"vakaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"vakaa" englanniksi

FI

vakaa {adjektiivi}

volume_up
Teidän molempien on otettava huomioon itsevarma, vakaa ja vankka parlamentti.
Both of you will have to deal with a self-confident but serious and solid Parliament.
Parhaiten rauha saavutetaan muodostamalla vankka ja vakaa yhtenäistävä hallitus.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
Poliittinen ja demokraattinen tilanne on vakaa ja talous dynaaminen.
The political and democratic situation is solid and the economy is dynamic.
vakaa (myös: tasainen)
Etelä-Sudan ei voi olla vakaa, ellei Pohjois-Sudan ole vakaa, ja päinvastoin.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
Vakaa ja monietninen Kosovo on Euroopan unionin ensisijainen painopisteala.
A stable and multi-ethnic Kosovo is a key priority for the European Union.
Toteamme, että perustuslakisopimus on vakaa, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia.
We state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
Euro on vakaa valuutta myös yleismaailmallisesti.
The euro is a stability currency even in the eyes of the world.
On tehtävä vielä lisää työtä sen varmistamiseksi, että Euroopan ilmailuteollisuudella on vakaa taloudellinen pohja.
Even more is yet to be done to ensure that the industry has a sound economic basis.
Meille vakuutetaan, että eurosta tulee vakaa ja vahva, että se luo työpaikkoja ja että se vahvistaa entisestään hintojen vakautta.
We are assured that the euro will be stable, strong and a creator of jobs and that it will strengthen price stability even more.
Työttömyyden pieni mutta vakaa kasvu on rekisteröity, ja vuosi 1997 on uudella tasolla.
A small but stable growth in unemployment has been registered and 1997 is at a new level.
Tätä asiaa ei voida vakauttaa Euroopan unionissa, jos se ei ole vakaa kansainvälisellä tasolla.
This issue cannot be stabilised in the European Union if it is not stable at international level.
Bulgarian makrotalous on vakaa, ja sen tarjoamat investointiedellytykset ovat Euroopan parhaimmistoa.
The country is stable at the macro-economic level, and offers some of the best conditions for investment in Europe.
Lisäksi tämä maa on Euroopan alueen vakaa ja turvallinen ulkovartio.
The country is also a stable and secure outpost of the European area.
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Vakaa ja turvallinen alue, jonka sosioekonominen kehitys on kestävää, on etujemme mukainen.
A stable and secure region with sustainable socio-economic development is in our interests.
Peruselintarvikkeiden hintojen vakaa nousu on akuutti ongelma, jota ei voida jättää huomiotta.
The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.
Meidän pitäisi siksi pyrkiä varmistamaan vakaa palvelujen laadun paraneminen tällä alalla.
We should therefore strive to ensure a steady increase in the quality of services in this area.
We know it is a slow, but steady process.
vakaa (myös: vankka)

Esimerkkejä "vakaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarvitsemme komissiota – tämä ei ole puoluepolemiikkia vaan vakaa uskomukseni...
We need a Commission – this is not party polemics, but my profound conviction ...
FinnishToinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
FinnishJatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
Looking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
FinnishToteamme, että perustuslakisopimus on vakaa, mutta siihen voidaan tehdä muutoksia.
We state that this Constitutional Treaty is stable but capable of being modified.
FinnishMeille sanotaan, että euro on suuri menestystarina, sillä se on vakaa valuutta.
We are told that the euro is a great success because of its strength as a currency.
FinnishEtelä-Sudan ei voi olla vakaa, ellei Pohjois-Sudan ole vakaa, ja päinvastoin.
Southern Sudan will not be stable if Northern Sudan is not stable, and vice versa.
FinnishLopuksi, ei voida sanoa, että EU:lla on asianmukainen ja vakaa rahoitusjärjestelmä.
Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
FinnishEnsiksikin valitusten ja käsiteltyjen tapausten kokonaismäärä on itse asiassa vakaa.
Firstly, the overall volume of complaints and of cases handled is actually stable.
FinnishVakaa ympäristöpolitiikka on pääasia niiden maiden soveltaessa yhteisön säännöstöä.
A sound environment policy is a key point in adapting to the acquis communautaire .
FinnishHalusin tuoda esiin sen, että Pakistaniin tarvitaan vakaa ja luotettava hallitus.
I wanted to make the point that we need a stable and reliable government in Pakistan.
FinnishParhaiten rauha saavutetaan muodostamalla vankka ja vakaa yhtenäistävä hallitus.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
Finnishviitearvon asettamisen (rahan kysynnän vakaa riippuvuussuhde ja M3:lla edellytykset
a reference value (stable money demand relationship and leading indicator properties
FinnishTämä selittää, miksi kaikista ongelmistamme huolimatta euro on vakaa valuutta.
This therefore explains why, despite all our problems, the euro is a stable currency.
FinnishVakaa käsitykseni on, että voimme edistyä vain yhteistyöllä ja neuvottelemalla.
It is my profound belief that we can only advance through cooperation and negotiation.
FinnishNiitä tarvitaan myös toisinaan luomaan nykyaikaisen talouden vakaa perusta.
They are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
FinnishVakaa käsityksemme on, että EU:n jäsenvaltioilla on merkittävä rooli tässä tehtävässä.
We believe the EU's Member States have an important role to play in this task.
FinnishTeidän molempien on otettava huomioon itsevarma, vakaa ja vankka parlamentti.
Both of you will have to deal with a self-confident but serious and solid Parliament.
Finnish2 - vakaa, oikeudenmukainen ja heikoimpia puolustava sosiaalinen Eurooppa;
2 - a social Europe which is solid and fair, and which defends those most at risk;
FinnishEuro, vakaa yhteinen valuuttamme, on toiminut todellisena rahapoliittisena kilpenämme.
The euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
FinnishMaan poliittinen tilanne on vakaa, ja demokratian edistys on saatu vakiinnutetuksi.
The political situation is stable, and democratic achievements have been consolidated.