"tarkkailla" - Englanninkielinen käännös

FI

"tarkkailla" englanniksi

FI tarkkailla
volume_up
[tarkkailen|tarkkaillut] {verbi}

Ydinvoimalaitostilannetta voidaan täten tarkkailla jatkuvasti.
In this way, the situation with regard to nuclear power plants can be monitored continuously.
Komissio aikoo tarkkailla valppaasti jäsenmaissa tehtyjä havaintoja.
The Commission intends monitoring closely the experiments under way in the Member States.
Näin ollen etäällä sijaitsevien tuotantolaitosten prosessia voidaan tarkkailla paljon tehokkaammin”, Kari Nykänen sanoo.
You can monitor the processes at the distant plants much more efficiently,” says Kari Nykänen.
Myös Brysselin täytyy tarkkailla, miten se käyttää julkisia varoja.
Brussels, too, must watch how it spends every public euro.
Se ei kuitenkaan saisi olla vaihtoehto kyvyllemme tarkkailla, miten järjestelmämme toimivat.
However, it should be an alternative to our ability to watch how our systems are working.
Vakoiluohjelma on tietokoneeseen asennettu sovellus, joka tarkkailee ja tallentaa toimintaasi.
Spyware is a type of software that is installed on your computer to watch and record your activity.
Mielestäni Euroopan unionin tehtävänä on edistää Venäjän kehitystä vakaan demokratian suuntaan, mutta myös tarkkailla ja ohjata sitä kriittisesti.
I believe that it is the task of the European Union to encourage the development towards a stable democracy in Russia, but to observe and follow it critically.
Tämän prosessin jälkeen on nopeasti toteutettava muita toimenpiteitä, jotka tukevat ulkomaisten työntekijöiden muita luokkia, ja minä aion tarkkailla asiaa.
This process will need to be quickly followed by the adoption of other measures in favour of other categories of foreign workers and I shall be looking out for them.
Koska joidenkin raporttien mukaan aspartaamin liikakäytöstä kuitenkin aiheutuu ongelmia, haluamme jäädä tarkkailemaan tilannetta, ja esittelijämme kertoikin, millä tavalla.
As there are nevertheless some reports of problems following over consumption of aspartame, we wish to remain vigilant and our rapporteur has explained how we can do so.
tarkkailla (myös: nähdä, valvoa)
tarkkailla (myös: ohjata, valvoa)
Mitä hyötyä on rahoittaa ja tarkkailla vaaleja, jos kerran kieltäydymme tunnustamasta niitä, jotka ovat valinneet aseiden sijasta vaaliuurnan?
What is the point of financing and supervising elections, if we then refuse to recognise those who have chosen the ballot box over arms?

Esimerkkejä "tarkkailla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishAiotteko todellakin vain tarkkailla asioita odottaessamme liittokansleri Merkeliä?
Will you really mind the shop single-handedly while we wait for Chancellor Merkel?
Finnish(PL) Arvoisa komission jäsen, minulla oli mahdollisuus tarkkailla Moldovan uusintavaaleja.
(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
FinnishTämä siis silloin, kun ne ovat tosiasiassa voineet tarkkailla hylkeenpyyntiä.
That is, of course, when they have actually been permitted to observe sealing activities.
FinnishMeidän tehtävänämme on tarkkailla komission jäsenehdokkaita ja antaa heille luottamuslause.
Our job is to examine your Commissioners and give them a vote of confidence.
FinnishTulevaisuudessa ei tarkkailla ainoastaan epäiltyjä vaan myös heidän ystäviään.
In future, it will not only be suspects that will be under observation, but also their friends.
FinnishHe väittävät, että kalat viedään Las Palmasiin ja ettei tätä tarkkailla tai valvota.
They claim these fish are being landed in Las Palmas and that there is no policing or control.
FinnishKomissio aikoo tarkkailla valppaasti jäsenmaissa tehtyjä havaintoja.
The Commission intends monitoring closely the experiments under way in the Member States.
FinnishLänsi ei voi vain passiivisesti tarkkailla tällaisia makaabereja toimia.
The West cannot simply be a passive observer of such macabre acts.
FinnishSe voisi tarkkailla EU-käytäntöjä koko Euroopan unionin alueella.
It could look at EU practices across the whole of the European Union.
FinnishYdinvoimalaitostilannetta voidaan täten tarkkailla jatkuvasti.
In this way, the situation with regard to nuclear power plants can be monitored continuously.
FinnishMeillä on ollut tilaisuus tarkkailla läheltä, mistä tässä demokratian erikoismuodossa on kysymys.
We have had the opportunity to observe close up what this special form of democracy is all about.
FinnishEmme voi eikä meidän pidä tarkkailla tai tukea kaikkia vaaleja.
We cannot and should not observe or support every election.
FinnishMielestäni komission pitäisi tarkkailla erityisesti yhtä hanketta seuraavien vuosien aikana.
There is a special project I think the Commission should keep a particular eye on over the next few years.
FinnishMeidän ei pitäisi estää Sarajevoa, mutta samalla meidän pitäisi tarkkailla viranomaisia siellä.
We should not discourage Sarajevo but, at the same time, we should keep an eye on the authorities there.
FinnishTäällä parlamentissa tänään esitettyjä huomautuksia pitäisi tarkkailla historian valossa.
Some of what has been said today in this House should be put into perspective by viewing it in the light of history.
FinnishVoit tarkkailla, minkä tyyppinen Windows Defenderin tarkistus on meneillään ja kuinka kauan se on kestänyt.
You can view which type of Windows Defender scan is in progress and see how long it has been running.
FinnishSamoin torjumme vaatimuksen, jonka mukaan itsenäisiä työehtosopimuksia pitäisi tarkkailla ja ohjailla.
We shall also reject the demand for checks and directions to be introduced into free collective bargaining.
FinnishTulevaisuudessa on kuitenkin välttämätöntä, että ei ainoastaan tarkkailla kehitystä vaan vaikutetaan siihen aktiivisesti.
However, it will be necessary not only to observe the development but actively to shape it.
FinnishVoimme tarkkailla yhteiskunnallisen epätasa-arvon lisääntymistä pelkästään näiden kahden voivodikunnan perusteella.
Taking just these two provinces as an example, we can observe a growing level of social inequality.
FinnishTarkoituksemme on tarkkailla vaalien sujumista.
We are going to observe the conduct of the elections.