FI

tila {substantiivi}

volume_up
tila (myös: valtio, osavaltio, olotila)
Unionin tila - Valtionpäämiesten ja pääministereiden tapaaminen 24. - 25. lokakuuta
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/25 October
Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
tällaisen ohjelman nykyinen tila (esimerkiksi puhdistettu tai karanteeniin asetettu)
The activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
Kunkin tilauksen nykyinen tila näkyy Tila-sarakkeessa.
The current status of each subscription is displayed in the Status column.
Lisätietoja Palveluiden tila -ruudusta on ohjeaiheessa Tietoja palveluiden tilasta.
For more information about the Status of Services pane, see About Status of Services.
tila-alueella Media Playerin alaosassa (toistopainikkeiden lähellä)
In the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Biologisen monimuotoisuuden tila on nimittäin huomattavasti huonompi merellä kuin maalla.
The condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
Monet jäsenvaltioista eivät vielä olleet ilmoittaneet, mikä oli haavoittuvaisten alueiden tila.
Many Member States had still not submitted information on the condition of sensitive areas.
Tämä tila tunnetaan keskosen retinopatiana, ja se on nykyään hyvin harvinainen teollisuusmaissa.
The condition is known as retrolental fibroplasia, and it's now very rare in the developed world.
tila (myös: maatila, farmi, tarha)
Ensinnäkään emme todellakaan halua, että Joseph Daulin tila palaa poroksi.
Firstly, we definitely do not want Mr Daul's farm to burn down.
Tämä tarkoittaa, että veljeni tila, joka sijaitsee tällä alueella, on uhattuna.
This means that my brother's farm in that area is at risk.
Olen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
I am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
tila
Koko näyttö- ja Linssi-tila ovat käytettävissä vain Aerossa.
Full-screen mode and lens mode are only available as part of the Aero experience.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä Internet Explorerin suojattu tila tekee?.
For more information, see What does Internet Explorer protected mode do?
Tämä tila voi auttaa eliminoimaan Windowsin perustiedostot ongelman aiheuttajina.
This mode can help rule out basic Windows files as the problem.
tila (myös: avaruus, paikka, väli)
Pane muistiin Käytetty tila-, Vapaa tila- ja Koko yhteensä -kohdissa ilmoitetut määrät.
Note the amount of Space used, Space free and Total size.
Kunnes tila on vähissä: vapauttaa tilaa uusia tallennuksia varten poistamalla tallennuksia automaattisesti.
Until space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi.
The paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
tila (myös: palsta, kartano)
volume_up
estate {subst.} [Brit. eng.]
tila (myös: huone)
Esille tulee eräs budjettikurin tärkeä etu: tila automaattisille vakauttajille.
A major advantage of budgetary discipline is manifesting itself: room for automatic stabilisers.
Kun tila täyttyy palautuspisteistä, Järjestelmän palauttaminen poistaa vanhoja palautuspisteitä tehdäkseen tilaa uudemmille.
As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones.
tila (myös: sija)

Esimerkkejä "tila"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTeen tämän siksi, että kummeliturska- ja turskakantojen tila on hyvin erilainen.
I do so because the situations of the cod and hake stocks are very different.
FinnishJoissakin tulostimissa annetaan myös ohjeet tulostimen tila- tai näyttöalueella.
Some printers also provide steps in a status or display area on the printer itself.
FinnishOhjelmat ja toiminnot -kohdan Koko-sarakkeessa näkyy kunkin ohjelman käyttämä tila.
The Size column in Programs and Features shows how much space each program uses.
FinnishEnsimmäisenä tavoitteena on palauttaa merten ja valtamerten hyvä ekologinen tila.
The first aim is to restore our seas and oceans to a good ecological status.
FinnishMeillä on täällä sisällä hieno tila, jossa järjestetään tavallisesti juhlia.
We have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
FinnishUnionin tila - Valtionpäämiesten ja pääministereiden tapaaminen 24. - 25. lokakuuta
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/25 October
FinnishSivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi.
The paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
FinnishOvatko Kyproksen talouden tila ja sitä kuvaavien indikaattorien arvot huolestuttavia?
Are developments in the Cypriot economy and its indicators a cause for concern?
FinnishValitse Asetukset ja valitse haluamasi tila Näyttönäppäimistön käyttö -kohdasta:
Click Options, and then, under To use the On-Screen Keyboard, select the mode you want:
FinnishTransatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
FinnishJos ruudussa näkyy offline-tila, käsittelet tietokoneessasi olevaa tiedoston kopiota.
If the status is offline, you are working with a copy of the file on your computer.
FinnishDemokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tila Venäjällä on edelleen huolestuttava.
The state of democracy and the rule of law in Russia remains of concern.
FinnishKannatan säilöönottotoimia, mutta näiden keskusten tila on sanoin kuvaamattoman huono.
I agree with the detention policy, but the state of these places is indescribable.
FinnishLisätietoja Palveluiden tila -ruudusta on ohjeaiheessa Tietoja palveluiden tilasta.
For more information about the Status of Services pane, see About Status of Services.
FinnishOlen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
I am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
FinnishSiitä äänestyksestä lähtien Euroopan taloudellinen tila on heikentynyt edelleen.
Since that vote, the economic health of Europe has deteriorated further.
FinnishNyt pitäisi sanoa erittäin selvästi, että asioiden tila on sietämätön.
Today, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
FinnishJos tila itsessään onkin virtuaalinen, siihen liittyvä vastuu on hyvinkin todellinen.
While cyberspace is virtual, criminal liability for offences committed there is real.
FinnishTila-alueella Windows Media Playerin alareunassa (lähellä toiston ohjaimia)
In the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
FinnishKuten tiedätte, turskakantojen tila on monilla alueilla katastrofaalinen.
As you know, stocks of cod in several areas are in a quite disastrous state.