"tuoda markkinoille" - Englanninkielinen käännös

FI

"tuoda markkinoille" englanniksi

FI tuoda markkinoille
volume_up
{verbi}

tuoda markkinoille (myös: käynnistää, heittää, laukaista, laskea vesille)
Body Shop alkoi jo 25 vuotta sitten tuoda markkinoille kosmetiikkaa, jota ei ole testattu eläimillä.
Twenty-five years ago, the Body Shop launched cosmetics that were not tested on animals.
Me haluamme vastuulain, joka edistää innovaatioita eikä kätke ennalta arvaamattomia vastuuriskejä niille, jotka haluavat tuoda markkinoille uusia tuotteita.
We want a liability law which promotes innovation and does not conceal incalculable liability risks for companies launching new products.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "tuoda markkinoille" englanniksi

tuoda verbi

Esimerkkejä "tuoda markkinoille"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKaikille uusille lääkkeille on saatava myyntilupa ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n markkinoille.
All new medicines have to be authorised before they can be placed on the EU market.
FinnishNe voivat tuoda markkinoille tuotteen, jonka rakenne on aivan toisenlainen.
He can market a product which is constructed quite differently.
FinnishBody Shop alkoi jo 25 vuotta sitten tuoda markkinoille kosmetiikkaa, jota ei ole testattu eläimillä.
Twenty-five years ago, the Body Shop launched cosmetics that were not tested on animals.
FinnishJos tuote ei ole turvallinen, sitä ei pitäisi tuoda markkinoille, eikä sitä pitäisi markkinoida.
If a product is not safe, it should not be brought onto the market, it should not be marketed.
FinnishEikö meidän pitäisi olla hiukan kunnianhimoisempia ja tuoda uudet lentokoneet nopeammin markkinoille?
Should we not be somewhat more ambitious and introduce new aircraft onto the market more quickly?
FinnishTutkimuksen ja innovaation tavoitteena on tuoda tuotteita markkinoille ja parantaa kilpailukykyämme.
The purpose of research and innovation is to bring products to market and improve our competitiveness.
FinnishSuljetuilla tiloilla tuotettua eläinperäistä ruokaa saa tuoda markkinoille vasta sen jälkeen, kun tilat on avattu uudelleen.
No food of animal origin from the blocked farms can be placed on the market until the farms are unblocked.
FinnishToisin sanoen: kaikki - myös nämä kekseliäät valmistajat erilaisine pistokkeineen - voivat tuoda tuotteensa markkinoille.
In other words, anyone - including this ingenious inventor with his universal plug - can market his products.
FinnishNämä pk-yritykset voivat tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja oman tutkimus- ja kehitystyönsä ansiosta.
These SMEs are able to bring new products and services onto the market thanks to their own research and development work.
FinnishVuoden 2010 tammikuun 1 päivästä lähtien mitään kalaa, jota ei ole todistettu laillisesti pyydetyksi, ei voida tuoda Euroopan markkinoille.
As from 1 January 2010, no fish that are not certified as having been legally caught can enter the European market.
FinnishOn tullut tavaksi määrätä yrityksille raskaita hallintomenettelyjä, ennen kuin niiden sallitaan tuoda tuotteita markkinoille.
It has become common practice for firms to be subjected to burdensome administrative procedures before they can put goods on the market.
FinnishPoistamisen jälkeen markkinoille voidaan tuoda minkä tahansa rasvapitoisuuden sisältävää maitoa, kunhan siitä on selvä merkintä pakkauksessa.
As a result it will be possible to market milk with any fat content, provided that this is marked clearly on the packaging.
FinnishKymmenen vuoden säännöksellä viestitetään lääkeyhtiöille, että niiden pitäisi tehostaa tutkimusta ja tuoda markkinoille todellakin uutuustuotteita.
The 10-year-rule gives a signal to pharmaceutical companies to intensify research and market truly innovative products.
FinnishTrombiinit olisivat eduksi ainoastaan tuottajille, jotka voisivat tuoda markkinoille lihapaloja, joita kukaan ei muuten käyttäisi.
Thrombins would only be of benefit to producers, who would be able to bring to market pieces of meat that would otherwise be of no use to anyone.
FinnishTämä mietintö yksinkertaistaa olemassa olevaa sääntelyjärjestelmää varmistaen esimerkiksi sen, että uusia kuituja voidaan tuoda nopeasti markkinoille.
This report simplifies the existing regulatory framework by ensuring, for example, that a new fibre can be quickly brought to market.
FinnishMarkkinoille saa tuoda vain turvallisia elintarvikkeita tai teollisuuden tuotteita, ja tämä koskee sekä eurooppalaisia että Eurooppaan tuotuja tuotteita.
Only safe food or industrial products are to be placed on the market, and this means European products as well as imported products.
FinnishLisäksi muutama päivä sitten tuli voimaan asetus, joka säätää, että eläimillä testattuja tuotteita ei voi tuoda Euroopan markkinoille.
Moreover, a few days ago, a regulation came into force which stipulates that products that are tested on animals cannot be placed on the European market.
FinnishMe haluamme vastuulain, joka edistää innovaatioita eikä kätke ennalta arvaamattomia vastuuriskejä niille, jotka haluavat tuoda markkinoille uusia tuotteita.
We want a liability law which promotes innovation and does not conceal incalculable liability risks for companies launching new products.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, osallistuessani keskusteluun siipikarjan tuonnista EU:n markkinoille haluan tuoda esiin kolme asiaa.
(PL) Mr President, Commissioner, in rising to speak in the debate on poultry imports into the EU market, I have three matters to bring to your attention.
FinnishJotta uudet rokote-ehdokkaat voitaisiin tuoda markkinoille, niiden on oltava Calmette-rokotetta tehokkaampia tai niiden on pystyttävä korvaamaan se parempina rokotteina.
In order to come onto the market, new vaccine candidates must be capable of being more effective than BCG or of replacing it as a better vaccine.