FI

tukeva {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Arvoisa puhemies, tämä elintarviketeollisuutta tukeva toimi on erittäin tarpeellinen.
This measure supporting the food industry is becoming increasingly necessary, Madam President.
Lisäksi tätä lähestymistapaa tukeva Buskin mietintö hyväksyttiin yksimielisesti viime marraskuun istunnossa.
Further, the Busk report supporting this approach was adopted unopposed at last November's sitting.
Euroopan unionilla voi olla tässä YK: n ja OAU: n suojeluksessa tapahtuvassa prosessissa vain tukeva rooli.
The European Union can only play a supporting role here in the process taking place under the auspices of the UN and the OAU.
tukeva (myös: paksu)
tukeva (myös: raskas)
tukeva (myös: joustava, sitkeä)
Ryhmä toivoo, että se olisi tukeva perusta rikosten torjunnalle, erityisesti sellaisen rikollisuuden torjunnalle, joka on terrorismin tavoin vaikeaa ja kestämätöntä.
We hope it will be a solid base from which to combat crime, especially those more callous and intolerable versions such as terrorism.
tukeva (myös: urhea, roteva)
Tukeva mutta kevyt pääpanta ja säädettävä varsimikrofoni.
Sturdy, lightweight headband and adjustable boom microphone.
Kuten korkea brittiläinen ammattiyhdistysjohtaja totesi, tämä on merkittävä askel eteenpäin ja tarjoaa tilaisuuden rakentaa tukeva perusta.
As a senior British trade union general secretary said, it is a significant step forward and offers a chance to build a substantial foundation.
2. "ateriasta, ruokahalusta"

Esimerkkejä "tukeva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivon, että komission vastaus on tukeva, rakentava ja mielikuvituksellinen.
I hope that the Commission will respond supportively, constructively and imaginatively.
FinnishEn halua, että kukaan tätä lakia tukeva liittyy ryhmääni tulevaisuudessa.
I do not want anyone who supports this law joining my Group in the future.
FinnishSen vuoksi jäsenvaltioissa on pantava täytäntöön pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite.
We therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
FinnishViimeinen painopistealue on kasvua ja työllisyyttä tukeva ympäristönsuojelu.
The final priority is environmental protection for growth and jobs.
FinnishKoulutus on yksi EU:n alueen kasvua ja kehitystä tukeva tekijä.
Education is one of the factors underpinning growth and development within the EU.
FinnishMitä tukeva, kiharatukkainen kaveri Hollannista -- miksi hän viheltää?
What is a chubby, curly-haired guy from Holland -- why is he whistling?
FinnishArvoisa puhemies, tämä elintarviketeollisuutta tukeva toimi on erittäin tarpeellinen.
This measure supporting the food industry is becoming increasingly necessary, Madam President.
FinnishToinen Burmaa tukeva tekijä on huumeisiin torjuvasti suhtautuva maailmanlaajuinen järjestelmämme.
Further support for Burma comes from our worldwide prohibitionist approach to drugs.
FinnishNäitä kehityskulkuja tukeva ohjelma hyödyttäisi kaikkia eurooppalaisia romanien lisäksi.
A program that supported these developments would benefit all Europeans and not only the Roma.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan unionin Berisaa tukeva politiikka oli virheellistä.
Madam President, the European Union's policy in Albania, with its support for Berisha, was a mistake.
FinnishEurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite on tullut osaksi eurooppalaista ajattelua viime aikoina.
The Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
FinnishKukaan ei enää vakavasti kiistä sitä, että etusijalle on asetettava työllisyyttä tukeva talouskasvu.
Nobody seriously continues to contest that the priority should be on growth for jobs.
FinnishTietokoneessa on oltava myös tallentava DVD-asema, ja asemassa on oltava tyhjä tallentamista tukeva DVD-levy.
You also need to have a DVD burner installed with a blank recordable DVD in it.
FinnishLoppupäätelmänä sanoisin tästä asiasta, että kyseessä on erittäin myönteinen ja ehdotusta tukeva mietintö.
In conclusion on this point, this is a most welcome and supportive report.
FinnishYksi merkittävä poikkeus tästä on ehdokasvaltioiden maaseudun kehittämistä tukeva Sapard-ohjelma.
One notable exception to this is the SAPARD programme for rural development in applicant countries.
FinnishArvoisa komission jäsen, jokainen Moldovaa tukeva ilmaus, ja tässä olen samaa mieltä kollegani...
Commissioner, every expression of support for Moldova, and here I agree with my fellow Member Mr ...
FinnishIranin hallituksella on tukeva ote vallankahvasta ja mietinnössä esitetty arvostelu on täysin perusteltua.
The Iranian regime is doing well, and the report's criticism of it is completely justified.
FinnishAinoa tätä tukeva teoria on se, jossa sanotaan, että verot vähentävät ihmisten halua työntekoon.
The only theory to support this approach is the one stating that taxes reduce people's desire to work.
FinnishParlamentti on tukenut ja on aina tukeva heitä vastakin.
This Parliament has acted and will always act in support of them.
FinnishTätä väitettä tukeva todistusaineisto on selvää.
The evidence I would cite in support of that contention is already clear.