"tuolloin" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuolloin" englanniksi

FI

tuolloin {adverbi}

volume_up
Tuolloin päästiin kompromissiin, jonka myös parlamentti hyväksyi äänestyksessään.
At that time, a compromise was reached, and Parliament voted in favour of it.
Nämä suositukset toimitetaan tuolloin neuvostolle keskustelua varten.
These recommendations will be submitted to the Council for discussion at that time.
Kutsuin näitä vaaleja tuolloin uhkaavaksi perustuslailliseksi vallankaappaukseksi.
At the time, I called this an impending constitutional .
tuolloin
Keskustelimme tuolloin muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevasta asetuksesta.
Back then we were discussing the regulation on genetically modified food and feed.
Siksi pyysitte tuolloin Euroopan sosiaalisen mallin tarkastelua.
To that end, you called, back then, for reflection on the European social model.
Tuolloin tarkoitus oli korvata toimintalinjat propagandalla.
Back then, the intention was to replace policies with propaganda.

Esimerkkejä "tuolloin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtajavaltio Belgia totesi tuolloin asiasta.
I should like to refer to what the then Belgian Presidency said about the matter.
FinnishOtin tuolloin erityisesti esiin kysymyksen synteettisten huumeiden leviämisestä.
At that time I took up in particular the question of the spread of synthetic drugs.
FinnishTuolloin päästiin kompromissiin, jonka myös parlamentti hyväksyi äänestyksessään.
At that time, a compromise was reached, and Parliament voted in favour of it.
FinnishTuolloin oli siis lähestulkoon selvää, että jotain tällaista saattaisi tapahtua.
So it was almost certain by then that something of this nature might happen.
FinnishAsetuimme tuolloin Euroopan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton kannalle.
On that occasion we backed the mobilisation of the European Solidarity Fund.
FinnishPäätökset elintarvikkeiden pakkolunastamisesta tehtiin tuolloin Moskovassa.
The decisions at that time about the expropriation of food were taken in Moscow.
FinnishParlamentti antoi tuolloin täyden tukensa UCITS:n yhteyskomitean toimikaudelle.
Parliament then gave its full support to the mandate of the UCITS Contact Committee.
FinnishTämä ajatus on Euroopan yhteisölle nykyäänkin yhtä olennainen kuin tuolloin.
This thought is just as relevant for the European Community today as it was then.
FinnishKulutimme tuolloin enemmän rasvaa kuin nyt, mutta meillä ei ollut ylipaino-ongelmaa.
At that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
FinnishEmme onnistuneet tuolloin toteuttamaan tätä neuvotteluissa neuvoston kanssa.
We did not manage to achieve this in negotiation with the Council at that time.
FinnishJavier Solanan vuonna 2003 laatima asiakirja oli tuolloin myönteinen panos.
The paper produced by Mr Solana in 2003 was a positive contribution at the time.
FinnishPyysimme tuolloin ja pyydämme myös nyt, että tätä asiaa ainakin tarkastellaan.
We did ask at the time, and are asking now, as well, that this at least be examined.
FinnishOlin tuolloin Euroopan parlamentin valiokuntalähtöisen mietinnön esittelijä.
I was rapporteur for the European Parliament's own-initiative report at that time.
FinnishTuolloin sitouduin työskentelemään kanssanne aktiivisesti Euroopan edun nimissä.
At that time I committed myself to working actively with you in the European interest.
FinnishTuolloin esitimme suositukset, jotka mainitaan tässä suullisessa kysymyksessä.
At the time, we made the recommendations which this oral question refers to.
FinnishTuolloin luultiin luonnollisesti, että kaikki kansanäänestykset voitettaisiin.
Of course, in those days it was thought that all the referenda would be won.
FinnishParlamentti päätti tuolloin, ettei sellainen onnettomuus saa koskaan enää toistua.
This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
FinnishKomission asiakirjassa käsiteltiin tätä asiaa ja se herätti tuolloin paljon huomiota.
The Commission document dealt with this and attracted much attention at the time.
FinnishTuolloin esillä olleesta ehdotuksesta on tällä välin tullut täysin riisuttu.
The proposal, as it was presented at the time, has since been cut down to the bone.
FinnishTuskin edes kapitalismin puolestapuhujat kyseenalaistivat tuolloin tätä valintaa.
This choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.