"vankka" - Englanninkielinen käännös

FI

"vankka" englanniksi

FI

vankka {adjektiivi}

volume_up
Se on rakennettava vankalle perustalle, ja vankka perusta merkitsee totuutta.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
vankka poliittinen instituutio; - työttömyyden voimakas lasku tai jopa poistaminen.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
Teidän molempien on otettava huomioon itsevarma, vakaa ja vankka parlamentti.
Both of you will have to deal with a self-confident but serious and solid Parliament.
Rakennuksella, jota haluamme laajentaa, pitää olla myös vankka perusta ja sen pitää olla toimiva.
The structure we wish to extend must have firm foundations and it must be functional.
Lopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
Jotta näin tapahtuisi, siihen vaaditaan vankka oikeudellinen perusta.
For this to happen, there needs to be a firm legal basis.
vankka (myös: vahva, roteva, jykevä)
Päätteeksi totean, että on tärkeää kehittää tehokas ja vankka järjestelmä.
To conclude, what is important is to come up with an effective and robust system.
Näin ollen standardien laadintaprosessiin liittyvän hallinnon pitäisi olla vankka.
The process through which these standards are developed should therefore be subject to robust governance.
Tärkeintä on, että uudistuksen ansiosta paketti on vankka ja kestää seuraavan vuosikymmenen.
The most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
Puolueemme on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien vankka puolestapuhuja.
Our party is a strong advocate of human rights and fundamental freedoms.
Parlamentti on ollut ja on edelleen EU:n voimakkaan ulkopolitiikan vankka kannattaja.
Our Parliament was and is the strong proponent of strong EU foreign policy.
EU:ssa on vankka rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskeva säännöstö.
The EU has a strong acquis on the fight against racism and xenophobia.
vankka (myös: salskea)
volume_up
husky {adj.} [ark.]
Tämän vuoksi - ja tässä olen samaa mieltä jäsen Brokin kanssa - meidän on saatava aikaan vankka ulkosuhdehallinto.
Therefore - and I agree with Mr Brok in this regard - we need to obtain a sturdy External Action Service.
Vaikka tulos ei ole täydellinen, muodostamanne rakennelma on vankka: katon ei pitäisi vuotaa, kunhan edistyksen muodostamat rakennuselementit liitetään toisiinsa lujin siten.
While the result is not flawless, the edifice you have built is sturdy: the roof should not leak as long as the building blocks of progress are cemented by the mortar of determination.
vankka (myös: vakaa)

Esimerkkejä "vankka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on rakennettava vankalle perustalle, ja vankka perusta merkitsee totuutta.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
FinnishMeillähän on oikeastaan vankka oikeusperusta palkkasyrjinnästä valittamiseen.
In reality, we have sound legal bases on which to act against wage discrimination.
FinnishYleisesti arvioiden Kroatialla on vankka pohja edistymiselle tulevaisuudessa.
Generally speaking, Croatia has solid foundations on which to make further progress.
FinnishParhaiten rauha saavutetaan muodostamalla vankka ja vakaa yhtenäistävä hallitus.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
FinnishPäätteeksi totean, että on tärkeää kehittää tehokas ja vankka järjestelmä.
To conclude, what is important is to come up with an effective and robust system.
FinnishToistan sen, mitä sanoin alussa: Euroopan taloudella on edelleen vankka pohja.
I repeat what I said at the start: the European economy is still on solid foundations.
FinnishTeidän molempien on otettava huomioon itsevarma, vakaa ja vankka parlamentti.
Both of you will have to deal with a self-confident but serious and solid Parliament.
Finnishvankka poliittinen instituutio; - työttömyyden voimakas lasku tai jopa poistaminen.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
FinnishJos EU selviytyy tästä merkittävästä tehtävästä, uskon, että sillä on vankka tulevaisuus.
If the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
FinnishParlamentti on ollut ja on edelleen EU:n voimakkaan ulkopolitiikan vankka kannattaja.
Our Parliament was and is the strong proponent of strong EU foreign policy.
FinnishVarhainen toteaminen ja tutkimus ovat terveydensuojelun vankka perusta.
Early diagnosis and research provide a solid foundation for health protection.
FinnishLopuksi, meillä on vankka aikomus parantaa avustusohjelmien sisäistä hallintoa.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
FinnishSeuraavaksi oli löydettävä vankka ja kiistaton oikeusperusta säännöstön käyttöönottoa varten.
Next we needed to find a sound and undisputed legal basis for adopting the code.
FinnishTärkeintä on, että uudistuksen ansiosta paketti on vankka ja kestää seuraavan vuosikymmenen.
The most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
FinnishYhteisön solidaarisuusrahasto on vankka ja arvokas varainhoitoväline.
The Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
FinnishNyt on erittäin tärkeää keskittyä täytäntöönpanoon ja saavuttaa vankka joukko hyviä tuloksia.
It is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
FinnishEuroopan talous on antanut edelleen merkkejä voimakkaasta kasvusta, jolla on vankka pohja.
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
FinnishKaikilla ehdottamillamme toimilla tai toimenpiteillä on oltava vankka tieteellinen pohja.
There has to be a sound scientific base for any of the actions or measures we propose.
FinnishPuolueemme on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien vankka puolestapuhuja.
Our party is a strong advocate of human rights and fundamental freedoms.
FinnishEU:ssa on vankka rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskeva säännöstö.
The EU has a strong acquis on the fight against racism and xenophobia.