"vaihtaa ajatuksia" - Englanninkielinen käännös

FI

"vaihtaa ajatuksia" englanniksi

FI vaihtaa ajatuksia
volume_up
{verbi}

vaihtaa ajatuksia

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "vaihtaa ajatuksia" englanniksi

vaihtaa verbi

Esimerkkejä "vaihtaa ajatuksia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishArvoisa puhemies, haluan vaihtaa ajatuksia kanssanne myös eräistä muista aiheista.
Mr President, I also wish to share my thoughts on a number of other issues with you.
FinnishVoimme mielestämme tehdä yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia vastavuoroisesti.
I believe that we can collaborate and contribute ideas on a mutual basis.
FinnishHaluaisin vaihtaa tästä vielä lähemmin ajatuksia Euroopan parlamentissa.
I would like to exchange further ideas on this issue within the European Parliament.
FinnishSe antaa meille myös mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia näistä tärkeistä kysymyksistä.
It also provides us with the opportunity to exchange thoughts on these important matters.
FinnishOlen iloinen siitä, että voimme tulevaisuudessa vaihtaa asiasta ajatuksia neuvoston kanssa.
I look forward to being able to discuss this with the Council in the future.
FinnishEmme ole aina samaa mieltä, mutta keskustelemme niistä ja yritämme vaihtaa parhaita ajatuksia ja perusteluja.
We disagree, but we discuss them and we try to exchange ideas and arguments.
FinnishAiheet olivat hyvin samantapaisia ja toisiaan täydentäviä, ja se antoi meille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia.
The subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
FinnishSekä komissiolle että parlamentille on tärkeää vaihtaa ajatuksia tästä tärkeästä asiasta.
It is important for both the Commission and the Parliament to have such an exchange of views on such an important subject.
FinnishVaarana on, että kansalliskokous ei ole enää foorumi, jossa voidaan vaihtaa ajatuksia vapaasti.
There is a danger that the National Assembly will no longer be able to function as a forum for the free exchange of views.
FinnishNyt on tarpeen vaihtaa ajatuksia, mutta ei ainoastaan Euroopan tilanteesta vaan myös Aasian tilanteesta.
What is instead needed here is an exchange of views, not only with reference to the European situation, but also carried over into Asia.
FinnishHaluan vaihtaa tästä asiasta lähemmin ajatuksia, koska jotkin PPE-ryhmän tarkistukset ovat mielestäni vaarallinen avaus.
I would like a little more debate on that, because to my mind some of the PPE Group's amendments present a dangerous opening.
FinnishHaluaisin mielelläni vielä vaihtaa lähemmin ajatuksia tästä tärkeästä aiheesta parlamentin kanssa, jos se vain on mahdollista.
It would be a pleasure, should opportunity allow, to have a further exchange of ideas with this Parliament on this important topic.
FinnishMiten voimme vaihtaa kaikkia hyviä ajatuksia, jotka luovat yhteyksien perustan pienissä ja suurissa kaupungeissa, niin että voimme oppia niistä?
How can we exchange all the good ideas that form the basis of associations in small and large cities so that we can learn from them?
FinnishTarkistuksen tavoitteena on näin ollen tarjota kyseisille valiokunnille mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja "pohjustaa" keskustelua.
The aim of the amendment consists, therefore, in creating the possibility for the committees concerned to exchange arguments and 'prepare the ground' for a debate.
FinnishEuroopan unionin ja ASEANmaiden huippukokous on esimerkki neuvottelumuodosta, jonka puitteissa voidaan vaihtaa ajatuksia avoimella ja rakentavalla tavalla.
The European Union - ASEAN Summit is an example of the framework of cooperation which enables an exchange of open and constructive ideas to be held.
FinnishArvoisa puhemies, tämä keskustelu tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ennen YK:n ihmisoikeustoimikunnan 58. kokouksessa käytäviä neuvotteluja.
Mr President, this debate provides the opportunity for an exchange of views prior to the deliberations of the 58th session of the UN Commission on Human Rights.
FinnishOsallistujilla on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja tavata muita, jotka ovat myös kiinnostuneet väestönsuojelusta ja työskentelevät samalla alalla.
It will enable participants to exchange ideas and will give them a chance to meet others who share their interest in civil protection and who work in the same field.
FinnishSe on yksi laajimmista foorumeista vaihtaa ajatuksia kansainvälisestä turvallisuudesta, ja se on menneisyydessä osoittanut pystyvänsä ryhtymään tehokkaisiin toimiin.
It is one of the largest fora for exchanging ideas on international security, which, in the past, has proven that it is capable of taking effective action.
FinnishKyseiset valiokunnat pitävät yhteiskokouksia, joissa voidaan vaihtaa etukäteen ajatuksia ja joissa valiokunnissa olevat enemmistöt ja vähemmistöt selkeytyvät.
The committees concerned should meet jointly so that arguments can be exchanged in advance [...] and the majority and minority viewpoints can emerge more clearly.
FinnishOlen erittäin iloinen voidessani vaihtaa ajatuksia, ideoita ja toimintamalleja tämän tehtävän tiimoilta parlamentin jäsenten kanssa sen jälkeen, kun he ovat vierailleet sivustossani.
I will be very happy to exchange thoughts, ideas and action related to this mission with the honourable Members after they have seen my website.