FI

takia {prepositio}

volume_up
Epävarmuuden takia palkkio ei mahdollista tehokasta hallintosuunnittelua.
Because of this uncertainty the premium does not allow effective management planning.
Maltalaiset eivät tehneet sitä minkään EU:n lainsäädännön takia eivätkä etenkään Frontexin takia.
The Maltese did this not because of any EU legislation and certainly not because of Frontex.
Lapsia ei pitäisi missään olosuhteissa viedä pois kotoaan köyhyyden takia.
Children should not, under any circumstances, be taken away because of poverty.
Sen takia budjettivaliokunta tutki talousarvioesityksen erittäin huolellisesti.
As a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
Emme voineet tukea tätä kohtaa sen liian epäselvän sanamuodon takia.
Because the wording was insufficiently clear on this point, we were unable to support it.
Tämän takia tällaisia mietintöjä laaditaan erittäin harvoin.
It is therefore a rare occasion on which reports of this kind are taken here.
Tiedämme, että kannat ovat monissa tapauksissa vähäiset vuosikymmenten liikakalastuksen takia.
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan.
This is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Nämä ehdotukset tehtiin kuitenkin huonon status quon takia, kun alustavissa kertomuksissa osoitettiin niiden puutteet.
After all, the poor status quo brought about these proposals after initial reports showed the weaknesses.
Bulgarian maine tahrataan lyhyen aikavälin poliittisten voittojen takia.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Me tarvitsemme hyvää ja avointa patenttilainsäädäntöä jo työpaikkojenkin takia.
Indeed, we need good and transparent patent legislation for the sake of employment.
(Puhemies pyysi puhujaa puhumaan hitaammin tulkkien takia.)
(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(NL) EU on suuren mittakaavansa takia etäällä asukkaistaan.
(NL) On account of its largescale, the EU is far removed from its residents.
Tietojen salassapito teollisuusvakoilun tai terroriuhan takia ei ole sallittua.
Information should not be kept back on account of industrial secrets or the threat of terrorism.
Se on tehtävä jo ihmisarvon takia, mutta ei pelkästään sen vuoksi.
This must be done if only on account of human dignity, but not solely for that reason.

Esimerkkejä "takia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
FinnishOn jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
It is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
FinnishSen takia budjettivaliokunta tutki talousarvioesityksen erittäin huolellisesti.
As a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
FinnishEstetäänkö sen pääsy yhä niin sanotun " Jones Actin" kummallisen tulkinnan takia?
Is that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
FinnishEn ole yllättynyt, että tämän vääryyden takia toimivaltainen komission jäsen...
It does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
FinnishTämän takia ne voivat kehittyä kaikkialla Euroopassa; tämä on Euroopan ongelma.
And therefore they could spill over in all Europe; this is a European problem.
FinnishSe ei ollut mahdollista ja myöhästyin minuutin puhemiehistön viivytyksen takia.
That proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
FinnishVälinpitämättömyyden takia menetetään paljon enemmän rahaa kuin kavallusten takia.
More resources are lost through lack of motivation than through misappropriation.
FinnishTäällä Strasbourgissa on hissien takia joskus vaikeaa saapua ajoissa paikalle.
It is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
FinnishMinkä takia yksikkömme eivät voi antaa meille yksinkertaista ja selkeää tietoa?
Why is it that our services cannot give us simple and straightforward information?
FinnishTämän takia olemme erittäin huolissamme ratifiointimenettelyn viivästyksistä.
This is why we are extremely concerned by the delays in the ratification process.
FinnishEmme voi sallia porsaanreikiä, joiden takia jotkin edut jäisivät ilmoittamatta.
We cannot allow any loopholes which would let some interests go unregistered.
FinnishTämän takia olen tyytyväinen vauhtiin, jolla parlamentti on käsitellyt tätä asiaa.
I am therefore pleased at the speed with which Parliament has taken up this issue.
FinnishJos kansainvälisiä määräyksiä on tarpeen muuttaa tämän takia, meidän on tehtävä se.
If it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
FinnishNiiden takia yksityishenkilöt ja yritykset joutuvat tekemään tarpeetonta lisätyötä.
They lead to unnecessary additional work for private individuals and companies.
FinnishMe tarvitsemme hyvää ja avointa patenttilainsäädäntöä jo työpaikkojenkin takia.
Indeed, we need good and transparent patent legislation for the sake of employment.
FinnishSanon tämän sen takia, että meidän pitäisi myös aina selittää, mistä puhumme.
The reason I say this is that we should always explain what we are talking about.
FinnishAsian arkaluonteisuuden takia ymmärrän kyllä, että siinä edistytään hitaasti.
Given the sensitive nature of the issue, I can understand that this takes time.
FinnishVäkivaltaisuudet ovat kärjistyneet kaikkialla ääriliikkeiden voimistumisen takia.
Everywhere this violence is exacerbated by the spread of extremist movements.
FinnishSen takia nopean toiminnan välineelle on ehdotettu yksinkertaista menettelyä.
This is why simple procedures are being proposed for the rapid reaction facility.