FI

vähentäminen {substantiivi}

volume_up
Resurssien vähentäminen merkitsee poliittisten tavoitteiden vähentämistä.
A reduction in resources means a reduction in political ambitions.
Myös kansainvälisen kalastustoiminnan määrärahojen vähentäminen on perusteltua.
A reduction in the amounts for the international fisheries agreements is also justified.
Eläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja kehittäminen on sivistyskysymys.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
Paljonko Suomesta saaduista bruttotuloista jää käteen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämisen jälkeen?
What's left of your gross income in Finland after deduction of taxes and social security contributions?
Sen myöntäminen, että kohtuullisten kustannusten vähentäminen voidaan sallia, on ristiriidassa nimellisarvon mukaisen lunastamisvelvoitteen kanssa.
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
vähentäminen

Esimerkkejä "vähentäminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAutoteollisuuden päästöjen vähentäminen onkin mielestäni hyvin vaikea tehtävä.
In my opinion, reducing emissions in this industry will be a very difficult task.
FinnishKöyhyyden vähentäminen maailmassa on tärkeämpää kuin oman rikkauden lisääminen.
Reducing poverty in the world is more important than increasing one' s own wealth.
FinnishMuutoin niiden vähentäminen johtaa Eurooppa 2020 -strategian epäonnistumiseen.
Otherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
FinnishSama tavoite - päästöjen vähentäminen - voidaan saavuttaa monilla eri menetelmillä.
This same aim - a reduction in emissions - may be achieved through various methods.
FinnishByrokratian vähentäminen on tärkeä tavoite erityisesti pk-yritysten kannalta.
Cutting red tape is an important objective, particularly with regard to SMEs.
FinnishTavoitteena täytyy luonnollisesti olla yleinen liikenteen vähentäminen maanteillä.
Our goal must obviously be a general reduction in the level of traffic on the roads.
FinnishKasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja hiilivuodon riski (lyhyt esittely)
Greenhouse gas emission reductions and risk of carbon leakage (short presentation)
FinnishSiksi jäsenvaltioiden on vakavasti aloitettava työn sivukustannusten vähentäminen.
Member States must therefore make a serious start on reducing secondary labour costs.
FinnishKolmanneksi on todettava, että byrokratian vähentäminen ei ole edistynyt tarpeeksi.
Thirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
FinnishMyös kansainvälisen kalastustoiminnan määrärahojen vähentäminen on perusteltua.
A reduction in the amounts for the international fisheries agreements is also justified.
FinnishKöyhyyden vähentäminen on EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaisia tavoitteita.
Reducing poverty is one of the EU's primary development policy objectives.
FinnishTavoite ei ole loppujen lopuksi huutokauppa vaan päästöjen vähentäminen.
Ultimately the goal is not the trading itself but the reduction in emissions.
FinnishTavoitteenamme ei saisi olla köyhyyden vähentäminen vaan köyhyyden poistaminen.
Our objective should not be poverty reduction but poverty eradication.
FinnishTerveys ja köyhyyden vähentäminen on aihe, josta lähes kaikki on jo sanottu.
Health and poverty reduction is a subject where almost everything has already been said.
FinnishUusien verotulojen vaihtoehtona on edelleenkin kulujen vähentäminen.
Yes, the alternative to new income from taxation is still that of reduced costs.
FinnishEnsinnäkin yleisenä tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja poistaminen.
First, there is the overall objective of poverty reduction and eradication.
FinnishKyseessä ei ole ylellisyyden lisääminen, vaan säteilyn vahingollisuuden vähentäminen.
The aim here is not self-indulgence, but reduction of the harmful effects of radiation.
FinnishNeljäs keino: työn verottamisen, niin verojen kuin muiden maksujenkin, vähentäminen.
Fourthly, reductions in taxes on employment, both fiscal and parafiscal.
FinnishOsa tätä kokonaisuutta on myös liikenteen vähentäminen, erityisesti auto- ja lentoliikenteen.
Part of this will entail less traffic generally, especially car and air traffic.
FinnishHiilipäästöjen vähentäminen 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä on ensisijainen tavoite.
Meeting the 30% reduction target in carbon emissions by 2020 is a priority.