FI tunkeutua
volume_up
[tunkeudun|tunkeutunut] {verbi}

Markkinat eivät voi tunkeutua politiikkaan, eikä demokratiaa saa rajoittaa.
The market must not encroach upon the political sphere, and democracy must not be restricted.
EU ei saa tunkeutua yksityisen yrittämisen piiriin, ja sen on kunnioitettava alueidemme pyyntöjä.
Europe must not encroach on the sphere of private enterprise and must respect the requests of our regions.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että hallituksen asiana ei ole missään tapauksessa tunkeutua yksittäisten ihmisten henkilökohtaisen yksityisyyden alueelle ilman hyvää syytä.
It is my deep conviction that it is no business of government to encroach upon the personal privacy of individual people without good reason.
Hyvän puolustuksen turvin ajatus vapaudesta voi tunkeutua paksuimpienkin muurien läpi ja kaataa ne.
Where an adequate system of defence provides security, ideas about freedom can penetrate and break down even the thickest of walls.
Sen päätavoitteena on tehdä näistä maista EU:n satelliittivaltioita, tunkeutua niiden markkinoille ja käyttää hyväkseen niiden kansalaisia ja vaurautta.
Its basic objective is to turn these countries into its satellites, penetrate their markets and exploit their people and wealth.
Meidän on tiedostettava, että mafiakriisi koskee koko Eurooppaa, koska mafiajärjestöillä on valmiudet tunkeutua myös instituutioihimme.
We must understand that the mafia crisis concerns the whole of Europe, since mafia organisations have the capacity to penetrate right through institutions as well.
tunkeutua (myös: työntää)
Uskokaa vain, minunkin piti tunkeutua useille suojatuille alueille, jotta yhteisymmärrykseen päästiin.
Believe me, I too have had to intrude on several internal security zones to arrive at this common consensus.
tunkeutua (myös: tyrkyttää)
Uskokaa vain, minunkin piti tunkeutua useille suojatuille alueille, jotta yhteisymmärrykseen päästiin.
Believe me, I too have had to intrude on several internal security zones to arrive at this common consensus.
tunkeutua (myös: hyökätä)
Siksi BSE, salmonella, antibiootit ja hormonit uhkaavat tunkeutua ruokaamme ja sitä kautta kehoomme.
Thus BSE, salmonella, antibiotics and hormones threaten to invade our food and our bodies too.
Onneksi he sanovat, etteivät he tunkeudu Alankomaihin.
At least they have said that they will not invade the Netherlands.
Voimmeko jatkaa tyhjien mantrojen toistelemista Yhdistyneiden Kansakuntien tapaan samalla, kun pesemme kätemme pakolaislaumoista, jotka Abhasiaan tunkeutuvat venäläiset ovat karkottaneet sieltä?
Can we continue to utter empty mantras in the style of the United Nations, while washing our hands of the hordes of refugees expelled from Abkhazia by invading Russians?
tunkeutua (myös: tihkua, vuotaa)

Esimerkkejä "tunkeutua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSilti syyttömien yksityiselämään ei saa tunkeutua.
Nevertheless, we should not interfere in the private lives of the innocent.
FinnishKuvitellaanpa, mitä maailman syrjäisimmissä kolkissa oleviin koteihin voi lautasantennin välityksellä tunkeutua.
Imagine what can come into houses through a dish in the remotest parts of the world.
FinnishMikä tahansa alus voi siten tunkeutua aluevesillemme.
Any ship can, therefore, enter our territorial waters.
FinnishOlemmeko hyväksymässä sääntöjä, joilla poliisi voi tunkeutua omiin järjestelmiimme hyvin, hyvin hatarin perustein?
Are we adopting rules that will allow the police access to our own systems on very, very shoddy grounds?
FinnishMe parlamentissa emme saa tunkeutua toisten reviirille.
We must not poach on the territory of others.
FinnishMyöskään Syyria ja Iran eivät ole olleet kovin avuliaita salliessaan islamistitaistelijoiden tunkeutua Irakiin alueittensa kautta.
Syria and Iran have also been extremely unhelpful in allowing Islamist fighters to infiltrate Iraq from their territories.
FinnishNiiden, jotka haluavat tunkeutua, päästä muiden markkinoille, on tietenkin hyväksyttävä se, että muut voivat tulla myös niiden omille markkinoille.
Therefore, if we want to have access to other markets, we must of course accept that others can also come onto our market.
FinnishHaluaisin puhua Turkin parlamentin päätöksestä sallia maan asevoimien tunkeutua Irakin ainoalle suhteellisen rauhalliselle alueelle.
I would like to speak about the Turkish Parliament's decision to authorise the Turkish military to go into the only relatively calm region in Iraq.
FinnishPakistanissa se ajaa eteenpäin vapaakauppasopimusta, jonka avulla Eurooppaa yhdentävät monopolit voivat tunkeutua yhä suuremmassa määrin Etelä-Aasiaan.
In Pakistan, it is promoting a free trade agreement which will allow greater penetration of the euro-unifying monopolies in southern Asia.
Finnish5-BDE-yhdiste on ravintoketjussa kasautuva ja hitaasti hajoava, ja sille on ominaista erottua vaahdoista ja tunkeutua vereemme ja hermostoomme ympäröivän ilman kautta.
PentaBDE builds up and remains in the environment, it escapes from the foam and enters our blood stream and nervous system via the atmosphere.
FinnishKloonaus ruokkii tällaisia järjettömiä spekulaatioita, joilla on tapana tunkeutua keskusteluihimme ja joskus myrkyttää ne, heti kun käsittelemme bioetiikan alan kysymyksiä.
The subject of cloning is fuelling the irrational speculations that tend to find their way into and sometimes cloud our debates whenever we address questions of bioethics.
FinnishJoskus voi saada sellaisen vaikutelman, että unionin ovet ovat sulkeutumassa hissin ovien tavoin ja että ylimääräisillä matkustajilla on vaikeuksia tunkeutua niiden välistä.
Sometimes one could get the impression that the doors of the Union are closing like the doors of a lift, and that extra passengers are having difficulty squeezing through them.