"uusi suunta" - Englanninkielinen käännös

FI

"uusi suunta" englanniksi

EN
FI

uusi suunta {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "uusi suunta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMietinnössä hahmotellaan selkeästi uusi suunta - maatalouden viherryttäminen.
The report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
FinnishTuoreissa tutkimuksissa on soitettu hälytyskelloja ja otettu uusi suunta.
Recent research has raised an alarm and opened up another direction; we are only blaming industry for the problem.
FinnishUskoisin, että tässä asiassa on otettava uusi suunta.
This, I believe, is where we have to go down a new road.
FinnishJäsenvaltioiden talouksille on asetettava nyt uusi suunta.
We now need to set a new course for our economies.
FinnishMe olemme hyvin varovaisia toimissamme presidentti Lukašenkan kanssa, mutta uusi suunta on tervetullut tämän suhteen.
We are very cautious in our dealings with President Lukashenko, but a new direction in this area is welcome.
FinnishSiksi Ukrainan uusi suunta kohti todellista demokratiaa on valinta, joka ilmentää täysin erilaisia arvoja.
Therefore, Ukraine’s new course towards real democracy is a choice, a choice in favour of fundamentally different values.
FinnishTämä on mielestämme Euroopan uusi suunta.
This, we believe, is the new direction for Europe.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tänään esitetyssä mietinnössä hahmotellaan uusi suunta yhteiselle maatalouspolitiikalle.
Mr President, Commissioner, the report presented today outlines a new direction for the common agricultural policy.
FinnishNyt on aika valita uusi suunta.
FinnishEnsinnäkin Euroopan unionin talousarviolle on hahmoteltava uusi suunta, jotta sen avulla voidaan vastata 2000-luvun haasteisiin.
First, we have to chart a new direction for the European Union budget to ensure that it can respond to the challenges of the 21st century.
FinnishJäsenvaltioiden on yhä kannettava yhteinen vastuunsa ja komission on yhä siirrettävä tämä uusi suunta lainsäädäntöön.
The Member States still need to assume their collective responsibility and the Commission still has to transpose this new direction into legislation.
FinnishHuomaamme, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue on kokonaan uusi konsepti ja uusi suunta unionin kehittämisessä.
We realise that the area of freedom, security and justice is an entirely new concept and a new direction for the Union’s development.
FinnishTämä energiapolitiikan uusi suunta parantaisi myös energian toimitusvarmuutta EU:ssa ja lisäisi riippumattomuutta ulkomaisista toimittajista.
This new policy direction in energy issues will also improve the security of energy supplies within the EU and institute a more robust independence from foreign suppliers.
Finnish(BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Tajani, hyvät kollegat, Eurooppa voi ja sen täytyy omaksua tänään uusi suunta luomalla uusi yhdennetty teollisuuspolitiikka.
(BG) Madam President, Commissioner Tajani, ladies and gentlemen, Europe can, and must, adopt a new path today, by creating a new integrated industrial policy.
FinnishUusi suunta on käsittääkseni tarpeen myös verojen osalta, ei vain työn verorasituksen keventäminen, jotta tällä tavoin samalla myös edistettäisiin kysyntää sisämarkkinoilla.
I also believe that taxation requires restructuring, not only to relieve the tax burden affecting the labour market, but also through this means to promote demand within our borders.
FinnishNyt tehdään työtä sitä varten, mukaan luettuna täysin uusi suunta suunnitteluasiakirjojemme laadinnalle monivuotisesti ja etenemiselle hankekohtaisesta alakohtaiseen ohjelmasuunnitteluun.
Work is now under way to this end, including a completely new orientation for preparing our planning documents on a multiannual basis and moving from project- to sector-based programming.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "uusi suunta" englanniksi

uusi adverbi
English
uusi adjektiivi
suunta substantiivi
kierteen suunta substantiivi
English
uusi käänne substantiivi
English
uusi tuleminen substantiivi
English
uusi käännynnäinen substantiivi
English
eri suunta substantiivi
English
eteläinen suunta substantiivi
English
uusi ja hieno adjektiivi
English