"teettää" - Englanninkielinen käännös

FI

"teettää" englanniksi

FI teettää
volume_up
[teetän|teettänyt] {verbi}

Meille sanotaan, että komissio aikoo teettää aiheesta tutkimuksen.
We are told that the Commission intends to commission a study.
Voiko komissio teettää kriittisen analyysin tästä?
Can the Commission have a critical analysis done of this?
Ehdotammekin, että komissio teettää välittömästi riippumattoman tutkimuksen viivästymisen syistä.
We therefore propose that the Commission immediately set up an independent inquiry into the causes of the delay.
Voiko komissio teettää kriittisen analyysin tästä?
Can the Commission have a critical analysis done of this?
EU:n niin sanotuista terrorismin vastaisista toimista olisi hyvä teettää riippumaton tarkastus.
It would be useful to carry out an independent audit of the EU's so-called counter-terrorist measures.
Olisimme halunneet teettää tutkimuksen Martiniquesta ja Guadeloupesta, jotta ala olisi voitu säilyttää kyseisillä alueilla.
We would have liked a study to have been conducted for Martinique and Guadeloupe in order to keep an industry in these regions.
teettää (myös: pakottaa)
volume_up
to make [made|made] {v.} (sb do sth)
Aion ilman muuta teettää lisätutkimuksia pystyäkseni antamaan jäsenille lisätietoja kohtuullisen ajan kuluessa.
I will certainly make further inquiries so as to be in a position to give further information to Members in due course.
On niin paljon käytännöllisempää teettää tuotteet maissa, joissa palkat ovat matalat ja työntekijöitä on paljon, kuin parantaa laitteita.
It is so much more practical to produce in a country with low salaries and a large supply of labour than to make improvements in machinery.
Teetimme erityisiä espressokuppeja, joihin on piilotettu magneetti, joka saa kompassit hulluiksi, suuntautumaan aina kuppeihin päin.
And we had custom espresso cups made that hide a magnet inside, and make those compasses go crazy, always centering on them.
Kilpailukykyisen sähköajoneuvon valmistaminen teettää tietenkin paljon työtä.
Of course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Turkin liittyminen teettää enemmän työtä, sillä Turkin on muutettava yhteiskuntakäsitystään omamme kaltaiseksi.
The process will require more work where Turkey is concerned, for Turkey's idea of society will have to be brought into line with ours.
Jos hyväksymme direktiivin sovittuine tarkistuksineen, se teettää asianajajilla paljon työtä kaikissa jäsenvaltioissa.
If we adopt the Directive together with the agreed amendments, it will create a great deal of work for lawyers in all of our countries.

Esimerkkejä "teettää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishRyhmäni suhtautuu myönteisesti suositukseen teettää tarkempia lisätutkimuksia.
My Group welcomes the recommendation for further, more specific research.
FinnishEmme voi teettää niin tärkeää asiaa kuin Lissabonin sopimusta pelkästään Euroopan neuvostolla.
We cannot subcontract a matter such as the Lisbon Treaty to the European Council alone.
FinnishKaikkia julkisia palveluita ei pidä kuitenkaan teettää kansalaisjärjestöillä.
We must not, however, subcontract all public services to NGOs.
FinnishSovimme siis, että levityksestä saatetaan teettää tutkimus: hienoa, nämä ovat kauniita sanoja.
We therefore reached an agreement on undertaking a feasibility study into this circulation.
FinnishTämähän tarkoittaa, että kokeita voivat teettää muutkin kuin toimivaltaiset viranomaiset.
This means that the tests can be carried out by authorities other than the competent authorities.
FinnishEU:n niin sanotuista terrorismin vastaisista toimista olisi hyvä teettää riippumaton tarkastus.
It would be useful to carry out an independent audit of the EU's so-called counter-terrorist measures.
FinnishKritiikin seurauksena päätettiin teettää täydentävä tutkimus, jonka suorittaa myös Stone & Webster.
So as a result of the criticism it was decided to charge Stone & Webster to undertake a supplementary investigation.
FinnishTämä on juuri sen arvioinnin tarkoituksena, jonka aiomme teettää neuvoston kanssa tämän vuoden loppuun mennessä.
That is precisely the purpose of the evaluation that we intend to conduct with the Council by the end of this year.
FinnishJotkin maat eivät halua sisällyttää tarkastukseen lentokoneen törmäystä ja jotkin maat antavat teettää stressitestin vain osassa voimaloistaan.
Some will not want to include aircraft crashes and others will only open up a part of their plants for stress tests.
FinnishTämän perusteella olisi suositeltavaa teettää tutkimus, jossa selvitettäisiin kulttuuriteollisuuden merkitys Euroopan taloudelle.
With this in mind, it would be desirable to carry out a study highlighting the importance of these industries for the European economy.
FinnishYrityksiltä ja järjestöiltä saatujen tietojen täydentämiseksi EHTY teettää tutkimuksia hintojen ja markkinoiden kehittymisestä.
To supplement the information received from undertakings and associations, the ECSC carried out its own studies on price trends and market behaviour.
FinnishTarvitsemme tiukat säännöt, joista käy ilmi muun muassa se, mitä voidaan hajauttaa, mitä voidaan teettää ulkopuolisilla ja mikä on riippumatonta.
There need to be tough rules stating, among other things, what may be decentralised, what may be outsourced and what is independent.
FinnishEn usko, että mikään asia teettää meillä yhtä paljon päänvaivaa tänä ja tulevina vuosikymmeninä kuin kysymys elintarvikkeiden saatavuudesta.
I think that there will hardly be a topic that will occupy us as much during this and the forthcoming decades as the question of the availability of food.
FinnishSiksi aion teettää toteutettavuustutkimuksen perusteista, joita voitaisiin käyttää sallittujen ainesten luettelon hoitamiseksi, sekä vaadittavista resursseista.
I therefore intend to launch a feasibility study on the criteria which could be used for managing the positive list and the resources which this would involve.
FinnishMikroyritykset voivat kuitenkin jatkaa tilinpäätösten laatimista vapaaehtoisesti, teettää tilintarkastuksen ja lähettää tilinpäätökset kansalliseen rekisteriin.
However, micro-enterprises will be able to continue to draw up annual accounts on a voluntary basis, submit them to auditing and send them to the national register.
FinnishYksi asia on selvä: on tullut aika teettää tabuista vapaa arviointi julkisten palvelujen vapauttamista ja purkamista koskevan politiikan käytännön tuloksista.
One thing is clear: the time has come to carry out a taboo-free assessment of the practical results of these policies aimed at liberalising and dismantling public services.
FinnishToinen vaihe teettää edelleen paljon työtä, eivätkä naiset ole tämän vuoksi vielä havainneet juurikaan käytännön parannuksia, vaikka hallitus onkin sitoutunut.
People are still working very hard on step two, and that is why women are still seeing little in the way of practical improvements to date, although the government is committed.
FinnishVaikuttaa siltä, että koska Yhdysvallat tarvitsee joukkojaan Lähi-idässä, se teettää tämän merkitykseltään toissijaisen operaation eurooppalaisilla vasalleillaan.
It seems that, as the United States need their troops in the Middle East, they are sub-contracting this operation, which is now of secondary importance, to their European vassals.
FinnishAikooko neuvosto teettää ulkoisen tarkastuksen AVENTINUS-, SENSUS- ja EUROPOLIS-hankkeista epäsäännönmukaisuuksien poistamiseksi ja hankkeen avoimuuden lisäämiseksi?
Will the Council arrange for an external audit of the AVENTINUS, SENSUS and EUROPOLIS projects to be conducted in order to eliminate irregularities and come up with a transparent project?