"vastakohta" - Englanninkielinen käännös

FI

"vastakohta" englanniksi

FI

vastakohta {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Valtiosopimusdemokratian vastakohta on enemmistön diktatuuri.
The opposite of democracy with the agreement of a state is dictatorship by a majority.
Hiljaisuus on demokratian vastakohta, eikä demokratiaa ole ilman avoimuutta.
Silence is the opposite of transparency, and without transparency there is no democracy.
Amerikkalaisten lähettiläiden pikavisiitit paikan päälle olivat tämän vastakohta.
It is quite the opposite with the on-the-spot visits-cum-forays of the American envoys.
vastakohta
volume_up
antipode {subst.} [run.]
vastakohta (myös: päinvastainen väite)
vastakohta
vastakohta (myös: tiski, laskin, laskuri, vastalause)
Tämä on täysi vastakohta sille, mihin toissijaisuusperiaatteella pyrittiin silloin, kun se esiteltiin Maastrichtin sopimuksen voimaan saattamisen yhteydessä.
This runs completely counter to the subsidiarity principle as laid down in the preamble to the Maastricht Treaty.
vastakohta
2. Kielitiede
vastakohta (myös: antonyymi)
3. virallinen
vastakohta (myös: antiteesi)
Tästä syystä äänestän sellaista komissiota vastaan, joka on tämän vastakohta.
I shall therefore vote against a Commission that is the antithesis of this.
1:43 Tämä on regeneratiivisen lääketieteen täydellinen vastakohta.
1:43 This is the complete antithesis of regenerative medicine.
Tämä on vastakohta erottelulle ja kaiken vieraan ja toisenlaisen ohjaamiselle erityisille suojelualueille.
This is the antithesis of segregation and removal of the strange or different to special reservations.

Esimerkkejä "vastakohta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTurvallisuus on meille vain väline vapauden saavuttamiseen, ei sen vastakohta.
Security, to us, is only a tool for reaching freedom; it is not its opponent.
FinnishSe on hyvin jyrkkä vastakohta merenkulkualalla saavutetulle edistykselle.
It reveals a real sharp contrast to the progress that was made in the maritime sector.
FinnishTuotannollisista syistä jätteenpoltto on luonteeltaan kierrätyksen vastakohta.
By its very nature and for reasons of profitability, incineration conflicts with recycling.
FinnishEU on kuin Robin Hoodin vastakohta: ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille.
It is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
FinnishKuten tiedätte, rakennetuet ovat aina tietynlainen kilpailuehtojen vastakohta.
As you know, structural assistance is always opposed to some extent to competitive conditions.
FinnishSäännöllisyys on rosoisuuden vastakohta, koska maailman perusmuoto on hyvin rosoinen.
Regularity is the contrary of roughness because the basic aspect of the world is very rough.
FinnishTerrorismi on vastakohta kaikkien niiden arvoille, jotka pyrkivät rakentamaan, eivät tuhoamaan.
Terrorism is a negation of all the values of those who seek to build rather than destroy.
FinnishOn aina vaikea tietää, olisiko valittava pasifismi vai sen vastakohta.
It is always very difficult to know whether pacifism or its alternative is the right course of action.
FinnishMielestäni ulkoasiainvaliokunnan päätös on kuitenkin helposti hyvän vastakohta.
Nevertheless, I believe that the decision by the Committee on Foreign Affairs tends to be the enemy of the good.
FinnishSillä maanosamme, Euroopan, ongelma ei ole kuolemanrangaistus vaan juuri sen vastakohta.
The problem in our continent, in Europe, is, of course, not the death penalty, rather the problem is the reverse.
FinnishViha synnyttää sortoa, ja sorto on tasavallan, demokratian ja oikeusvaltion vastakohta.
Hatred gives birth to oppression, and oppression is the negation of a republic, a democracy and a country ruled by law.
FinnishUuden lähestymistavan markkinoille suuntautuva luonne on myös vastakohta pakonomaiselle lainsäädännölle.
The market-oriented character of the new approach contrasts too with the mandatory nature of the legislation.
FinnishSe on miellyttävä vastakohta monille asioille, joita olen kuullut tänä aamuna sanottavan erillisvirastoista.
It makes a pleasant contrast to many of the things that I have heard said about the agencies this morning.
FinnishTerrorismi ei edusta mitään kulttuuria, terrorismi on kaiken inhimillisyyden vastakohta.
Terrorism negates everything that is human. We need a coalition against terrorism, but we also need a coalition against poverty.
FinnishSe on parlamentin demokratisoimisen vastakohta.
That is the reverse of making Parliament more democratic.
FinnishNämä periaatteet, joista olemme ilmaisseet kantamme, ovat täydellinen vastakohta tällaiselle joustavuudelle.
These principles, about which we have expressed our opinions, are directly contrary to flexibility of that kind.
FinnishTämä tahto on iloinen vastakohta muualla valitettavasti havaittavalle toimettomuudelle ja synkkämielisyydelle.
This determination very fortunately contrasts with the depression and the moroseness that we deplore elsewhere.
FinnishIranin todellisuus on sen räikeä vastakohta.
The reality in Iran stands in stark contrast to this.
FinnishJa nyt kortti, joka on vastakohta ristivitoselle.
And now a card with a contrast of five of clubs.
FinnishEU on vastakohta sille vastuulliselle parlamentaariselle demokratialle, jonka brittiläiset kehittivät yli 700 vuotta sitten.
The EU is the of the accountable parliamentary democracy that the British invented over 700 years ago.