"varautua" - Englanninkielinen käännös

FI

"varautua" englanniksi

FI

varautua [varaudun|varautunut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Niitä ei voida välttää, mutta niiden seurauksiin voidaan varautua.
It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
Siksi teollisuuden on parasta varautua tähän tulevaisuuden politiikkaan.
So industry would do better to anticipate that future policy.
Ellemme me pysty toimimaan nopeasti, voimme varautua Balkanilla ensi talvena humanitaariseen katastrofiin.
If we fail to act quickly we can anticipate humanitarian disaster in the Balkans next winter.
Katsomme, että on hyvin tärkeää varautua tuleviin velvoitteisiin siirtämällä varoja sivuun jo etukäteen.
We think it is essential to provide for future obligations by setting aside assets beforehand.
Meitä pyydetään Agenda 2000: n välityksellä myös varautumaan itälaajentumiseen.
Agenda 2000 also requires us to provide for enlargement to include countries of the East.
On parempi varautua etukäteen kuin paikkailla puutteita jälkeenpäin. Tämä koskee erityisesti vettä, joka on meille elintärkeää.
It is better to provide in the first place than to make up for deficiencies afterwards, and that is particularly true in the case of water, which we need for our own survival.
2. Laskentatoimi
Toivon myös, että tähän voidaan varautua tämän talousarviomenettelyn yhteydessä.
I also hope that provision can be made for this in the budget during the course of this budget procedure.
Tarkastellessamme uudelleen työmenettelyjämme voimme varautua samankaltaisiin mahdollisuuksiin jäsenten puheaikojen osalta.
When we re-examine our working methods, we can make provision for other, similar facilities with regard to interventions by Members.
Meidän on syytä varautua sekasortoon pyrkiessämme ratifioimaan kaikki kyseiset määräykset sisältävän uuden tekstin.
In the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.

Esimerkkejä "varautua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUnionin tulee varautua rahoittamaan tätä naapurialueiden välistä yhteistyötä.
The Union has to be prepared to finance this cooperation between neighbouring regions.
FinnishTärkeä kohta on se, että tällä tiellä meidän ei tarvitse varautua jonossa etenemiseen.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
FinnishUnionin tulee varautua tulevaisuudessa rahoittamaan sen yhteydessä toteuttavia hankkeita.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
FinnishOn olennaista tunnustaa, että meidän pitää varautua tähän vaaraan.
It is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
FinnishValitettavasti en osannut ajoissa varautua liikenneruuhkiin.
Unfortunately, I was unable to foresee in time how busy the roads were going to be.
FinnishDemokratialla on velvollisuus varautua vastaamaan väistämättömiin haasteisiin.
It is the duty of a democracy to look ahead for an answer to challenges that it knows are unavoidable.
FinnishToivon myös, että tähän voidaan varautua tämän talousarviomenettelyn yhteydessä.
I also hope that provision can be made for this in the budget during the course of this budget procedure.
FinnishNiitä ei voida välttää, mutta niiden seurauksiin voidaan varautua.
It is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
FinnishSiksi teollisuuden on parasta varautua tähän tulevaisuuden politiikkaan.
So industry would do better to anticipate that future policy.
FinnishArvoisa puhemies, olette pääosin osannut varautua ennalta huomautukseeni.
Mr President, you have in principle anticipated my point.
FinnishVastapuolilla on aikaa varautua muutokseen 24. kesäkuuta 2000 alkavan
June 2000 will help counterparties to prepare for the change.
FinnishTiesimme sen silloin, ja meidän olisi pitänyt tuolloin varautua siihen.
We knew that then and we should have prepared for it.
FinnishViime kädessä markkinat päättävät, mutta on järkevää esittää tämä kysymys ja varautua ennakolta.
Ultimately, it is the market that will decide, but it is good to raise the question and be prepared.
FinnishRuotsalaiset kuluttajat voivat varautua maksamaan kengistään yhteensä lähes 60 miljoonaa kruunua enemmän.
In total, Swedish consumers can count on paying almost SEK 60 million more for their shoes.
FinnishTaiwan olisi kenties voinut varautua ennakolta paremmin, jos WMO olisi tarjonnut sille ajankohtaista tietoa.
Taiwan could have been better pre-warned if the WMO provided it with timely information.
FinnishTulevina vuosina voimme varautua Yhdysvalloista peräisin oleviin muihin hyvin vakaviin kriiseihin.
We should expect some more very serious crises to come from the United States over the coming years.
FinnishKatsomme, että on hyvin tärkeää varautua tuleviin velvoitteisiin siirtämällä varoja sivuun jo etukäteen.
We think it is essential to provide for future obligations by setting aside assets beforehand.
FinnishTämä on todellakin vaara ja uhkatekijä, johon meidän on osattava varautua.
FinnishEllemme me pysty toimimaan nopeasti, voimme varautua Balkanilla ensi talvena humanitaariseen katastrofiin.
If we fail to act quickly we can anticipate humanitarian disaster in the Balkans next winter.
FinnishSe merkitsee siis sitä, että meidän täytyy varautua muutoksiin.
So that means we must take those changes into account.