FI

tulos {substantiivi}

volume_up
tulos
Nykyisellään tulos lisää keskusjohtoisuutta ja vähentää parlamentaarista demokratiaa.
At present, the outcome is more centralism and less parliamentary democracy.
Maantieliikennettä koskeneen sovittelun tulos on erittäin tervetullut.
The outcome of the conciliation on road transport is very much to be welcomed.
Lopullinen tulos riippuu tietysti ensisijaisesti vaalien tuloksesta.
Of course, the ultimate outcome will depend primarily on the election results.
tulos
Mutta Eurooppa-neuvosto on myös kaikkien toimielinten ponnistelujen tulos.
But a European Council is also the result of the effort made by each institution.
(DA) Arvoisa puhemies, viime viikon huippukokouksen tulos oli historiallinen läpimurto.
(DA) Mr President, the result of last week's summit was an historic breakthrough.
Tämän jälkeen tulos esitetään oikeudellisten asioiden valiokunnalle ja esittelijälle.
The result is then presented to the Committee on Legal Affairs and the rapporteur.
Se on Maastrichtin sopimuksen ja neljän vapauden soveltamisen seuraus ja tulos.
It is a consequence and the result of the Maastricht Treaty and of the application of the four freedoms.
This is a natural consequence of cooperation within the EU.
Tämä on totuus ja se kohtalokas tulos, johon umpimähkäinen terrorismi on kiistatta johtanut.
This is the truth and is undeniably the fatal consequence of indiscriminate terrorism.
Me puolestamme seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti varmistaaksemme, ettei äänestyksemme tulos vääristy täytäntöönpanovaiheessa.
In return, we will watch over matters very closely to ensure that our vote is not distorted during implementation.
Returns are all that counts.
Sanoisin, että hot dog -sämpylä on varsin laiha tulos sellaisesta monimutkaisesta ja vaativasta toiminnasta, jota nukkuminen on.
Now, I would say that a hot dog bun is kind of a meager return for such a complicated and demanding behavior as sleep.
Jos taas kyse on jälkimmäisestä tapauksesta, tulos on tasan 2-2 ja 1-1.
If it is the second case, it is a 2-2 score draw and a 1-1 score draw.
Tuleeko sen jollakin lailla aluksi sanoa, että on voimassa tulos 1-0 sen puolesta, että turvapaikkaa ei myönnetä?
Shall it in some way start saying that the score is 1-0 against asylum being granted?
Jos kyse on ensin mainitusta tapauksesta, tulos on tasan 3-3.
If it is the first case, then it is a 3-3 score draw.

Esimerkkejä "tulos"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTulos olisi voinut olla parempi, mutta äänestimme hyväksyttävästä kompromissista.
Whilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
FinnishKomission jäsenen mukaan tämä tulos oli tervetullut ja kaikkien etujen mukainen.
The Commissioner said that this result was welcome and in everybody's interest.
FinnishKäsityksemme mukaan komission tehtävänä oli auttaa saavuttamaan myönteinen tulos.
We understood that the Commission's role was to help to reach a positive result.
FinnishMielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
In my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
FinnishSopimuksettomuus olisi ollut huono tulos kaikille, eikä vähiten planeetallemme.
No agreement would have been a bad result for everyone, not least for our planet.
FinnishTulos kaiken kaikkiaan on myönteinen, joten esitän kiitokseni esittelijä Klinzille.
Their result in general is positive and I congratulate the rapporteur, Mr Klinz.
FinnishÄänestyksen tulos merkitsee mainonnan sääntöjen aivan liiallista vapauttamista.
The result of the vote is much too much liberalisation of the rules on advertising.
FinnishPyyntialan tulos olisi yleisesti lähes nollatasolla tai alhaisemmalla tasolla..
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
FinnishTulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
The result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
FinnishTulos on erittäin tasapainoinen ja muodostaa vankan perustan tulevalle toiminnalle.
It is a very well-balanced outcome, and it forms a sound basis for future efforts.
FinnishUskon, että tulos rauhoitti huippukokoukseen osallistuneita parlamentin jäseniä.
I think the MEPs who took part in the summit were reassured by the outcome.
FinnishRiippumatta siitä, mikä vaalien tulos on, meidän on laadittava tarkka ohjelma.
Regardless of the outcome of the elections, a clearly defined programme is required.
FinnishToivomme, että lopullinen tulos auttaa ylläpitämään yhteisön toimia ja aloitteita.
We hope that the final outcome will perpetuate this Community effort and initiative.
FinnishTämän vuoksi on tehtävä mukautuksia, jotta tulos vastaa vuoden 2002 ennakkojakelua.
The resulting adjustments to match the front loading in 2002 need to be made.
FinnishTorstaina täysistunnossa pidettävän äänestyksen tulos riippuu jokaisesta kollegasta.
That is why Thursday's vote in the House will depend on each and every Member.
FinnishJos valitsemme nöyryyttämisen linjan, tulos voi olla huono ja myös vaarallinen.
If we chose a policy of humiliation, the outcome may be a bad one, and dangerous too.
FinnishTämä mietinnön kohta on laajan yksimielisyyden tulos, eikä sitä saa muuttaa.
This paragraph is the outcome of broad agreement and must remain as it stands.
FinnishTämän jälkeen tulos esitetään oikeudellisten asioiden valiokunnalle ja esittelijälle.
The result is then presented to the Committee on Legal Affairs and the rapporteur.
FinnishSovittelun tulos ei toki koskaan ole täydellinen yhdelle jos toisellekaan osapuolelle.
Naturally, the result of a conciliation is never entirely good for all parties.
Finnish   Arvoisa puhemies, eilisen tuomion tulos ei valitettavasti ollut yllätys.
   Mr President, sadly the outcome of yesterday's verdict came as no surprise.