"välttää" - Englanninkielinen käännös

FI

"välttää" englanniksi

FI välttää
volume_up
[vältän|välttänyt] {verbi}

Lapsille olisi opetettava, miten välttää vaarallista käyttäytymistä internetissä.
Children should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
Komissio haluaa välttää päällekkäisyyttä olemassa olevien rahoitusvälineiden kanssa.
The Commission wishes to avoid overlaps with existing financing instruments.
Vaihtoehtoisesti voimme välttää päällekkäisyyden tukeutumalla yksinkertaisesti Eurojustiin.
Alternatively, we could avoid duplication by simply relying on Eurojust.
välttää
Katastrofit, jotka voimme välttää, eivät ole yhtä kiinnostavia kuin ne, jotka voisimme välttää.
Catastrophes that we can avert are not as interesting as ones we could avert.
Tämä tilanne voidaan välttää, jos kansainvälinen yhteisö ryhtyy toimiin välittömästi.
Action now by the international community could help avert this situation.
Muutos parempaan ei tapahdu yhdessä yössä, mutta me voimme yhä välttää katastrofin.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
välttää (myös: suorittaa, tehdä, ratkaista, sopia)
(NL) Haluan välttää väärinkäsityksiä, arvoisa puhemies.
(NL) I do no want there to be any misunderstanding here, Mr President.
Jos niin on, voisimme välttää parlamentin päätöslauselman.
If they do, we could do without a Parliamentary resolution.
Neuvosto tulee tekemään kaikkensa, jotta vastaavat tapaukset voidaan tästedes välttää.
The Council will do everything in its power to avoid any repetition of this in future.
En voi kuitenkaan välttää tunnetta, että meitä on huijattu.
However, one cannot ignore the fact that there is that sense that we have been cheated.
Tämä on heidän ainoa mahdollisuutensa välttää elintärkeässä uudistuksessa epäonnistuminen.
This is their only chance to avoid missing the vitally important modernisation.
Emme voi välttää tällaisia keskusteluja varsinkaan siksi, että parhaillaan on meneillään talous- ja rahoituskriisi, eivätkä kielletyt puheenaiheet ainakaan rahoituksen osalta ole paikallaan.
We cannot avoid such debates, all the more so since we are currently experiencing a financial and economic crisis, and so there is no place for taboo subjects as far as funding is concerned.

Esimerkkejä "välttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
The aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
FinnishMeidän on otettava virheistä opiksi, jotta ne voidaan välttää tulevaisuudessa.
We must learn from the mistakes made so that they may be avoided in the future.
FinnishKun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
If our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
FinnishTämä mietintö osoittaa selvästi, että konflikti voidaan välttää yritysten sisällä.
This report clearly demonstrates that conflict can be avoided inside companies.
FinnishNäin voidaan tehostaa ennaltaehkäisyä ja välttää peruuttamattomat vaikutukset.
In this way, prevention can be strengthened and irreversible consequences avoided.
FinnishJos hän todella haluaa välttää sodan, hänen on kerrottava asetarkastajille totuus.
If he genuinely wants to prevent war, he must tell the inspectors the truth.
FinnishOn selvää, että valikoimattomat tiedot ovat ongelma, jota emme voi välttää.
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
FinnishKaikki nimittäin hyötyvät siitä, jos oikeudenkäyntejä voidaan välttää tällä tavoin.
For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
FinnishKun on kysymys sellaisesta yrityksestä, tiettyä monimutkaisuutta ei aina voi välttää.
With undertakings like this a certain complexity sometimes cannot be avoided.
FinnishTämä asia on otettava esityslistalle, jotta tällaisen toistuminen voidaan välttää.
This matter must be put on the agenda so as to prevent it occurring again.
FinnishMikään valtio ei voi välttää eläkeuudistusta, jos se aikoo saada taloutensa kuntoon.
No State can get away from pension reform if it wishes to put its finances in order.
FinnishSiten useiden tonnien hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä ei voida välttää.
Hence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
FinnishSe on keino lyhentää lentoja ja välttää lentokoneiden tarpeetonta lentelyä.
It is a way of shortening flights and avoiding aircraft flying around unnecessarily.
FinnishOn tärkeää välttää se, että siirrämme yhden alan ongelmia toiselle alalle.
It is important to guard against passing problems from one area to the other.
FinnishKuinka tarkka Mariann Fischer Boelin on oltava, jos hän mielii välttää väärät päätökset?
How careful must Mrs Fischer Boel be if she is not to take the wrong decisions?
FinnishSen tarkoituksena on pitää sotivat osapuolet erillään toisistaan ja välttää uusia sotia.
This is geared to keeping the warring parties apart and avoiding new disasters.
FinnishTarpeetonta olemassa olevien mekanismien kaksinkertaistamista tulisi sen vuoksi välttää.
Any unnecessary duplication of existing mechanisms should therefore be avoided.
FinnishTämä saattoi meidät äkkiä epävarmaan tilanteeseen, joka olisi helposti voitu välttää.
This plunged us into uncertainty in a way that could quite easily have been avoided.
FinnishParhaat investoinnit syntyvät siellä, missä terveyshaitat osataan välttää ennalta.
It is always best to invest in areas where health hazards can be averted.
FinnishTämän takia meidän on tarkasteltava, voitaisiinko jotkut näistä riskeistä välttää.
We must, therefore, consider whether some of those risks can be avoided.