"voida" - Englanninkielinen käännös

FI

"voida" englanniksi

FI

voida [voin|voinut] {verbi}

volume_up
Tällaista tilannetta ei voida perustella mitenkään eikä sitä voida hyväksyä.
This is a situation which is, as it should be, unjustifiable and intolerable.
Perusoikeuksista ei voida neuvotella, eikä niiden loukkauksia voida mitenkään perustella.
Fundamental rights are not negotiable and their infringement can never be justified.
Terrorismia ei voida puolustella, sitä ei voida hyväksyä millään tavoin.
There is no justification for terror, no possible cause can justify it.
Perusoikeuksista ei voida neuvotella, eikä niiden loukkauksia voida mitenkään perustella.
Fundamental rights are not negotiable and their infringement can never be justified.
Tuomioistuinta ei voida erottaa, eikä sitä voida pitää tilivelvollisena.
The Court cannot be dismissed, and nor can it be held accountable.
Tunnustan, että rikosoikeudellisilla rangaistuksilla ei voida paljoa saavuttaa.
Admittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
Olemassaolevaa tietotekniikkaa tulisi täysimääräisesti voida käyttää hyväksi.
People should be able to take full advantage of existing information technology.
Tärkeintä on voida käsitellä markkinoiden väärinkäyttöä johdonmukaisesti.
The key is to be able to deal with market abuse in a consistent manner.
Talousarvioon ei voida kehitellä vastaanottorakennetta tarkempaa järjestelmää.
The budget is not able to include any more than an outline framework.
voida (myös: saada, saattaa, taitaa)
volume_up
may [might|might] {v.} (modal verb)
Niin muodoin tässä yhteydessä ei voida vedota myöskään suhteellisuusperiaatteeseen.
Consequently, the proportionality principle may not be invoked in this case.
Päätöstä ei voida missään tapauksessa perustella taloudellisilla syillä.
Under no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
Sellaisenaan sitä ei voida muutamaan vuoteen muuttaa vakavammaksi lainsäädännön osaksi.
As such it may not be transformed into a more serious piece of legislation for some years.
Meidän mielestämme nykyistä verotuspohjaista järjestelmää ei voida enää säilyttää.
We feel the current assessment method is untenable.
Mielestäni kaikkia toiminnan siirtoja ei voida kuitenkaan välttää.
I do not feel, however, that some forms of relocation are avoidable.
Tunnen puhuvani monien puolesta, kun sanon, että sitä ei voida pitää itsestään selvänä.
I feel I speak for many when I say that it cannot be taken for granted.

Esimerkkejä "voida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMissään olosuhteissa EU:n jäsenvaltioiden ei voida sallia myyvän aseita Kiinaan.
Under no circumstances should EU Member States be allowed to sell arms to China.
FinnishNyt olemme sitten liemessä huomatessamme, ettei määräaikaa voida enää noudattaa.
And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.
FinnishSen vuoksi ei voida olettaa, että niiltä puuttuu tietämystä yhteisön oikeudesta.
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
FinnishKeskitettyä menettelyä yhteisön tasolla koskevaa tarkistusta 6 ei voida hyväksyä.
Amendment No 6, concerning a centralised Community procedure, is not acceptable.
FinnishJälkimmäiselle on nyt suuri tarve, mutta näitä kahta ei voida yhdistää juuri nyt.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
FinnishTätä asiaa ei voida suhteellisuusperiaatteen vuoksi siirtää EU:n vastuualueeseen.
In view of the principle of subsidiarity, it cannot be transferred to EU level.
FinnishEi voida hyväksyä varsinkaan sitä, että tämän tuen tämä muoto laskee Unkarissa.
It is particularly unacceptable that this form of this aid is falling in Hungary.
FinnishKun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
FinnishHaluan vahvistaa, ettei asiakirjojen saatavuuteen voida soveltaa ryhmäpoikkeuksia.
I wish to reinforce that there are no blanket exemptions on access to documents.
FinnishIhmisoikeuskysymystä ei voida irrottaa alueen laajasta poliittisesta kehityksestä.
Human rights cannot be detached from wider political developments in the region.
FinnishIhmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
Surely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
FinnishMinkään tekemämme ei voida kuvata olleen paniikinomaista tai paniikin aiheuttamaa.
Nothing we have done could be described as being panic-stricken or panic-driven.
FinnishSitä ei voida hyväksyä, ja parlamentti on itse asiassa vastustanut tätä ehdotusta.
That is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
FinnishNyt ei voida ratkaista toimivaltaa koskevaa kiistaa jonkun muun kustannuksella.
There is no point in waging a conflict of competence at someone else's expense.
FinnishTähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
FinnishNäitä osia ei voida korjata ilman tiettyjä autonvalmistajilta saatavia tietoja.
These cannot be repaired without particular information from the car manufacturer.
FinnishMolemmat teistä korostivat, ettei tätä konfliktia voida ratkaista sotilaallisesti.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
FinnishJa siksi tarkistuksessa 2 ehdotettua tämän kohdan poistamista ei voida hyväksyä.
The deletion of this recital suggested in Amendment No 2 is therefore unacceptable.
FinnishSen lisäksi, että tämä ihme on väliaikainen, sitä ei voida myöskään hyväksyä.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
FinnishRatkaisuna ei voida tietenkään pitää sitä, että estetään köyhien maiden kehitystä.
The solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.