"voimistaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"voimistaa" englanniksi

FI voimistaa
volume_up
[voimistan|voimistanut] {verbi}

1. yleinen

Katson, että tämä ehdottomasti voimistaa asiantuntemusta ja suosituksia.
I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations.
Mielestäni ehdotus voisi voimistaa vuoropuhelua, vaikkakin vain ajatusten tasolla.
I think this could strengthen dialogue, not only in spirit.
Tämän takia meidän pitää voimistaa pakotteitamme hallitusta vastaan.
This is why we must strengthen our arsenal of sanctions against the regime.

2. Elektroniikka

voimistaa (myös: vahvistaa)
Tämä on elämä, jossa on niin paljon positiivisia tunteita kuin vain mahdollista, ja taito voimistaa niitä.
This is a life in which you have as much positive emotion as you possibly can, and the skills to amplify it.

3. "tulta"

Vai onko syynä ennen kaikkea pelko siitä, että tilanteeseen puuttuminen saattaisi voimistaa entisestään muslimifundamentalismia Algeriassa?
Or is it mainly the fear of further fanning the flames of Muslim fundamentalism?

Esimerkkejä "voimistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnishvoimistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla.
The reconfirmation of the reference value implies the continuation of the pursuit
FinnishKyse on demokratian tappiosta, joka voimistaa todellisen vallan keskittymistä.
It is the failure of democratization which reinforces the concentration of real power.
FinnishVoit voimistaa tai häivyttää äänen lisäämällä Alkuhäivytys- tai Loppuhäivytys-äänitehosteen.
You can fade audio in or out by adding a Fade In or Fade Out audio effect.
FinnishTällä neuvottelulla voitaisiin voimistaa myös Eurooppakonferenssia.
The European Conference could be held from within this negotiation.
FinnishLisäksi katson, että näissä asioissa osoitettu välinpitämättömyys voimistaa euroskeptisyyttä.
Furthermore, I consider that indifference on these issues is also strengthening Euro-scepticism.
FinnishOn syytä voimistaa tämän näkökulman sisällyttämistä niin yleisiin kuin erityisiinkin politiikkoihin.
The integration of this aspect into both general and specific policies must be strengthened.
FinnishEuroopan tehtävänä on voimistaa liike-elämää eikä estää sen toimintaa.
Europe is all about helping business and industry to play a more powerful role, not about hampering it.
FinnishEU:n talouskasvua voidaan voimistaa vain poistamalla esteet sisämarkkinoilta.
More intensive economic growth in the EU can only be achieved by removing the obstacles of the internal market.
FinnishEuron käyttöönotto voimistaa myös tarvetta veropolitiikan entistä parempaan yhteensovittamiseen.
The introduction of the euro also makes it all the more necessary to coordinate tax policy more closely.
FinnishEU:n pitäisi voimistaa ihmiskaupan torjuntaa.
The EU should intensify the fight against trafficking in human beings.
FinnishTilanne voimistaa ryntäystä kohti Afrikkaa, maanosaa, jolla on mittaamattoman arvokkaat luonnonvarat.
This situation is accelerating the scramble for Africa, a continent that is immensely rich in natural resources.
FinnishYritimme kohdentaa strategiaa paremmin ja voimistaa vertaispainostusta tukeaksemme parhaiden toimintatapojen vaihtoa.
We tried to focus it further and to increase peer pressure to promote the exchange of best practice.
FinnishVai onko syynä ennen kaikkea pelko siitä, että tilanteeseen puuttuminen saattaisi voimistaa entisestään muslimifundamentalismia Algeriassa?
Or is it mainly the fear of further fanning the flames of Muslim fundamentalism?
FinnishSen sijaan on tietenkin hyvin aiheellista eri tavoin voimistaa kansallisuuksien välistä vuoropuhelua.
However, it is, of course, very important to bring about an intensification of the interethnic dialogue in various ways.
FinnishSe lisää eloperäisen jätteen mätänemisestä syntyvän metaanin muodostusta ja voimistaa kasvihuoneilmiötä.
That will add to the formation of methane, as a result of putrefaction of organic waste, and the greenhouse phenomenon.
FinnishVoit voimistaa tai häivyttää äänen seuraavasti:
To fade audio in or out, do the following:
FinnishRahoitusalan keinottelijoiden toiminta maailmanmarkkinoilla voimistaa laajalti tätä maailman kapitalismin kriisiä.
This crisis of world capitalism is enormously exacerbated by the activities of the financial speculators on the world markets.
FinnishYhdymme esittelijään siinä, että on välttämätöntä voimistaa Euroopan unionin osallistumista AKT-maiden rakennesopeutukseen.
As rapporteur, I think it essential to reinforce the EU's commitment to the process of structural adaptation implemented in the ACP countries.
FinnishMielestäni on tärkeää, että neuvosto voimistaa ihmisoikeuksiin liittyviä vaatimuksiaan ja että se tukee edelleen YK:n erityislähettilästä.
I think it important that the Council should intensify its demands in terms of human rights and continue to support the UN's special envoy.
FinnishMiten parhaillaan käynnissä olevat kauppasopimuksia koskevat neuvottelut etenevät ja miten EU:n ulkopuolelle suuntautuvia kauppavirtoja aiotaan voimistaa?
What progress has been made by current trade negotiations and what measures are being envisaged to consolidate EU external trade flows?