"vero" - Englanninkielinen käännös

FI

"vero" englanniksi

volume_up
vero {subst.}
EN
FI

vero {substantiivi}

volume_up
vero
Tobinin vero on yksi ehdotetuista valuuttasiirroista perittävän veron malleista.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Meidän mielestämme vaihtoehtoja on kaksi: rahoitustoimivero ja rahaliikenteen vero.
We believe there are two possibilities: a financial transaction tax and a financial activities tax.
Transaktiovero ei ole rahoitusalan verottamista, se on jälleen uusi välillinen vero.
The financial transaction tax is not a tax on the financial sector; it is another indirect tax.
Olisiko se maksettava maassa, jossa on korkein vero vai maassa, jossa on alhaisin vero?
Should it be paid in the country which has the highest duty or in the country which has the lowest duty?
Tämä tarkoittaa, että vero puolesta litrasta olutta nousee hieman enemmän kuin yhden sentin.
This equates to a duty increase on half a litre of beer of just over 1 euro cent.
Vai voiko tavaroita jopa ostaa jossain EU: hun kuuluvassa kolmannessa maassa ja maksaa vero siinä maassa, jossa vero on pienin?
Or could people even buy goods in a third country in the EU and pay the duty in the country which has the lowest duty?
Millainen tahansa EU:n perimä vero merkitsisi poikkeamista tästä periaatteesta.
Any form of EU taxation would be a departure from this principle.
Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (keskustelu)
Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (debate)
Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (äänestys)
Taxation and customs policies and the Lisbon Strategy (vote)
Huutokaupat ovat vero informaation ja tiedon vapaalle kululle.
They are an imposition on the free flow of information and data.
On suunniteltu, että Euroopan unionin vero otettaisiin käyttöön vuodesta 2013 alkaen.
I would not ever like to see the imposition of a European Union tax, which has been thought about for the period from 2013 onwards.
Tämä kaikki vaatii veronsa vehnän ja viljan tuotannosta kaikkialla maailmassa.
All this is taking its toll on the wheat and cereal production throughout the world.

Esimerkkejä "vero"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTobinin vero on yksi ehdotetuista valuuttasiirroista perittävän veron malleista.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
FinnishVero- ja sosiaalipetosten selvittäminen on monimutkainen asia jopa sisämarkkinoilla.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
FinnishToinen on spekulatiivisia pääomaliikkeitä ja rahoitustapahtumia koskeva vero.
The other is to tax speculative capital movements and financial transactions.
FinnishSitä varten tulisi varata EU: n uusia vero- ja maksulähteitä (energiavero tms.).
New EU sources of taxes and levies (the energy tax, etc.) should be reserved for this.
FinnishOttamalla käyttöön Tobinin vero ei mielestäni voida ehkäistä talouskriisejä.
I do not believe that introduction of the Tobin tax could prevent financial crises.
FinnishVero rasittaa siis suhteellisesti katsoen enemmän niitä, joiden tulot ovat pienimmät.
This tax is therefore heavier in relative terms for those with more modest incomes.
FinnishOn sanottava, että vero on joko maailmanlaajuinen tai että se ei voi olla olemassa.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
FinnishLopuksi kaksi seikkaa: kyseessä ei ole uusi vero; tämä olisi suuri väärinkäsitys.
Two points finally: this is not a new tax; that would be a great mistake.
FinnishTuen toisaalta ehdotusta määrätä vero kaatopaikalle vietävälle jätteelle.
However, I support the proposal to introduce a tax on waste going to landfill.
FinnishMeillä on euroalue, mutta ei eurooppalaista talous-, vero- ja sosiaalipolitiikkaa.
We have the euro area, but we do not have a European economic, fiscal and social policy.
FinnishMiksi henkilöyhtiöitä ja pääomayhtiöitä ei kohdella vero-oikeudessa yhdenvertaisina?
Why does tax law not treat partnerships and corporate enterprises equally?
FinnishJärjettömyyttä on aineettomaan kulttuuriomaisuuteen sovellettava vero kahdesta syystä.
The absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
FinnishTämä on mahdollista, koska kyseessä on erillinen vero, tiettyä tuotetta koskeva vero.
This can be done because it is very self-contained, it is tax on a particular product.
FinnishToinen seikka, joka juuri mainittiin, on valuuttasiirroista perittävä vero.
The second point, which has just been mentioned, is the tax on financial transactions.
FinnishMiksi 5 ja 121 artiklaa ei sovelleta vero- ja sosiaalipolitiikan syventämiseksi?
Why not apply Articles 5 and 121 to deepen fiscal and social policy?
FinnishTämä vero ei tietenkään saa aiheuttaa kustannuksia kansalaisillemme.
Needless to say, this tax should not add any extra cost to the European citizen.
FinnishTämä tarkoittaa, että vero puolesta litrasta olutta nousee hieman enemmän kuin yhden sentin.
This equates to a duty increase on half a litre of beer of just over 1 euro cent.
FinnishAjatukseni on yksinkertaisesti se, että arvonlisävero on hintaan verrannollinen vero.
My thought is simply that VAT is a tax that is proportional to price.
FinnishMillainen tahansa EU:n perimä vero merkitsisi poikkeamista tästä periaatteesta.
Any form of EU taxation would be a departure from this principle.
FinnishMielestämme keskeisenä veroperiaatteena ei voi olla kuin progressiivinen välitön vero.
In our opinion a main portion of tax revenue should be provided by progressive direct tax.