FI

varma {adjektiivi}

volume_up
Olen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
I am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
Olen varma, ettei mikään jäsenvaltio halua ottaa vastuulleen unelman murskaamista.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Olen varma, ettemme pääse asiassa yksimielisyyteen ministerineuvostossa.
I am certain that we will not get it in the Council of Ministers.
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
Olen kuitenkin varma, että kaikki meistä puoltavat vahvoja ja selkeitä toimia.
However, I am sure that all of us support strong and clear steps.
Meidän on laadittava varma, vakaa ja selkeä oikeudellinen kehys.
We must create a certain, stable and clear legal background.
Olen varma, että tämä direktiivi koituu eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi.
I am confident that the directive will benefit European consumers.
Olen varma siitä, että komissio ratkaisee tämän järkevällä tavalla.
I am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
Olen varma, että tässä asiassa edistytään tulevalla Irlannin puheenjohtajakaudella.
I am confident that progress will be made in these areas in the forthcoming Irish presidency.
Olen varma, että parlamentti hyväksyy valtuuskuntansa saavuttamat myönteiset tulokset.
I am positive that Parliament will endorse the good results achieved by its delegation.
Olen varma, että neuvosto voi ottaa huomioon myönteiset ponnistukset.
I am confident that the Council can heed positive efforts.
Meidän on omaksuttava varma kanta siitä, miten etenemme.
We need to take a positive position on the way forward.
varma
Olen kuitenkin varma, että loputtomassa viisaudessanne löydätte oikean artiklan.
But I am sure that in your infinite wisdom you will find the right one.
Itsekin kuluttajana haluaisin olla varma, että ostamani ruoka on turvallista.
As one such consumer, I would like to be sure that the food I buy is safe.
Olen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
I am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
Samalla on oltava täysin varmaa, ettei Iran käytä tai erityisesti kehitä ydinenergian käyttöä muihin tarkoituksiin.
At the same time there must be absolute certainty that Iran is using or rather developing nuclear energy for no other purpose.
Vaikka meillä olisi käytössämme kaikkein Euroopan unionin valtioiden merikalusto, en voisi olla täysin varma onnistumisesta.
And, even if we were to deploy all of the naval assets of all of the countries of the European Union, I would not be certain of absolute success.
Tämän logiikan perusteella haluan sanoa, ja olen sanomastani aivan varma, että ne, jotka eivät tue Székely-kansan autonomiapyrkimyksiä, eivät ole eurooppalaisia.
On account of this logic, I must say with absolute conviction that those who do not support the Székely people's efforts for autonomy are not Europeans.
Eilenhän myös Kreikassa tuli julkisuuteen ensimmäinen varma BSE-tapaus.
Just yesterday, the first confirmed case of bovine spongiform encephalopathy was reported in Greece.
Olen varma, että hän ottaa asian huomioon, jos nimityksemme vahvistetaan keskiviikkona.
I am sure he will take that into account if our appointments are confirmed on Wednesday.
En ole vielä varma, onko tämä todella vahvistettu, mutta illalla klo 20.00 on Hamasin lehdistötilaisuus.
I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00.
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Vuoden 2009 alkaessa Euroopan unioni voi olla varma hyvästä kansainvälisestä maineestaan.
The Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
varma (myös: selvä, ehdoton)
Vastaukseni on ehdottomasti myönteinen, sillä olen täysin varma siitä, että aidosti vakuuttava näkemys Ukrainan EU-jäsenyydestä auttaisi asiaa.
My answer to this is a definite ‘yes’, I am absolutely sure that a genuinely convincing prospect of EU membership for Ukraine would help.
On annettava varma merkki, joka korostaa sellaisen peruuttamattoman vaiheen alkua, joka vie kohti unionin toimintakyvyn kannalta välttämättömänä pidettyä ratkaisua.
There must be a definite signal marking the start of an irreversible stage which will lead to the solution the Union needs to operate effectively.

Esimerkkejä "varma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen varma, että komission jäsen Frattinilla on jotakin sanottavaa tästä asiasta.
I am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
FinnishOlen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
I am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
FinnishOlen varma siitä, että tämä saa Euroopan kansalaiset puhkeamaan hurraa-huutoihin.
I am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
FinnishOlen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
FinnishParlamentin tuella olen varma siitä, että onnistumme, että saamme sen perustettua.
With Parliament supporting me, I am sure we will, so we can get this into being.
FinnishOlen varma siitä, että komission jäsen Van Miertillä on vaikeuksia asian kanssa.
I know for certain that Commissioner Van Miert finds them difficult to accept too.
FinnishOlen varma siitä, että voimme edelleen luottaa tukeenne tässä tärkeässä asiassa.
I am sure that we can continue to rely on your support in this important task.
FinnishSe on osa sitä tasapainoa, johon pyrimme, ja olen varma, että me saavutamme sen.
That is part of the balance that we seek and I am confident that we can achieve it.
FinnishAsiakirjojen ja kirjeenvaihdon salaaminen on varma tapa lisätä epäluottamusta.
Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
FinnishOlen varma, että teitä jäädään kaipaamaan talous- ja raha-asioiden valiokunnassa.
I am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
FinnishMalediiveillä, ja olen varma teistä joidenkin käyneen siellä-- tässä siis kotini.
And the Maldives, and I'm sure some of you have been there -- so here is home.
FinnishOlen varma, että parlamentti näkee asiaa harkittuaan asian käytännöllisen puolen.
I am sure that, on reflection, the House will see the practical sense of that.
FinnishEn ole omalta osaltani varma siitä, onko välttämätöntä tehdä asiasta päätöstä.
Personally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
FinnishOlen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
I am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
FinnishEn ole enää varma, onko hallitus vielä vastuussa ja hallitseeko se maan tapahtumia.
I am no longer sure whether the government still has responsibility and control.
FinnishSopimus Kööpenhaminassa ei kuitenkaan ole varma: paljon työtä on vielä jäljellä.
However, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
FinnishOlen varma siitä, että sekä puhemies että komission jäsen ovat tästä samaa mieltä.
I am sure both the President and the Commissioner would agree with that remark.
FinnishOlen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
I am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
FinnishJäsen Schulz, olen varma, että jäsen Dell'Utri arvostaa huolehtivaisuuttanne.
Mr Schulz, I am sure that Mr Dell' Utri will listen carefully to your concerns.
FinnishOlen varma, että me kaikki otimme kesälomillemme mukaan jotakin antoisaa luettavaa.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.