FI tehostaminen
volume_up
{substantiivi}

Esimerkkejä "tehostaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishRahoituspyramidien tapaus osoittaa, että valvonnan tehostaminen ei ole liioittelua.
The financial pyramid affair shows that strengthening controls would not be amiss.
FinnishTilin suojauksen tehostaminen lisäämällä siihen suojaustietoja on erinomainen ajatus.
It's an excellent idea to help protect your account by adding security info to it.
FinnishVaihtoehtona on kansallisten rautatieyhtiöiden yhteistyön tehostaminen.
There is an alternative, namely better cooperation between national railway companies.
FinnishKomission uudistus ja hallinnon tehostaminen on keskeinen päämäärä.
Commission reform and making administration more efficient are key objectives.
FinnishRajavalvonnan tehostaminen on vain yksi, vaikkakin tärkeä osa ratkaisua.
More effective border control is just one part of the solution, albeit an important one.
FinnishToinen näkökohta on menettelyjen tehostaminen maitoalan hintakehityksen mukaisesti.
The second point is streamlining the procedures for responding to prices in the dairy sector.
FinnishStrategian toinen perusperiaate on rahoitusvalvonnan tehostaminen.
The second basic line of approach is to strengthen financial supervision.
FinnishRikosten uhrien suojelun tehostaminen on asia, jota on erityisesti syytä korostaa ja kannattaa.
Greater protection for victims is especially to be highlighted and much to be welcomed.
FinnishHallinnon tehostaminen lisää samalla kansalaisten luottamusta unionin toimintoihin.
At the same time, more efficient administration increases public confidence in the work of the Union.
FinnishNaapuruuspolitiikan täytäntöönpano ja tehostaminen ovat siis ehdottoman ensisijainen tavoite.
Implementing and further intensifying the neighbourhood policy is thus an absolute priority.
FinnishTyön tehostaminen ei saa tapahtua oikeusturvan kustannuksella.
Making the work more effective must not result in loss of legal security.
FinnishJoku ehkä uskoo, että tunnusten käytön tehostaminen herättää innostusta EU:ta kohtaan.
Perhaps someone believes that more intensive use of the symbols will arouse enthusiasm about the EU.
Finnishtehostaminen ovat välttämättömiä ennakkoehtoja laajenemisen
procedures are necessary preconditions for the success of the enlargement.
FinnishGräßlen mietinnössä on eräs tärkeä kohta: jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostaminen.
There is an important point in the Gräßle report: strengthening cooperation with the Member States.
FinnishNeljäntenä johtopäätöksenä on rakennerahastojen arvioinnin ja seurannan tehostaminen.
The fourth conclusion of the report is more effective evaluation and monitoring of the Structural Funds.
FinnishTalousarvion toisena painopisteenä on kyseisten valtioiden hallinnollisten resurssien tehostaminen.
The second priority of the budget is improving administrative capacity in those countries.
FinnishPäätöksenteon tehostaminen sai myös siellä laajaa kannatusta.
There was also huge support there for more effective decision-making.
FinnishNuorison vastuullistamisen tehostaminen EU:n politiikassa (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
Devoting more attention to youth empowerment in EU policies (written declaration): see Minutes
FinnishJa lopuksi rajavalvonnan tehostaminen tulevan Schengen-yhteistyön puitteissa.
Additionally, effective border control should be implemented in the framework of future Schengen cooperation.
FinnishVastuullisen ihmisoikeuspolitiikan tehostaminen on kuitenkin aloitettava omasta lähiympäristöstä.
But more responsible human rights policies need to start at home.