"valtuuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtuuttaa" englanniksi

FI valtuuttaa
volume_up
[valtuutan|valtuuttanut] {verbi}

Microsoft Online Services -palvelun BlackBerry-palvelun tuottaa Microsoft, eikä se ole Research In Motion Limitedin valtuuttama, rahoittama tai muuten hyväksymä palvelu.
Microsoft Online Services' Hosted BlackBerry service is from Microsoft and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Research In Motion Limited.
Kun kaapeli-TV-yhtiö on saanut tiedot ja valtuuttanut CableCARD-kortin, lopullisessa valtuutuksessa voi kestää noin 20 minuuttia.
Once the cable provider has received the data and authorizes the CableCARD, it can take up to 20 minutes for it to be fully activated.
Toinenkin seikka neuvotteluissa saavutettiin, ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Spencer on valtuuttanut minut kertomaan tämän hänen nimissään.
A second aim was achieved, and Mr Spencer, the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, has expressly authorized me to say so on his behalf also.
Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on valtuuttaa komissio tekemään tämänlaatuisia hätätoimenpiteitä.
The only solution to this is to empower the Commission to take this kind of emergency measures.
Asetuksen tarkoituksena on valtuuttaa asiakkaat tekemään valintoja yhtenäismarkkinoilla antamalla heille tietoa ja mahdollisuus valintoihin.
The purpose of this regulation is to empower consumers to make choices in the single market, by giving them information and allowing them to exercise their choice.
Jos tuote ei täytä 30 ja 15 vuoden yleisiä vaatimuksia, voimme valtuuttaa uuden komitean tarkastelemaan tuotetta ja arvioimaan, ovatko käytettävissä olevat tiedot riittäviä.
Where a product does not fulfil the general criteria of 30 and 15 years, we could empower the new committee to look into this product and to assess if the available information is sufficient.
valtuuttaa
Siinä myös sanotaan, että tällaisten tavaroiden osalta jäsenvaltiot voivat valtuuttaa osapuolet sopimaan lyhennetystä takuuajasta, toisin sanoen lyhyemmästä kuin 2 vuotta.
It goes on to say that for such goods Member States 'may enable the parties to agree to a shortened period of liability', that is shorter than 2 years.
valtuuttaa (myös: antaa lupa)
valtuuttaa
Eurooppa-neuvosto valtuuttaa puheenjohtajansa jatkamaan keskusteluja, jotka tähtäävät kuusikohtaisen sopimuksen täytäntöönpanoon kokonaisuudessaan.
The European Council gives a mandate to its President to continue discussions with a view to the full application of the six-point agreement.
Neuvotteluohjeissa pitäisi siksi valtuuttaa komissio neuvottelemaan säännöksestä, jolla taataan, että unioni voi liittyä kaikkiin lisäpöytäkirjoihin.
The negotiation directives should therefore mandate the Commission to negotiate a provision ensuring that the Union may accede to any of the additional protocols.

Esimerkkejä "valtuuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTämän ehdotuksen nojalla komissio voi valtuuttaa tekemään kyseisiä sopimuksia.
This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
FinnishSiksi EU:n ei missään nimessä pitäisi valtuuttaa Mugaben yksin nimittämää lähettilästä suurlähettilääksi.
In this regard, there is no way that the EU should accredit Mugabe's unilaterally appointed envoy as ambassador.
FinnishMeidän ei myöskään pitäisi teeskennellä, että Bill Clintonin ystävyys valtuuttaa yksipuolisiin sotatoimiin.
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
FinnishSen tarkoituksena on hyväksyä EY-UNRWA-yleissopimuksen teksti ja valtuuttaa komissio allekirjoittamaan se yhteisön puolesta.
It is to approve the text of the EC-UNRWA Convention and to authorise the Commission to sign it on behalf of the Community.
FinnishTämän tarkistuksen tavoitteenahan oli valtuuttaa puhemiehistö hylkäämään todelliset menot ylittävät matkakulukorvaukset.
The Amendment did, in fact, aim to give the Bureau the task of withholding all payments of travel expenses that exceeded actual outlay.
FinnishKolmanneksi Göteborgissa täytyy valtuuttaa puheenjohtajavaltio Belgia ryhtymään konkreettisiin jatkotoimiin Göteborgissa päätettävien suuntaviivojen suhteen.
Thirdly, the Belgian Presidency must be instructed in Gothenburg to take specific action on the guidelines decided in Gothenburg.
FinnishTarkistettavana olevan suosituksen tavoitteena on valtuuttaa johtoneuvosto pyytämään lisää valuuttavarantoa 100 miljardia euroa.
The recommendation under consideration today seeks to authorise the Governing Council to effect further calls of foreign reserves, raising the ceiling to EUR 100 billion.
FinnishVälittäjänä toimiva Etelä-Afrikka ja poliittisen kokonaissopimuksen turvaava SADC ovat päättäneet valtuuttaa Zimbabwen suurlähettilään.
South Africa, in its capacity as facilitator, together with the SADC, as guarantor of the Global Political Agreement, has decided to accredit the Zimbabwean Ambassador.
FinnishErityisenä velvollisuutenani satamakaupungin edustajana on vaatia, että komissio valtuuttaa vähämerkityksisen tuen ylärajan nostamisen.
As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
FinnishLopuksi, jäsenvaltioiden pitäisi voida valtuuttaa lentoasemaverkosta vastaava lentoaseman pitäjä ottamaan käyttöön kyseisen verkon yhteisen maksujärjestelmän.
Finally, Member States should be able to authorise the managing body responsible for an airport network to introduce a charging system common to this network.
FinnishBudjettivallan käyttäjä, jolla tarkoitetaan parlamenttia, valtuuttaa komission käyttämään rahaa ja ilmoittaa, mitä rahaa voidaan käyttää yhteisön politiikkojen täytäntöönpanoon.
The budgetary authority, which means Parliament, authorises the Commission to use money and which money can be used to implement Community policies.
FinnishNiihin sisältyy lauseke, joka valtuuttaa neuvoston ryhtymään asianmukaisiin toimiin, mikäli voidaan osoittaa, että Turkissa rikotaan kaikkein perustavanluonteisimpiakin oikeuksia.
They contain a clause authorising the Council to take the appropriate steps if it were proven that the most basic rights were being violated in Turkey.
FinnishKomissio ei voi valtuuttaa valtionapua laadukkaalle liikenteelle saarialueille ja niiltä pois, erityisesti yleispalveluvelvoitetta koskevan korvauksen muodossa.
State aid for quality transport to and within the island regions cannot be authorised by the Commission, in particular in the form of compensation for a public service obligation.
FinnishJos komission jäsen Schreyerilla on silloin muita velvollisuuksia, oletan, että hänellä on mahdollisuus valtuuttaa joku korkea-arvoinen virkamies antamaan kyseiset tiedot valiokunnalle.
If Mrs Schreyer has other commitments, I do, however, assume that she is able to send a senior official to give the Committee the information it requires.
FinnishOlisi myös tarkoituksenmukaista valtuuttaa komission jäsenet valvomaan suoraan yhteisön säännösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä määrätyn aikataulun mukaisesti.
It would also be appropriate to authorise individual Commissioners to exercise direct control over the transposition of Community provisions into national law within the stated periods of time.