"tunnustaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"tunnustaa" englanniksi

FI tunnustaa
volume_up
[tunnustan|tunnustanut] {verbi}

tunnustaa (myös: tuntea, tunnistaa, oivaltaa)
On reilua tunnustaa, että asiat ovat äärettömän vaikeita ja monimutkaisia.
It is fair to recognise that these issues are extremely difficult and complex.
Jäsenvaltioilla ei ole kiire tunnustaa tuomioistuimen tuomioita.
The Member States are not in a hurry to recognise the judgments of the Court.
Tämä oikeus tulisi tunnustaa kaikissa tiedonsiirtoa koskevissa sopimuksissa.
Any agreement on data transfer should recognise this right.
Meidän täytyy tunnustaa, että tämä sopimuksen puute aiheuttaa muita ongelmia.
We need to recognize that other problems arise because of this lack of an agreement.
Komissionkin oli pakko tunnustaa se 25. maaliskuuta 1998 antamassaan kertomuksessa.
In its report of 25 March 1998, the Commission was forced to recognize this.
On olennaista tunnustaa, että meidän pitää varautua tähän vaaraan.
It is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Meidän on tärkeää tunnustaa, että ongelmia tulee väistämättä.
It is important for us to acknowledge that there will inevitably be problems.
Olisi hyvä, jos voisimme tunnustaa hänen olemassaolonsa myös talousarviossa.
It would be nice if we could acknowledge his existence in the budget, too.
Voimme tunnustaa, että tämä oli menestyksekäs askel Euroopan yhdentymisen historian kannalta.
We can acknowledge this to be a success in the history of European integration.
Meillä ei ole rohkeutta tunnustaa itsellemme, että unioni eroaa Yhdysvalloista.
We do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.
Minun täytyy tunnustaa, että minulle itse asia on tällä hetkellä tärkeämpää.
I must admit that I am, at the moment, more concerned about the matter in hand.
Minun täytyy tunnustaa, etten ole kovin usein täyttänyt pesukonetta.
I must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Minun täytyy tunnustaa arvoisalle jäsenelle, ettei työllisyys ole vahvin alueeni.
I must confess to the honourable Member that employment is not my specific area of expertise.
Tällä kertaa, se minun täytyy yksinkertaisesti tunnustaa, olitte erittäin reilu kumppani.
This time round, I have to confess, you were a fair partner.
Minun täytyy heti aluksi tunnustaa eturistiriita.
I must confess a conflict of interest at the start.
Minun itseni Ranskan tasavallan presidenttinä piti tunnustaa velvollisuuteni.
I myself, as President of the French Republic, had to face up to my responsibilities.
On tärkeää tehdä tämä selväksi ja tunnustaa tosiasiat.
It is important that we make this clear and that we face the facts.
Arvoisa puhemies, syistä, joita ei ole aina helppo tunnustaa, Eurooppa on voimaton terrorismin edessä.
Madam President, for reasons that are sometimes hard to admit, Europe is helpless in the face of terrorism.
tunnustaa (myös: myöntää, suoda)
Sanoiko hän siis, että aiomme nyt tunnustaa hallituksen ja jatkaa sitten siitä eteenpäin?
That is - did she say that we would now grant recognition and go on from there?
Mikäli kaikki jäsenvaltiot tarjoavat saman suojan perustason, tulisi helpommaksi hyväksyä ja tunnustaa vastavuoroisesti toisten valtioiden myöntämä suoja.
If all the Member States have the same basic level of protection, it will become easier to accept and grant mutual recognition for protection accorded in other states.
Ja nyt kun on kyse menettelystä, jonka tarkoituksena on tunnustaa vaihtoehtoisen lääketieteen asema, Euroopan parlamentti on jälleen kerran edelläkävijänä.
Once again, the European Parliament is leading the way in the process of granting unconventional medicinal products a recognised status.
tunnustaa
volume_up
to own [owned|owned] {v.} [vir.]
Koska neuvosto aloittaa omat tutkimuksensa ja tunnustaa sen, mitä muualla maailmassa jo tiedetään?
When will the Council start its own investigation and recognise what the rest of the world already knows?
Jäsenvaltioiden täytyy tunnustaa oma osuutensa näihin epäonnistumisiin, mutta meidän täytyy myös tehdä oma osuutemme.
It is high time they acknowledged their own share of responsibility for these failures, but we should do the same.
Niillä, jotka eivät haluaisi tunnustaa tilannetta, on omassa maassaan ehkä vielä kehitettävää vähemmistöasioissa.
Those who are reluctant to acknowledge the situation perhaps have unfinished business with the minorities in their own country.

