FI

tekeminen {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
tekeminen (myös: teko, näytös, teeskentely, olemassaolo)
Sitten on eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan uuden Small Business Act -aloitteen tekeminen; siinä korostetaan entistä enemmän sosiaalista ulottuvuutta.
Next is the creation of a new Small Business Act with a stronger social dimension.
Se oli hyvin voimakas julkilausuma itsessään, ja sen tekeminen oli hyvin henkilökohtaista ja tarkoituksellista.
That was a very powerful statement in itself and it was a very personal and deliberate act to do that.
On aika lopettaa tyhjien lupausten tekeminen ja ryhtyä sen sijaan toimiin Etelä-Kaukasian ja Euroopan unionin yhdentymisen parantamiseksi.
It is time to stop making empty promises and instead act to ensure better integration of the South Caucasus with the European Union.
Jos näiden vaiheiden toimien tekeminen ei ratkaissut ongelmaa, ota yhteyttä tukeen.
If the steps did not resolve the issue, contact support.
Sen tekeminen keskitettyjä asiointipisteitä käyttämällä mahdollistaa palvelualan hyötymisen rajatylittävästä kaupasta.
Doing this through points of single contact (PSCs) will allow the service sector to benefit from cross-border trade.
Jos näiden vaiheiden toimien tekeminen ei ratkaissut ongelmaa, ota yhteyttä tukeen.
If the steps did not resolve the issue, contact support. For more information, see Customer Support.
2. "sopimuksen"
Takaisinottosopimuksen tekeminen on yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä.
One example of successful cooperation is the conclusion of the Readmission Agreement.
Tällä äänestyksellä hyväksytään kyseisen pöytäkirjan tekeminen.
This vote is in favour of the conclusion of this protocol.
Vastavuoroista oikeusapua koskevien sopimusten tekeminen auttaa myös tässä.
The conclusion of the mutual legal assistance treaties will also help us in this respect.

Esimerkkejä "tekeminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVarmuuskopioiden tekeminen säännöllisesti helpottaa virushyökkäyksestä toipumista.
Doing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
FinnishNäin ollen mahdollisten teknisten korjausten tekeminen on istuntopalvelujen tehtävä.
Therefore, any technical corrections needed will be made by the session services.
FinnishEuroopan laajuisten sopimusten tekeminen tästä asiasta on vielä liian kaukaa haettua.
It is simply a bridge too far to make agreements at European level at this stage.
FinnishKolmannessa pilarissa päätösten tekeminen vie aikaa.
They fragment the EU and are it also takes time to make decisions in the third pillar.
FinnishTakaisinottosopimuksen tekeminen on yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä.
One example of successful cooperation is the conclusion of the Readmission Agreement.
FinnishMuutosten tekeminen yhteiskuntarakenteisiin vaatii aikaa ja paljon luottamusta.
It takes time and a great deal of confidence to adapt to changes in social structures.
FinnishEnsiksi eron tekeminen infrastruktuurin ja palveluiden välillä. Se on olennainen.
First of all, it is vital that infrastructure and the provision of services be divided.
FinnishHaluan kuitenkin myös sanoa, että yhteistyön tekeminen Serbian kanssa on välttämätöntä.
I would also like to say, however, that it is necessary to cooperate with Serbia.
FinnishSen tekeminen vaati tahtoa sekä valmiutta hyväksyä vaadittu kompromissi.
It required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
FinnishLupausten tekeminen olisi epärehellistä sekä parlamentille että Euroopan kansalaisille.
It would be dishonest to do so, both to this House and to the European public.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni 50 vuoden jälkeen kriittisen arvion tekeminen on mahdollista.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
FinnishUsein tämän työn tekeminen aiheuttaa omaishoitajille menoja ja köyhdyttää heitä.
Often that work costs them money to perform; often they are impoverished in their efforts.
FinnishAdenauerin ulkopolitiikan kulmakiviä oli sovinnon tekeminen Ranskan kanssa.
A cornerstone of Adenauer's foreign policy was reconciliation with France.
FinnishLisätietoja on Internetin käyttäminen -ohjeaiheen Haun tekeminen WWW:ssä -kohdassa.
For more information, see "Searching the web" in Exploring the Internet.
FinnishVaikka eheyttäminen vaikuttaa monimutkaiselta, sen tekeminen on helppoa.
While fragmentation looks complicated, it's easy to defragment your computer.
FinnishUudistusten tekeminen Venäjällä ei ole tekninen ongelma, vaan poliittinen ongelma.
Reform in Russia is not a technical problem: it is a political problem.
FinnishMiten voidaan oikeuttaa perusvapauksia rikkovien päätösten tekeminen?
How can it be considered right to take decisions which infringe basic freedoms?
FinnishKoska tämän mukaan, virheen tekeminen tarkoittaa sitä, että meissä on jotain vikaa.
Because according to this, getting something wrong means there's something wrong with us.
FinnishHelpommin sanottu kuin tehty, sillä tekeminen on aina tietenkin vaikeampaa.
To call it so is one thing, to make it so is, of course, another, more difficult thing.
FinnishWindows XP:n korjausasennuksen tekeminen voi korjata useita vakavia käynnistysongelmia.
Performing a repair installation of Windows XP can fix many serious startup problems.