"väline" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko valine
FI

"väline" englanniksi

FI väline
volume_up
{substantiivi}

väline (myös: apuväline, työkalu)
volume_up
implement {subst.}
Perussopimukset ovat sittenkin vain väline toteuttaa Euroopan unionin politiikkaa.
Treaties are, after all, just a tool to implement European Union policy.
The network has also become a political implement.
Tässä meillä on siis selvästi väline, joka soveltuu hyvin haluamiimme menettelytapoihin.
Patently we have here an instrument that is appropriate for the policies which we wish to implement.
väline (myös: mittari, mittalaite)
Talousarvio on väline, jolla osoitetaan solidaarisuutta heikompiosaisille.
A budget is an instrument for showing solidarity with the least well off.
Uskon, että REACH-järjestelmä on ihanteellinen väline konsensuspolitiikan luomiseen.
And I believe that it will be the ideal instrument for producing consensus policies.
   – Kauppa on perustava väline nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa.
   – Trade is a fundamental instrument in the current international context.
väline (myös: tapa, keino)
volume_up
means {mon.}
Siksi Lissabonin prosessi on tärkein väline tämän eriarvoisuuden korjaamiseksi.
That means that the Lisbon process is the most important thing in this connection.
Itselleni on herännyt monta kertaa yksinkertainen ajatus: väline on viesti.
A simple thought has many times crossed my mind: the means is the message.
Toisaalta se on tärkeä väline eurooppalaisen identiteetin muodostamisessa.
On the other hand, it is an important means for shaping a European identity.
volume_up
medium {subst.}
Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille yhteistyö on merkittävä väline.
It is an important tool, particularly for small- and medium-sized businesses.
Internet on väline, joka mahdollistaa sananvapauden.
The Internet is a medium which allows freedom of expression.
Tämä väline voi olla huomattavan tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille.
This instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
väline (myös: tarvike, kalusto, tarvekalu, työväline)
volume_up
utensil {subst.}

Esimerkkejä "väline"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishJoskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
FinnishVakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
FinnishMainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
FinnishTämä olisi ollut uusi hyödyllinen väline terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa.
This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
FinnishVäline antaisi heille mahdollisuuden perustaa oma yritys ja edistäisi yrittäjyyttä.
This would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship.
FinnishTurvallisuus on meille vain väline vapauden saavuttamiseen, ei sen vastakohta.
Security, to us, is only a tool for reaching freedom; it is not its opponent.
FinnishEuroopan parlamentti on erittäin vahva väline, joka auttaa meitä tällä tiellä.
The European Parliament is a very, very strong tool to help us on that path.
FinnishSe ei myöskään ole asianmukainen väline korvauskysymysten käsittelemiseen.
That is not the appropriate place either to deal with questions of reimbursement.
FinnishMyös assosiaatiosopimus voi olla tässä yhteydessä toistamiseen erinomainen väline.
Once again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
FinnishMaan jättäminen kesannolle on paras väline viljantuotannon säätelemiseksi.
The set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
FinnishKuten kysymyksessä sanotaan, merkittävä väline on myös Internet-liittymien hinnoittelu.
As you state in your question, Internet access charges are an important factor.
FinnishMielestäni hyvä oikeudellinen väline on passiivisen äänioikeuden poistaminen.
I believe a good legal remedy is to take away rights to stand for election.
FinnishMietintö on arvokas väline, jonka avulla voimme tarkastella saavutuksiamme.
The report provides us with a valuable tool to look back at what has been achieved.
FinnishLisäksi asetus on direktiiviä tarkoituksenmukaisempi väline tässä yhteydessä.
Moreover, a regulation is more expedient than a directive in this context.
FinnishKomissio on aina katsonut, että yhteinen viitekehys on paremman lainsäädännön väline.
The Commission has always conceived the CFR as a tool for better law-making.
FinnishKuolemanpelko ei saa olla väline, jolla kansojen tulevaisuus kirjoitetaan.
The fear of death must not be the key in which the future of our people is written.
FinnishNäin ollen indeksi on väline, jota Euroopan unionin kannattaisi kehittää.
Having said all that, this is a useful tool for the European Union to develop.
FinnishPoliittinen vuoropuhelu on kiistatta yksi keskeinen väline ihmisoikeuksien edistämisessä.
Political dialogue is undeniably one key tool in the promotion of human rights.
FinnishSe ei selvästikään ole hullumpi saavutus: se on käytännöllinen väline ja viiteasiakirja.
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
FinnishSe on talousarvio, joka on suunnattu investointeihin, ja se on kriisin vastainen väline.
It is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.