yhtään" - Englanninkielinen käännös

FI

"yhtään" englanniksi

EN
EN
FI

yhtään {adverbi}

volume_up
yhtään
Kysymyksiä ei ole yhtään helpompaa ratkaista vuoden jälkipuoliskolla.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
Tämä asetus ja neuvoston päätös eivät tee elämäänne yhtään helpommaksi.
This regulation and the Council decision do not make your life any easier.
Emme saa antaa poliittisen kriisin ja jännitteiden yltyä enää yhtään.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
Jos haluat kaikkien kuvien näkyvän diaesityksessä, ala valitse yhtään kuvaa.
To include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
Tästä merkitsee sitä, ettei lehdistö hyödy yhtään tällaisesta tiedonjakelusta.
This kind of reporting is not really of much use at all to the written press.
Tämän vuotta 2007 koskevan ehdotuksen perusteella ei rekrytoida yhtään työntekijää.
No recruitment will be taking place at all with this proposal for 2007.

Esimerkkejä "yhtään"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMekanismi voi toimia ilman, että yhtään pakkolisenssiä todellisuudessa myönnetään.
The mechanism can operate without any compulsory licence actually being granted.
FinnishKomissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
However, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
FinnishKomissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta.
It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
FinnishSe ei ole yhtään merkityksettömämpi asia kuin muut asiat, joista keskustelemme.
It is no less important an issue than all the other issues that we are discussing.
FinnishMinun mietintööni ei ole tehty yhtään ainutta tarkistusta, mistä olen hyvin iloinen.
There was not a single amendment made to my report, which I am very happy about.
FinnishTämä ei tee päätöksentekoa eikä valintamenettelyä yhtään yksinkertaisemmaksi.
This simplifies neither the decision-making process nor the selection procedures.
FinnishTietenkään poliittinen ilmapiiri useimmissa jäsenvaltioissa ei auta asiaa yhtään.
Clearly the current political climate in most Member States will not be of any help.
FinnishEn ole tavannut tämän kysymyksen yhteydessä yhtään lääketeollisuuden lobbaajaa.
I have not encountered any lobbyists from the pharmaceutical industry on this issue.
FinnishTästä merkitsee sitä, ettei lehdistö hyödy yhtään tällaisesta tiedonjakelusta.
This kind of reporting is not really of much use at all to the written press.
FinnishEn halua käyttää yhtään enempää aikaa puhumalla toimielimiä koskevasta kysymyksestä.
I do not want to spend any more time talking about the issue of the institutions.
FinnishEmme ole saavuttaneet yhtään mitään ihmisoikeusasioissa ja poliittisissa vapauksissa.
We have achieved nothing here either for human rights or for political freedoms.
FinnishSille asialle, tyydyttikö vastaukseni häntä vai ei, en voi tehdä yhtään mitään.
As to whether or not I satisfied him, there is nothing I can do about that.
FinnishKoko aikana en nähnytkään sänkyä enkä ansainnut yhtään ylimääräistä frangia.
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
FinnishEi hyödytä yhtään, jos meillä on hyviä tutkimuksia, jotka jäävät pöytälaatikkoon.
It is of no help at all to have good studies if they are lying in a drawer.
FinnishKysymykseni teille on, onko vielä yhtään toivoa siitä, että tämä asia etenisi?
My question to you is whether there is still any chance of movement on this.
FinnishMe odotamme siksi, osoittautuvatko nämä uudet toimenpiteet yhtään hyödyllisemmiksi.
We are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
FinnishLopetan tähän, arvoisa puhemies, etten nosta verenpainettanne yhtään enempää.
I will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further.
FinnishPystyykö se hallinnoimaan maata yhtään sen paremmin kuin nykyinen hallituskaan?
Will it not be worse at governing the country than the current government?
FinnishEn yhtään epäile, etteikö neuvosto heitä myös tätä ehdotusta roskakoriin.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
FinnishWalesilaisen kansalliskokouksemme budjettiin ei ole myönnetty yhtään lisävaroja.
No additional money has been built into the budget of our Welsh Assembly.