"tehokkaasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"tehokkaasti" englanniksi

FI tehokkaasti
volume_up
{adverbi}

tehokkaasti (myös: vaikuttavasti)
On toteutettava asianmukaiset toimet näiden ongelmien torjumiseksi tehokkaasti.
Appropriate steps must be taken to counteract these problems effectively.
Jäsenvaltioiden viranomaisten on sovellettava direktiivejä tehokkaasti.
Those directives must be applied effectively on the ground by the authorities.
Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksinään riitä torjumaan syrjintää tehokkaasti.
However, legislation alone is not enough to counter discrimination effectively.
tehokkaasti
Komission on hoidettava rikkomisesta johtuvat menettelyt tehokkaasti.
As the Commission we need to manage infringement proceedings efficiently.
Taajuudet on hyödynnettävä tehokkaasti, sillä ne ovat erittäin tärkeä luonnonvara.
As a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
Vapaa kauppa tarkoittaa, että maapallon varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
Free trade means that the earth's resources are used as efficiently as possible.
tehokkaasti
tehokkaasti (myös: voimakkaasti)

Esimerkkejä "tehokkaasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishPresidentti Khatamin virkakaudella käytimme tätä keskusteluyhteyttä tehokkaasti.
During Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
FinnishNyt ei kulu päivääkään, ettei työskenneltäisi tehokkaasti paketin osien kanssa.
There is not a day that passes without intensive work on elements of the package.
FinnishTästä aiheutuviin oikeudellisiin ongelmiin on myös syytä puuttua tehokkaasti.
The legal problems which emerge in this connection deserve a resolute approach.
FinnishSe pyrkii viestimään tehokkaasti Euroopan kansalaisille ja tiedotusvälineille.
It aims for effective communication with the citizens of Europe and the media.
FinnishMe puhumme siitä paljon, mutta emme tosiasiassa käy siihen käsiksi yhtä tehokkaasti.
We talk about it a lot, but we are not so effective in actually dealing with it.
FinnishOdotan, että näitä rahastoja käytetään tehokkaasti heti ensi tammikuusta lähtien.
I expect these funds to be used in an effective manner as from this January.
FinnishTästä syystä on varmistettava, että niitä säännellään tehokkaasti ja tasapainoisesti.
We therefore need to ensure they are regulated in an effective and balanced way.
FinnishOn tärkeää, että EU edistää vientituotteiden myyntiä näkyvästi ja tehokkaasti.
It is essential that the EU play a visible and effective role in promoting exports.
FinnishMinulla ei ole epäilystäkään siitä, ettette hoitaisi tehtäviänne tehokkaasti.
I have no doubt that you will carry out your responsibilities with efficiency.
FinnishToiseksi, energiamarkkinoiden vapauttamisen epäilijät on tehokkaasti vaiennettu.
Secondly, the energy liberalisation sceptics have been impressively routed.
FinnishTästä syystä komission ja jäsenvaltioiden on käytettävä rahastoa tehokkaasti.
Therefore, the Commission and Member States need to make effective use of the Fund.
FinnishToiseksi tuontitavaroihin sovelletaan tehokkaasti alkuperää koskevia sääntöjä.
Secondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää, että tämä järjestelmä toimii tehokkaasti ja avoimesti.
It is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
FinnishKuinka voimakas on esimerkiksi sen tahto todella puuttua tehokkaasti terrorismiin?
How strong, for example, is the will to actually get an effective grip on terrorism?
FinnishMeistä tulee kriisin uhreja, jos emme onnistu toimimaan nopeasti ja tehokkaasti.
We will become victims of the crisis if we are unable to take quick, effective action.
FinnishTämä määrä voidaan käyttää tehokkaasti heti kun Euroopan unioni saa sen käyttöönsä.
This money really can be used as soon as the European Union has access to it.
FinnishOlemassa olevaa alan tutkimusta ja koulutusta onkin hyödynnettävä tehokkaasti.
Existing research and education in the field should be put to effective use.
FinnishSe toimii hyväntahtoisesti ja erittäin määrätietoisesti, tahdikkaasti ja tehokkaasti.
It is working with goodwill, a strong sense of purpose, discretion and efficiency.
FinnishHe ovat osoittaneet pystyvänsä puolustamaan erittäin tehokkaasti ammatillisia etujaan.
They have proved outstandingly capable of defending their professional interests.
FinnishNeljäs ajatus on, että meidän on tehokkaasti torjuttava laitonta maahanmuuttoa.
The fourth idea is that we have to fight hard against illegal immigration.