FI

tasapaino {substantiivi}

volume_up
tasapaino (myös: vaaka)
Aluesuunnittelu merkitsee samaa kuin tasapaino tai, jos niin halutaan, uusi tasapaino.
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
Tasapaino on löydettävä, ja mielestäni tämä on oikea tasapaino.
We have to strike a balance. In my view this is the right balance to strike.
Perussopimuksella saadaan aikaan tasapaino, ja tuota tasapainoa on kunnioitettava.
The treaty strikes a balance and that balance has to be respected.
tasapaino (myös: mielenrauha)
Näiden neuvottelujen tuloksissa toimielinten välinen tasapaino on onnistuttu säilyttämään.
The results of negotiations have achieved this institutional equilibrium.
Tiedämme hyvin, että tämä tasapaino on sekä välttämätöntä että vaikeaa.
We are well aware that this equilibrium is both necessary and difficult to achieve.
Se on juuri sellainen tasapaino, jota tarvitsemme, ja tarvitsemme nyt laajaa tukea.
It is exactly the equilibrium that we need, and now we need broad support.
tasapaino (myös: itsevarmuus, arvokkuus, luontevuus)

Esimerkkejä "tasapaino"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSovittelussa löydettiin tasapaino, jonka kaikki toimielimet saattoivat hyväksyä.
In conciliation, a balance was struck which made sense to all the institutions.
FinnishTässä asiassa meidän on löydettävä oikea tasapaino kahden vaatimuksen välillä.
In this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
FinnishTarkastelemme useita eri aiheita, ja meidän on löydettävä tasapaino niiden välillä.
We are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
FinnishTämä direktiivi on tärkeä, koska siinä pyritään saamaan aikaan ekologinen tasapaino.
This directive is important, because it is about achieving an ecological balance.
FinnishMeidän on valmistauduttava mahdollisimman hyvin ja löydettävä oikea tasapaino.
We will have to prepared in the best possible way and find the right balance.
FinnishMeidän mielestämme vakauden ja uudistuksen välillä tulisi aina olla tasapaino.
From our point of view there must always be a balance between stability and reform.
FinnishNykyinen tasapaino maidontuotannossa on saavutettu maitokiintiöiden avulla.
The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
FinnishPuheenjohtajavaltiolla ja komissiolla on velvollisuus yrittää löytää oikea tasapaino.
The presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
FinnishEnsimmäinen on tähän asti taattu tasapaino isojen ja pienten valtioiden välillä.
One is the balance which has so far been maintained between large and small countries.
FinnishKomission haasteena ja meidän haasteenamme on kuitenkin löytää oikea tasapaino.
The challenge for the Commission and for ourselves is, however, to find the right mix.
FinnishAluesuunnittelu merkitsee samaa kuin tasapaino tai, jos niin halutaan, uusi tasapaino.
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
FinnishAsuntovaunuille löydettiin hyvä tasapaino taloudellisuuden ja turvallisuuden välillä.
In the area of caravans, a good balance was found between economy and safety.
FinnishMeidän on saavutettava sopiva tasapaino ja pidettävä viestintäkanavat auki.
We must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
FinnishMeidän ryhmämme mielestä peruskysymyksenä siinä on turvallisuuden ja vapauden tasapaino.
For our group, the basic point here is the balance between security and freedom.
FinnishSiksi vaadimme, että meidän on saatava tämän osalta aikaan parempi tasapaino.
That is why we are insisting that we have to have a better balance on this.
FinnishPanin merkille esityksestänne kolme sanaa: avoimuus, tehokkuus ja tasapaino.
I noted three words in your statement: transparency, efficiency and balance.
FinnishLupamenettelyyn ja korvaamiseen liittyvissä asioissa on myös löydetty hyvä tasapaino.
A sound balance has also been struck in the areas of authorisation and substitution.
FinnishSe on juuri sellainen tasapaino, jota tarvitsemme, ja tarvitsemme nyt laajaa tukea.
It is exactly the equilibrium that we need, and now we need broad support.
FinnishMeidän on yhdessä löydettävä oikea tasapaino talouden ja ekologisten kysymysten välille.
Together we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
FinnishTällainen tasapaino on jo toteutunut lento- ja rautatieliikenteen vapauttamisessa.
This balance has already been achieved in the liberalisation of air and rail transport.