"varautuminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"varautuminen" englanniksi

FI

varautuminen {substantiivi}

volume_up
varautuminen (myös: odottaminen, ennakointi)

Esimerkkejä "varautuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAihe: Varautuminen hätätilanteiden hoitamisessa tarvittaviin yhteisön toimiin
Subject: Funding Community action to deal with exceptional circumstances
FinnishSiihen kuuluu liikkumatila, ja siihen kuuluu rahoitukseen varautuminen.
That calls for scope for development and also for financial guarantees.
FinnishLuonnonkatastrofien ehkäiseminen ja niihin varautuminen ovat hallituksen ensisijaisia vastuualoja.
Natural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
FinnishMetsien suojelu ja varautuminen ilmastonmuutokseen (lyhyt esittely)
Preparing forests for climate change (short presentation)
FinnishYllättäviin tilanteisiin varautuminen merkitsee myös kaikkiin mahdollisiin varotoimiin ryhtymistä niiden välttämiseksi.
Being prepared for the unexpected also means doing everything we can to avoid it.
FinnishVarautuminen 60 miljoonan uuden maahanmuuttajan tulemiseen ja työskentelyyn EU:ssa on minun mielestäni pöyristyttävä toimi.
Providing for 60 million new immigrants to come and work in Europe is in my view an outrageous measure.
Finnish   Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen ovat tärkeitä ja välttämättömiä toimia.
   Prevention, preparation and response in connection with terrorist attacks are important and necessary measures.
FinnishMetsien suojelu ja varautuminen ilmastonmuutokseen (
FinnishEU:n terrorismin vastainen strategia sisältää neljä toiminta-alaa: ennalta ehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen.
The EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
FinnishTämä mietintö käsittelee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen.
This report deals with the Commission Green Paper on forest protection and information in the EU: preparing forests for climate change.
FinnishTämän talousarvion myötä saadaan siis valmiiksi laajentumiseen varautuminen talousarviossa, ja lopputulos on eurooppalaisen veronmaksajan kannalta hyvä.
This budget therefore fundamentally completes the process of enlargement budgeting and is a good result for the European taxpayer.
FinnishEnnalta varautuminen tai ennalta varautumisen periaate ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi antaa tietoa umpimähkään ja aivan liian nopeasti.
However, precaution or the precautionary principle does not mean that we should communicate information randomly and far too quickly.
FinnishTänään oli helppo äänestää puolesta, kun käsittelimme mietintöä metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen.
in writing. - Today, it was an easy task to vote for the report on forest protection and information in the EU: preparing forests for climate change.
FinnishÄänestin tämän päätöslauselman puolesta, joka koskee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen.
I voted in favour of this resolution on the Commission Green Paper on forest protection and information in the EU: preparing forests for climate change.
FinnishOn neuvoteltava kullekin maalle yhdessä sovittavasta energiastrategiasta, jonka tärkeänä osana on oltava varautuminen vaihtoehtoisen sähkön saantiin.
This negotiation must include an agreed energy strategy for each country in which provision for alternative electricity supply must be a fundamental component.
FinnishVuoden 2002 talousarvioon sisältyy ensimmäinen sitä koskeva ennalta varautuminen: humanitaariseen apuun varattuja määrärahoja on lisätty 130 miljoonalla eurolla.
An initial provision has been made for this in the 2002 budget, with EUR 130 million in addition to the funds already earmarked for humanitarian aid.
FinnishEuroopan yhteisön perustamissopimukseen kirjattu ennalta varautuminen periaate edellyttää kuitenkin raja-arvoa, jossa sairastumisriski on äärimmäisen pieni.
The precautionary principle that is enshrined in the EU Treaty, however, makes it imperative to establish a limit value at which the health risk is extremely low.
Finnish. - (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee komission vihreää kirjaa metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen.
I voted in favour of the report on the Commission's Green Paper entitled 'On forest protection and information in the EU: preparing forests for climate change'.
FinnishMietinnössä komission vihreästä kirjasta "metsien suojelusta ja metsätiedosta EU:ssa: varautuminen ilmastonmuutokseen" esitetään Euroopan parlamentin huolenaiheet asiassa.
The Commission Green Paper report entitled 'Forest protection and information in the EU: preparing forests for climate change' presents European Parliament's concerns on the matter.
FinnishJotta vaarasta ei tulisi katastrofia, avainasia on valvonta, varautuminen ja ennaltaehkäisy.
For a hazard not to turn into a catastrophe, the key is in monitoring, preparedness and prevention, and I could not agree more with those speakers who have hammered on this point.