FI

ydin {substantiivi}

volume_up
Tämä kunnioitus on ihmisarvon ydin, ja se on suvaitsevaisuuden ydin.
It is this respect which is the core of human dignity, and it is the core of tolerance.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
The core of the InstaLoad technology is the individual battery contact assembly.
InstaLoad-tekniikan ydin on yksittäisten paristokontaktien asennus.
The core of the InstaLoad technology is the individual battery contacts assembly.
Tämä oli argumentin todellinen ydin, emmekä me pystyneet vakuuttamaan neuvostoa.
That was really the crux of the argument and we were unable to convince the Council.
Ongelman ydin on se, ettei perustamissopimuksen 280 artiklaa noudateta.
The crux of the matter is that Article 280 of the Treaty is being ignored.
Tässä on sen asenteen ydin, joka Euroopalla on kuolemanrangaistukseen.
That is the actual crux of our European attitude to the death penalty.
Joustoturvan tai turvallisen jouston käsitteen ydin on juuri tässä.
The essence of the concept of flexicurity or secure flexibility is precisely that.
Se on osallisuutta edistävää tietoyhteiskuntaa koskevan visiomme ydin.
This is the essence of our vision of an inclusive information society.
Sen takaaminen, että tätä oikeutta kunnioitetaan, on koko oikeusasiamiehen toiminnan ydin.
Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Maataloudesta on tehtävä Euroopan unionin kehityspolitiikan ydin.
Agriculture must be at the heart of the European Union's development policies.
Solidaarisuus ja kansalaisuus ovat Euroopan unionin koko olemuksen ydin.
Solidarity and citizenship are at the heart of the whole notion of the European Union.
Tiedämme kuitenkin, että juuri tämä on Euroopan unionin kilpailukyvyn ydin.
However, we know that this is where the heart of European Union competitiveness resides.
ydin (myös: keskus, keskusta, keskipiste)
volume_up
centre {subst.} [Brit. eng.]
Konfliktin ydin on Jerusalem, se on yksi rauhan kannalta ratkaisevista pulmista.
Jerusalem is at the centre of the conflict, and it is one of the key factors in the peace process.
Tämän ongelman ydin ovat homogeeniset markkinat.
Homogenous markets are at the centre of this problem.
Kuten olen sanonut aikaisemmin, tarvitsemme vahvan EU:n, jonka ydin muodostuu inhimillisestä tekijästä.
As I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
ydin (myös: pääajatus)
Tällainen on työllisyysvaliokunnan lausunnon ydin.
That is the main gist of the opinion of the Committee on Employment.
Muun muassa tämä on sitä paitsi yhden YK:n tärkeimmän asetarkastajan lausunnon ydin.
Furthermore, this is the gist of the report by one of the main UN inspectors, amongst others.
Tämä on jäsen Schulzin tarkistuksen ydin, ja jäsen Poettering on antanut sille tukensa.
This is the gist of Mr Schulz’s amendment, to which Mr Poettering has lent his support.
ydin (myös: keskus, tuma)
Kaikista stabiilein ydin on raudalla, keskellä jaksollista järjestelmää.
The most stable nucleus is iron, right in the middle of the periodic table.
Such a country is Zaire, the nucleus of the African continent.
It's a medium-sized nucleus.
Juuri tämä oli hiljattain esitetyn strategisen energiakatsauksen ydin.
That was the substance of our strategic energy review presented very recently.
Asian ydin on, että tarvitsemme nykyisin ekspansiivista talouspolitiikkaa vakauttavan sijasta.
The substance of the matter is that today we need expansionary, rather than contractionary, economic policy.
Yksi asia on monelle meistä tämän mietinnön ydin.
There is one point that, to many of us, is the issue of substance in this report.
volume_up
center {subst.} [Amer.eng.]
ydin (myös: napa, keskipiste)
It cannot be delayed; it is the fulcrum and pivot of the whole strategy.
Ottaen huomioon sen jäsenvaltiot, EU on selvästi sekä Etyjin ydin että sen perusta, joten toivon sen saavan järjestössä johtoaseman.
Clearly, given its Member States, the European Union is both the fulcrum and the base of the OSCE, so I hope that it has a leading role within it.
Lisäksi neuvosto teki maaliskuussa aloitteen tutkimuskunnan lähettämisestä Tiranaan, josta tuli ETYJ: in Albanian yhteensovittelun neuvoantavan valtuuskunnan ydin.
The Council also took the initiative in March to send an exploratory mission to Tirana which became the kernel of the consultative mission for Albania in the framework of the OSCE's coordination.
ydin (myös: liha, tavara, läskipää)
ydin (myös: keskus, keskusta, sisin)
ydin (myös: keskus)
ydin

