"vastata" - Englanninkielinen käännös

FI

"vastata" englanniksi

FI vastata
volume_up
[vastaan|vastannut] {verbi}

Jos haluat vastata saapuviin fakseihin manuaalisesti, valitse Manuaalinen vastaus.
If you want to manually answer incoming faxes, click Manual answer.
Olen yrittänyt vastata parlamentin jäsenen kysymykseen puskurivyöhykkeestä.
I have attempted to answer the honourable Member's point about a buffer zone.
Esititte puheenvuoroissanne joitakin kysymyksiä, joihin haluaisin vastata.
You raised some questions in your contributions that I should like to answer.
vastata (myös: palauttaa)
Komission jäsen voi vastata niihin keskustelun osiin, joihin hän haluaa vastata.
The Commissioner can choose to reply to those parts of the debate he wishes to reply to.
Vastaanottajat voivat vastata koko ryhmälle, mikä mahdollistaa ryhmäkeskustelut.
Recipients can reply to the whole group, allowing for group discussions.
Haluan vastata väitteeseen siitä, että jossain vaiheessa olisi rikottu luottamussuhdetta.
Let me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
Saanen kuitenkin vastata musikaaliseen viittaukseenne kirjallisella lainauksella.
However, please let me respond to your musical allusion with a literary quotation.
Annan ranskalaisten kollegojemme vastata Strasbourgiin kohdistuviin hyökkäyksiin.
I shall leave it for our French colleagues to respond to the attacks on Strasbourg.
Emme voi vastata tähän ilmiöön tyhjentävästi teknokraattisella suhtautumistavalla.
We cannot respond to these phenomena merely with a technocratic reaction.
Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että määrärahojen pitäisi vastata tavoitteitamme.
We all agree that the budget should match our ambitions.
Ennen kuin me voimme vastata tähän kysymykseen, meidän on päästävä yksimielisyyteen kriisin aiheuttajasta.
Before we can decide that, we need to agree on what caused it.
Komission jäsen Reding on luvannut vastata yhteisesti kysymyksiin 56, 57 ja 58, kun niiden vuoro tulee.
Mrs Reding has agreed to answer Questions Nos 56, 57 and 58 together when their turn comes.
Sen pitäisi vastata niiden edunsaajien ja käyttäjien vaatimuksiin.
This should correspond to the nature of their beneficiaries and users.
Sen ajatuksen pitäisi vastata kaikkien yksimielistä vakaumusta.
Its sense should correspond to the conviction about the unity of all.
Näiden lisämaksujen pitäisi vastata suuruudeltaan todellisia kuluja.
The level of the penalties should now correspond only to the actual expenditure.
Tähän voimme vastata, että kansallismielisyys ei koskaan ole tulevaisuuden ratkaisu!
We would counter this with: nationalism is never the solution of the future!
Jotta kilpailuehtoihin voitaisiin vastata, olisi vertailtava yhteensovittamismekanismeja.
To counter arguments about competition, consideration should be given to compensatory mechanisms.
Diktatuuriin voidaan vastata vain demokratialla.
The only way to counter a dictatorship is through democracy.
Meidän on osoitettava, että voimme vastata näihin vaatimuksiin ja ottaa käyttöön tehokkaita ja hyödyllisiä välineitä.
We must show that we are equal to these demands and put in place effective and useful tools.
Toivomme, että neuvosto osaa vastata tähän huutoon, sillä huumausaineet ovat huumetta elämää vastaan!
We hope that the Council is equal to assuming its responsibility because, as the Portuguese anti-drug campaign states, 'drugs are the end'.
Vasta sitten olemme samalla tasolla haasteiden kanssa ja voimme vastata kansalaistemme ja kumppaniemme oikeutettuihin toiveisiin.
Only then will we be equal to the challenge and able to meet the valid expectations of our citizens and partners.
Tehtävänämme ja velvollisuutenamme on vastata näihin huolenaiheisiin.
It is our duty and responsibility to reflect on these concerns.
Tämä direktiivi on 20 vuotta vanha, ja sillä ei vastata nykyiseen tilanteeseen.
The directive is 20 years old and does not reflect the realities of today.
Tämän normin pitäisi vastata uusinta kehitystä.
