"terve" - Englanninkielinen käännös

FI

"terve" englanniksi

volume_up
terve {interjektio}
EN
volume_up
terve! {interjektio}
EN
EN
FI

terve {adjektiivi}

volume_up
Terve pankkijärjestelmä on edellytys kestävälle talouden elpymiselle.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Siihen kuuluvat terve ja kilpailukykyinen maatalous ja elintarviketeollisuus.
This involves both a healthy and competitive agriculture and food industry.
Terve yksilö on terveen yhteiskunnan ehdoton edellytys.
A healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
Budjettikuri ja terve taloudenhoito voivat kiihdyttää talouden elpymistä.
Budgetary discipline and sound economic management can accelerate the turnaround.
Tämä terve ekologinen periaate sisältyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön.
This sound ecological principle is enshrined in European law.
Ehdottomana edellytyksenä velkataakan keventämiselle on asianomaisten viranomaisten suorittama terve varainhoito.
A prerequisite for relieving debts is sound financial housekeeping within the governments concerned.
Heidän on määritettävä selkeä, terve ja toimiva perusta, jolla varmistetaan parempi tulevaisuus.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Paras tae vakaudesta, ennen kaikkea kansainvälisessä politiikassa, on terve ja älykäs realismi.
The best guarantee of stability, especially in international politics, is a healthy, sensible realism.
Jäsen Stockton totesi, että terve järki ja hyvät käytöstavat ovat paras suojautumiskeino.
The Earl of Stockton made the point that common sense and good manners are the best protection.
terve (myös: kunnossa)
terve (myös: sopiva, luotettava)
terve (myös: hyvinvoiva)
volume_up
hale {adj.} [vanhanaik.]

Esimerkkejä "terve"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen tyytyväinen siihen, että terve järki voitti tänään, toisen käsittelyn jälkeen.
I am pleased to see that common sense has won the day, as of the second reading.
FinnishTerve maalaisjärkikin kuitenkin sanoo, ettei asia ole lainkaan yksinkertainen.
Common sense tells us, however, that this is not at all a straightforward matter.
FinnishMeidän on myös korostettava, miten ratkaisevan tärkeää on terve finanssipolitiikka.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
FinnishToiset ovat vielä käytössä, vaikka terve järki sanoisi, ettei niiden pitäisi olla.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
FinnishMielestäni Haitilla on terve poliittinen ydin, ja meidän pitäisi uskoa siihen.
I think there is a healthy political core in Haiti and we should believe in it.
FinnishHänet pakotettaisiin kuitenkin pian palaamaan vankilaan, jos hän olisi liian terve.
However, he would shortly be forced to return to prison if he were too healthy.
FinnishMeidän on nähtävä terve ympäristö myös välttämättömänä edellytyksenä taloudellemme.
We need to see a healthy environment too as a prerequisite for our economy.
FinnishSiihen kuuluvat terve ja kilpailukykyinen maatalous ja elintarviketeollisuus.
This involves both a healthy and competitive agriculture and food industry.
FinnishBudjettikuri ja terve taloudenhoito voivat kiihdyttää talouden elpymistä.
Budgetary discipline and sound economic management can accelerate the turnaround.
FinnishOlen iloinen siitä, että terve järki voittaa ideologisen sapelinkalistelun.
I am pleased that common sense will prevail over ideological sabre rattling.
Finnish-(DE) Terve maaperä on ihmisten terveyden ja vaurauden perusta.
in writing. - (DE) Healthy soils are the basis of human health and wealth.
FinnishTällä kertaa kalastus ei ole keskeytynyt, vaan terve järki on vallinnut puolin ja toisin.
This time there has been no suspension and good sense has prevailed on both sides.
FinnishJalostettu terve luu eläinjauhossa sen sijaan saattaa olla vaaraksi kaikkiruokaisille.
Processed healthy bone in animal meal is, though, apparently a danger to the omnivore.
FinnishSe on osoitus siitä, että terve järki on voittanut kansankiihotuksen ja manipuloinnin.
It represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
FinnishTerve pankkijärjestelmä on edellytys kestävälle talouden elpymiselle.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
FinnishTämä terve kehitys ilahduttaa minua ja toivon, että osanottajien määrä kasvaa edelleen.
I welcome this healthy trend and hope the numbers participating continue to increase.
FinnishTerve järki ei välttämättä ole maailman tasaisimmin jakautunut ominaisuus.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
FinnishOlen kuitenkin samaan aikaan tyytyväinen siihen, että terve järki voitti.
Nevertheless, at the same time, I am happy that good sense has prevailed.
FinnishSitä ei sanellut terve järki vaan virheajattelu.
The 1999 decision was political, dictated not by good sense but by biased reasoning.
FinnishHaluamme rakentaa sellaisen Euroopan, jonka ympäristö olisi kestävä ja terve.
We want to build a Europe with a sustainable and healthy environment.