"vaikutelma" - Englanninkielinen käännös

FI

"vaikutelma" englanniksi

FI

vaikutelma {substantiivi}

volume_up
Minulla on kuitenkin vaikutelma, että he taistelevat väärästä mietinnöstä.
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.
Niistä syntyi kuitenkin vaikutelma, että takeet koskevat vain parlamentin jäseniä.
However, it gave the impression that the guarantee was only for Members of this House.
Tämä epämiellyttävä vaikutelma heijastui sitten tapausta koskeviin mediakommentteihin.
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
vaikutelma (myös: vaikutus, seuraus, tuntu)
Tällainen vaikutelma tuntuu hyvin miellyttävältä ja saa virkkeen tuntumaan oikealta.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
Emme voi hyväksyä tällaista seurausta, ja vaikutelma on aivan väärä.
This effect is unacceptable and that impression totally erroneous.
Meidän eurooppalaisten ei pitäisi vähentää vaikutusvaltaamme enää entisestään herättämällä vaikutelma, että emme pysty enää tekemään eroa syyn ja seurauksen välillä.
We Europeans should not let our influence be diminished still further by creating the impression that we are no longer capable of distinguishing between cause and effect.
vaikutelma (myös: ilma, äänensävy, ilmapiiri, ilme)

Esimerkkejä "vaikutelma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomissiolla on sellainen vaikutelma, että hän on toiminut nopeasti ja tarkasti.
The Commission is under the impression that she has worked fast and effectively.
FinnishVaikutelma on kuitenkin se, että jotkut ihmiset eivät ehkä aina hoida tehtäviään.
But one gets the feeling that some people sometimes are not doing their stuff.
FinnishNiistä syntyi kuitenkin vaikutelma, että takeet koskevat vain parlamentin jäseniä.
However, it gave the impression that the guarantee was only for Members of this House.
FinnishMinulla on kuitenkin vaikutelma, että he taistelevat väärästä mietinnöstä.
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.
FinnishMeillä on vahvasti sellainen vaikutelma, että tätä asiaa ei ole säädelty vielä hyvin.
We have the strong impression that this still has not been regulated terribly well.
FinnishHänen on kannatettava Euroopan unionia tai ainakin annettava sellainen vaikutelma.
He has to be supportive of the European Union, or at least seem to be so.
FinnishSyntyi vaikutelma, että vain suvun jatkamiseen liittyvä kloonaus olisi kielletty.
The impression has been given that only reproductive cloning is banned.
FinnishTällainen vaikutelma tuntuu hyvin miellyttävältä ja saa virkkeen tuntumaan oikealta.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
FinnishTämä epämiellyttävä vaikutelma heijastui sitten tapausta koskeviin mediakommentteihin.
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
FinnishSillä annetaan vaikutelma, että ainoa merkittävä asia on se, miten markkinat toimivat.
It gives the impression that the only important thing is how the market is functioning.
FinnishTässähän välittyy julkisuuteen vaikutelma epärehellisestä politiikasta!
Surely the public must get the impression that this is a dishonest policy.
FinnishOn syntynyt vaikutelma, että ainoastaan eurooppalaisilla maanviljelijöillä on huolenaiheita.
There is an impression that European farmers are the only ones with concerns.
FinnishMeillä ei ole varaa siihen, että Euroopan unionista saadaan taas kielteinen vaikutelma.
We cannot afford for the European Union to make a bad impression again.
FinnishKuitenkin jäi se vaikutelma, että amerikkalaiset selvittivät kriisin.
However, the impression is given that it was the Americans who sorted out the crisis.
FinnishEmme halua, että päätöslauselmasta tulee se vaikutelma, että esitämme kohtuuttomia vaatimuksia.
In our resolution, we do not want to be seen to be making unreasonable demands.
FinnishSen on annettava vaikutelma, että ongelmanratkaisu on sen hallinnassa.
It has got to give the impression that it is in the driving seat to solve the problem.
FinnishMinulla on se vaikutelma, että myös Yhdysvalloissa ajattelu on muuttumassa.
I have the impression that the thinking is also changing in the USA.
FinnishPäällimmäinen vaikutelma tästä ohjelmasta on, että se on hyvien poliittisten aikeiden luettelo.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
FinnishTosiasiassa lehdistön perusteella syntyy sellainen vaikutelma, ettei edes hallituksemme tiedä sitä.
In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
FinnishLainaus ei ole sanatarkka, mutta tämä oli vaikutelma, jonka hän antoi.
I am not quoting word-for-word, but that was the impression he gave.