"valtuudet" - Englanninkielinen käännös

FI

"valtuudet" englanniksi

FI valtuudet
volume_up
{monikko}

valtuudet (myös: viranomaiset)
Tietosuojaviranomaisten valtuudet liittyisivät tässä tapauksessa kyseessä oleviin yksittäisiin lentoihin.
The competences of the data protection authorities in this case would be those linked to the specific flights concerned.
Tässä mielessä uskonnonvapaus on keskeinen osa ihmisarvoa ja ohittaa tärkeydessään valtiovallan käyttämät valtuudet.
In this respect, religious freedom is central to human dignity, and goes far beyond the powers invoked by state authorities.
Sisämarkkinoista huolimatta päättyvät kulloinkin erilaiset kansallisten tullihallitusten valtuudet jäsenvaltion rajalle.
In spite of the single market, the diverse powers of the national customs authorities end at the borders of their respective Member States.

Esimerkkejä "valtuudet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTeille on annettu valtuudet käyttää Euroopan unionin suurta vastuuta tällä alalla.
You are mandated to bear the European Union's great responsibility in this field.
FinnishKomission ehdotus sellaisenaan antaa uudelle komitealle merkittävät valtuudet.
The Commission's proposal already gives the new committee considerable powers.
FinnishSitä ei ole vielä aloitettu, mutta komissiolle on annettu valtuudet tehdä se.
This has not yet started, but the Commission has been instructed to prepare it.
FinnishSanon tämän selvästi: Ecofin-neuvoston valtuudet eivät ylitä parlamentin valtuuksia.
Let us be clear: Ecofin does not have authority over the powers of this House.
FinnishEikö olisi kätevää, jos komissiolla olisi valtuudet nopeuttaa ja tehostaa tätä prosessia?
Would it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
FinnishKaikilla näillä aloilla Lissabonin sopimuksesta johtuvat valtuudet on vahvistettu.
In all of these areas, the powers arising from the Treaty of Lisbon have been confirmed.
FinnishOnko meillä valtuudet vaatia salaisia CIA:n asiakirjoja, jollei niitä meille luovuteta?
Do we have the power to obtain classified CIA documents if they are not handed over?
FinnishJos meillä kerran on valtuudet tehdä päätöksiä, olkaamme myös paikalla.
Since we have this power of codecision, we should put in an appearance and use it.
FinnishLainsäädäntönne antaa johtajille ja johtokunnille diktaattorin valtuudet.
Your laws give bosses and boards of directors dictatorial power over their companies.
FinnishUseat puhujat, muun muassa Claude Turmes, mainitsivat puheenvuoroissaan viraston valtuudet.
Several speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
FinnishMitä saavutetaan, jos yhteisö kaksinkertaistaa Eurocontrolin valtuudet?
What will be achieved if the Community duplicates the powers of Eurocontrol?
FinnishNykyään rekisterin valtuudet ylittävät selvästi sen, mikä on välttämätöntä.
At present, the scope of the register goes far beyond what is necessary.
FinnishRanskan hallituksella on valtuudet päättää, miten tämänkaltaisessa asiassa toimitaan.
It is the competence of the French Government to decide how to handle an issue like this.
FinnishKysyitte, antaako ryhmäni teille valtuudet toimia kuvailemallanne tavalla.
You asked whether my group would give you a mandate to do the things you have described.
FinnishSiitä me neuvottelemme ja sen tekemiseen olemme saaneet neuvostolta valtuudet.
That is what we are negotiating and that is what we have been mandated by the Council to do.
FinnishKomissiolla on näillä aloilla valtuudet, joita mielestämme pitäisi ja täytyisi laajentaa.
The Commission has powers in these areas which we believe should and must be extended.
FinnishPyydämme neuvostoa antamaan komissiolle valtuudet laatia tämä aloite.
And we ask the Council to give the Commission a mandate for this initiative.
FinnishUusi asetus ja uusi delegoitujen säädösten järjestelmä antavat meille hyvin laajat valtuudet.
The new regulation and the new system of delegated acts gives us very wide powers.
FinnishNyt myös neuvoston on tehtävä kovasti töitä ja annettava edistykselliset valtuudet.
Now what we need is for the Council to make the same effort and adopt a progressive mandate.
FinnishHeillä on vain vähän aikaa ja rajalliset valtuudet arvioida eläinten hyvinvoinnin parametreja.
They have little time and limited competences to assess animal welfare parameters.