Esimerkkejä "ydin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, tämän päätöslauselman ydin on perustamissopimuksen 86 artikla.
Mr President, Article 86 of the Treaty captures the very essence of the resolution.
FinnishMielestäni Haitilla on terve poliittinen ydin, ja meidän pitäisi uskoa siihen.
I think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
FinnishTämä oli argumentin todellinen ydin, emmekä me pystyneet vakuuttamaan neuvostoa.
That was really the crux of the argument and we were unable to convince the Council.
FinnishTalousarvio on se ydin, jossa kaikki eurooppalaisen politiikan osa-alueet kohtaavat.
The budget is the hub where all the spokes of the European wheel come together.
FinnishMeillä on tapana sanoa, että Euroopan pienet yritykset ovat Euroopan talouden ydin.
We often say that Europe's small businesses are the heart of the European economy.
FinnishKyllä, jäsen Wortmann-Kool, se on meidän mielestämme tämän keskustelun ydin!
Yes, Mrs Wortmann-Kool, that is the crux of the debate as far as we are concerned!
FinnishKeskustelua kuunnellessani olen päätynyt siihen, että tämä on sanottujen asioiden ydin.
From listening to the debate, I think that is the essence of what has been said.
FinnishTässä oli pähkinänkuoressa päätöslauselman johdanto-osan merkittävin ydin.
In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
FinnishNe ovat Euroopan sosiaalisen mallin ydin, ja meidän olisi suojeltava niitä.
They are at the heart of the European social model and we should protect them.
FinnishTämä aihe koskee sitä, mikä meidän mielestämme on koko oikeusvaltion ydin ja perusta.
This topic touches the very heart and foundation of our constitutional state.
FinnishAsian ydin on tämä: WTO:n sääntöjä koskevat väitteet ovat täysin hypoteettisia.
The point is this: the arguments about WTO rules are purely hypothetical.
FinnishEnsisijaisia hankkeita koskevan uuden luettelon painottaminen on tämän ehdotuksen ydin.
Concentration on a new list of priority projects forms the core of this proposal.
FinnishTämä on ongelman ydin: meidän on selvitettävä, miten voisimme saada tästä sopimuksen.
That is the core of the problem: we have to see how we can get an agreement on this.
FinnishAloitusnäyttö on PC:si ydin, ja voit mukauttaa sen aivan sellaiseksi kuin haluat.
Start is the heart of your PC, and you can customize it so it’s just the way you want it.
Finnish"Pysyvällä rakenteellisella yhteistyöllä" mahdollistetaan sotilaallinen ydin-Eurooppa.
There is 'permanent structured cooperation' enabling a military core Europe.
FinnishSen takaaminen, että tätä oikeutta kunnioitetaan, on koko oikeusasiamiehen toiminnan ydin.
Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
FinnishEnergia on Libyan talouden ydin - todellakin, 70 prosenttia Libyan BKT:stä.
Energy represents the core of Libya's economy - indeed, 70% of Libya's GDP.
FinnishTämä on kaiken toiminnan ydin.
Of course we discuss the content of policies: that is at the core of everything we do.
FinnishHetkeksi muodostuu helium-5-ydin, koska siinä on viisi alkeishiukkasta.
For a moment they become helium 5, because they've got five particles inside them.
FinnishPuhumme toiminnasta käyttämällä sanoja, mutta toiminta on tämän asian ydin.
We speak about actions by using words, but action is the key in this area.