Esimerkkejä "tunnustaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKoko maailma tietää ja tunnustaa EU:n humanitaarisen avun keskeisen merkityksen.
The whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Finnish”Dys-tyyppiset” häiriöt pitäisi tunnustaa erityisiksi sairauksiksi tai vammoiksi.
'Dys'-type disabilities should be recognised as specific conditions or impairments.
FinnishBudjettivaliokunta tunnustaa näiden ehdotusten merkityksen ja kiireellisyyden.
The Budget Committee recognises the importance of these proposals and their urgency.
FinnishSe tunnustaa osallistuvan prosessin tarpeen ja paikallisyhteisöjen mielipiteet.
It recognises the need for a participatory process and grassroots opinion.
FinnishMeille on tärkeää tunnustaa naisten sukupuoliset oikeudet ja lisääntymisoikeudet.
It is important to us that the sexual and reproductive rights of women are recognised.
FinnishEn usko, että se voidaan tunnustaa, sillä se ei ole vapailla vaaleilla valittu.
I do not believe that it can be recognised, as it is not freely elected.
FinnishSe tarkoittaa siis, että neuvosto tunnustaa nämä vaatimukset ja sitoumukset.
In other words, the Council recognises these demands and these commitments.
FinnishVoimme tunnustaa, että aikomukset ovat hyvät, vaikka ne onkin ilmaistu kiertelevästi.
We realize that its intentions are good although they are evasively drafted.
FinnishG20-kokous tunnustaa sen nyt keskeiseksi toimeksi rahoitusjärjestelmän vahvistamiseksi.
It is now recognised by the G20 as a key measure to strengthen the financial system.
FinnishOn korkea aika tunnustaa, että maanomistus ja puhdas vesi ovat perusoikeuksia.
It is high time we recognised that land ownership and clean water are fundamental rights.
FinnishMinun pitää tunnustaa, että komissio oli valmis esittämään direktiiviä.
I am bound to say that the Commission was prepared to put forward a directive.
FinnishKomissio tunnustaa täysimääräisesti tulliasioitsijoiden merkityksen kaupankäynnissä.
The Commission fully recognises the role played by customs agents in the world of trade.
FinnishSuurin osa meistä eurooppalaisista tunnustaa, että uskonnonvapaus on ihmisen perusoikeus.
Freedom of worship is a fundamental right recognised by most of us in Europe.
FinnishEnsinnäkin komissio tunnustaa, että Tanskan ehdotuksen tavoite on oikeutettu.
Firstly, the Commission recognises the legitimacy of the objective of the Danish proposal.
FinnishEikö myös heidät voitaisi tunnustaa uuden Euroopan tosiasiallisiksi rakentajiksi?
Could they too not be recognised as true builders of the new Europe?
FinnishVoit käyttää sitä Portugalissa siksi, että Portugali tunnustaa brasilialaisen ajokorttisi.
You can use it in Portugal only because Portugal recognises your Brazilian licence.
FinnishEnsinnäkin neuvosto tunnustaa olevansa yleisessä mielessä vastuussa Europolista.
Firstly, the Council acknowledges that it bears responsibility for Europol in a general sense.
FinnishPPE-DE-ryhmä tunnustaa koko mietinnön merkityksen ja äänesti sen puolesta.
Acknowledging its importance, the PPE-DE Group voted in favour of the report as a whole.
FinnishSe on asian ydin, ja mielestäni meidän kaikkien täytyy tunnustaa se.
This is the core issue, and I believe we must all declare our support for it.
FinnishEuroopan unioni tunnustaa kuubalaisten oikeuden päättää itse tulevaisuudestaan.
The European Union recognises the right of the Cubans to decide for themselves on their future.