"valtuutetut" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtuutetut" englanniksi

FI

valtuutetut {monikko}

volume_up
valtuutetut
Sitoutumattomien jäsenten hallinto on todennut, että valtuutetut pitää valita yksimielisesti.
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
Siinä ei sanota, että valtuutetut valitaan äänestyksellä, mutta millä muulla menetelmällä yhteisiä päätöksiä voi tehdä?
It does not say that the delegates shall be chosen by vote, but by what other method are joint decisions to be taken?
Se aikoo muuttaa sääntöjä siten, että parlamentin puhemies voi valita niin kutsutut valtuutetut delegoijien sijasta.
They are going to change the rules so that the delegates - so-called - can be chosen by the President of the Parliament rather than the delegators.

Esimerkkejä "valtuutetut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishValtuutetut talouden toimijat hyötyvät koodeksissa säädetyistä helpotuksista.
The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
FinnishTarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset (uudelleenlaatiminen) (
Ship inspection and survey organisations (Regulation recast) (
FinnishTarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset (uudelleenlaatiminen) (
Ship inspection and survey organisations (Directive recast) (
FinnishWPA myös todentaa käyttäjät sen varmistamiseksi, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää verkkoa.
WPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
FinnishAlusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset (äänestys)
Ship inspection and survey organisations (vote)
FinnishTämän vuoksi on tärkeää, että meillä on valtuutetut ja varmennetut tiedonantojärjestelmät potilaille.
Therefore, it is urgent that we have authorised and authenticated systems of information for patients.
FinnishValtuutetut elimet vahvistavat toimistojen rahoituslaskelmat ennen kuin ne toimitetaan komissiolle.
The agencies' financial accounts are certified by approved bodies before being submitted to the Commission.
FinnishIASCF:n valtuutetut eivät tule hyväksymään sitä, ja jos he kieltäytyvät ehdottomasti, emme voi asialle mitään.
It will not be acceptable to the trustees of the IASCF, and, if they say absolutely no, then that is that.
Finnishtarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset,
ship inspections and survey organisations,
FinnishWi-Fi-suojaus myös todentaa käyttäjät ja auttaa varmistamaan, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää verkkoa.
Wi‑Fi Protected Access also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
FinnishIAS:n valtuutetut aikovat ottaa lokakuun alussa käyttöön uudet hallintojärjestelynsä käsiteltyään sitä ennen kaikki ehdotukset.
The IAS trustees are intending to bring in their new governance arrangements, having considered all the submissions, in early October.
FinnishTässä yhteydessä haluaisin sanoa, että minusta on hyvin tärkeää, että teksti sisältää komission ehdotukseen sisältyneet sanat " valtuutetut asiantuntijat" .
Here I believe that the text really must contain the word 'practitioner' , as in the Commission proposal.
FinnishErityisesti olen sitä mieltä, että lähetetyillä työntekijöillä on oltava vastaanottavassa valtiossa valtuutetut edustajat, joiden on oltava riippumattomia.
I think in particular that workers on secondment must have authorised representatives who must be independent.
FinnishLuotamme siihen, että nykyiset valtuutetut ottavat huomioon huolenaiheemme ja parantavat hallintojärjestelmiä sopivaksi katsomallamme tavalla.
We are reliant on the existing trustees to take account of our concerns and to improve these governance arrangements as we think fit.
FinnishKaikki kokouksen viestiyhteydet ovat salattuja, mikä varmistaa, että vain todennetut ja valtuutetut osallistujat näkevät kaikki jakamasi tiedot.
All communications in a meeting are encrypted, which helps ensure that only authenticated and authorized participants can see everything you share.
FinnishNämä valtuutetut maksajat hallinnoisivat myös palvelusopimuksia ja varmistaisivat, että palkoista maksetaan verot ja pidätetään sosiaaliturvamaksut.
These paying agents would then also administer the contracts for services and ensure that taxes are paid and social security contributions are deducted.
FinnishTämä erityinen seikka on se, että päätöslauselma saisi aikaan juuri sen, mitä valtuutetut tosiasiassa haluavatkin eli kumota tavoitteemme parantaa hallintoa.
The peculiarity of the resolution is that it would do exactly what the trustees actually want and reverse what we are trying to do in getting more governance.
FinnishToivoisin myös, että valtuutetut toimihenkilöt saisivat lisävahvistusta hyvin koulutetusta henkilökunnasta selvitäkseen tehokkaasti valvonta- ja arviointitehtävistä.
I would also like to see delegate offices strengthened with more and better staff to be able to cope more efficiently with monitoring and evaluations.
FinnishVoin kertoa, että Romania ei aio tunnustaa Kosovon maakunnan itsenäisyyttä, ja Romanian valtuutetut Euroopan kansanpuolueessa tukevat kansallisia toimia.
I can tell you that Romania will not recognize the independence of the Kosovo province and the national action is supported by the Romanian delegation in the European People's Party.
FinnishTalousprosessit määritettiin selkeämmin, jotta yksikön tai pääosaston johdossa toimivat, valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät saataisiin vastuuvelvollisiksi.
The financial circuits were more explicitly defined so as to bring into play the responsibilities of the delegated authorising officers at head of unit and directorate level.