This standard is to reflect the state of the art.
vastata (myös: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
   EU:n tehtävänä ei ole vastata lentoyhtiöiden toiminnasta.
It is not the business of the EU to run airlines.
Näin voimme ehdotuksessamme vastata tähän ongelmaan ottamatta kuitenkaan suurempia riskejä.
In this way our proposal will be able to cater for this difficulty, while ensuring that we do not run any unacceptable risks.
Olen kuluttanut aikani sanomatta sitä, minkä halusin sanoa, mutta halusin vastata muutamiin jo esille tuotuihin asioihin.
I have run out of time without saying what I wanted to say but I wanted to respond to some of the points already made.
vastata (myös: sopia yhteen)
volume_up
to chime with {v.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "vastata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVeronmaksajien ei pidä vastata taloudellisesti muiden aiheuttamista vahingoista.
The taxpayer should not have to support financially the damage caused by others.
FinnishMyös herra Wijsenbeekille voidaan vastata kirjallisesti kuuntelematta kysymystä.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
FinnishVihreän kirjan tarkoituksena on vastata tähän kysymykseen ekologiselta kannalta.
The Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
FinnishEhdotuksen mukaan parlamentin odotuksiin voidaan vastata tasapainoisella tavalla.
This proposal allows Parliament’s expectations to be met in a balanced manner.
FinnishAsiasta voisi vastata virasto, joka käsittelisi tieliikennekysymyksiä yleisesti.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
Finnish(EN) Kuten sanoin, yritän vastata teille ennen näiden äänestysten päättymistä.
As I said, I will try and get back to you before the end of this voting period.
FinnishToiseksi molempien vanhempien pitäisi vastata yhtä paljon lasten kasvatuksesta.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
FinnishTähän voidaan vastata ainoastaan yhteisellä toiminnalla koko Euroopan unionissa.
The urgency can only be addressed by us working together across the European Union.
FinnishEn voi vastata "kyllä, näin teemme", kuten jäsen Kinnock ja minä toivoisimme.
But, I am not able to say, "yes" we will do this as Mrs Kinnock and I would like.
FinnishYritän hyvin mielelläni vastata niihin neljään kysymykseen, jotka on esitetty.
I am very happy to try to deal with the four questions which have been raised.
FinnishTämä on myös paras tapa vastata bioteknologiayritysten esittämään haasteeseen.
It is also the best way to face the challenge presented by biotechnology companies.
FinnishJos pidämme tämän koko ajan mielessämme, voimme vastata heidän toiveisiinsa.
If we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
FinnishHaluaisin vain vastata joihinkin keskeisiin kysymyksiin, joita on tuotu esille.
I would like to make just a few responses to the more salient issues raised.
FinnishJos haluamme vastata asianmukaisesti, meidän on edistyttävä yhdentymisessä.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
FinnishTitleylle ja Lambriasille voin vastata, että pyrimme auttamaan albanialaisia.
I can tell Mr Titley and Mr Lambrias that we are trying to help the Albanians.
FinnishMeidän olisi pitänyt vastata komission jäsenelle, joka kysyi, mitä komissio voi tehdä.
We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
FinnishMeidän mielestämme viranomaisen ei pitäisi vastata nopeasta hälytysjärjestelmästä.
We do not think that the authority should be responsible for the rapid alert system.
FinnishKyse on haasteesta, johon voidaan ja johon täytyy vastata tulevassa väliarvioinnissa.
It is a challenge which can and must be met in the forthcoming mid-term review.
FinnishToivon, että voimme parlamentin myötävaikutuksella vastata tähän haasteeseen.
I hope our Parliament’s contribution will help this challenge to be taken up.
FinnishTämän alan tehtävistä pitäisi vastata ja vastaakin Euroopan oikeusasiamies.
The tasks in this field should and will be performed by the European Ombudsman.