"taivuttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"taivuttaa" englanniksi

FI taivuttaa
volume_up
[taivutan|taivuttanut] {verbi}

1. yleinen

Oli vaikeaa taivuttaa neuvosto mukauttamaan monivuotista talousarviota.
It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.
Kuinka voimme taivuttaa amerikkalaiset ottamaan uusia askelia?
How can we persuade the Americans to take new steps?
Kuinka voimme kannustaa ihmisiä luovuttamaan useammin verta ja taivuttaa yhä useampia ihmisiä luovuttamaan?
How can we encourage people to give blood more frequently and persuade more people to give?
Sääntöjä ei voi taivuttaa sellaisiksi kuin itselle sattuu sopimaan.
You cannot bend the rules just because it suits you to do so.
Älä kierrä tai taivuta korttia, kun irrotat sen.
Be careful not to twist or bend the card as you remove it.
Tällä tavalla Eurooppaa rakennetaan, ja toisinaan saattaa olla jopa tarpeen taivuttaa noita asetuksia hieman.
This is how Europe will be built, and at times it may even be necessary to bend those regulations a little.
taivuttaa (myös: taipua, kumartua, kumartaa)
Sanomattakin on selvää, ettei minkäänlainen eduntavoittelu saa taivuttaa meitä tekemään myönnytyksiä ääriryhmille.
It goes without saying that no benefit should induce us to bow down to extremists: we must show solidarity and unity on this.

2. Kielitiede

taivuttaa (myös: deklinoida)

3. Kielitiede: "verbiä"

Samoin kukaan ei voi enää kieltää ilmiselviä teloituksia eikä semanttista muutosta: nykyään Kiina taivuttaa itsemurhan tekoa tarkoittavan verbin transitiivisesti.
Nor can anybody deny the evidence of the executions, obviously, or the semantic changes: China now conjugates the verb 'to commit suicide' as a transitive verb.

4. Fysiikka

5. kielioppi

Esimerkkejä "taivuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEU:n ei pidä antaa Yhdysvaltain taivuttaa sitä hyväksymään sopimusta, joka on haitallinen kehitysmaille.
The EU must not be bullied by the USA into accepting an agreement that is detrimental to the developing world.
FinnishYhteys Eurooppaan voisi mahdollisesti taivuttaa kansainväliset yritykset perustamaan liikkeitä ja investoimaan Liettuaan.
The connection with Europe could potentially help convince international companies to establish shops and invest in Lithuania.
FinnishNäissä tilanteissa on hyvin vaikea taivuttaa ihmiset noudattamaan lakia käyttämättä pakkokeinoja, mutta tämä on hallitusten vastuulla.
In these situations it is very difficult to enforce the law without using force, but that is the responsibility of governments.
FinnishMielestäni voimme parhaiten taivuttaa muut seuraamaan meitä näyttämällä esimerkkiä ja antamalla tahdin, kuten nimenomaan teemme parhaillaan.
I feel that the best way of persuading others to follow us is to set the pace and lead by example, which is exactly what we are doing.
FinnishMeidän täytyy yrittää taivuttaa muutkin puolellemme, se meidän on ilman muuta tehtävä, mutta ei niin, että jo tehdyt sopimukset joutuvat horjuvalle pohjalle.
We must also try to bring the others on board, that we must definitely do, but not by putting concluded agreements at risk.
FinnishSamoin kukaan ei voi enää kieltää ilmiselviä teloituksia eikä semanttista muutosta: nykyään Kiina taivuttaa itsemurhan tekoa tarkoittavan verbin transitiivisesti.
Nor can anybody deny the evidence of the executions, obviously, or the semantic changes: China now conjugates the verb 'to commit suicide' as a transitive verb.
FinnishAinoastaan tällä tavoin voimme saada kansalaiset ahkerasti vaaliuurnille, ja siten saamme voimaa taivuttaa neuvosto ensi kaudella vielä suurempiin myönnytyksiin.
Only then can we obtain a high level of electoral participation and only then can we draw the necessary strength to wrest even more from the Council in the next round.
FinnishOlisi kuitenkin ongelmallista yrittää taivuttaa Marokon viranomaisia rahoitustukijärjestelmän avulla kääntymään siihen suuntaan, johon parlamentin jäsen haluaisi.
There is, however, a dilemma in seeking to use a financial framework for the purposes of moving the Moroccan authorities more in the direction that the honourable Member would want.
FinnishMeidän on yhdessä oltava riittävän vahvoja, jotta voimme taivuttaa poliittiset vastuuhenkilömme siihen, että he omasta aloitteestaan vaatisivat naisia mukaan poliittiseen päätöksentekoon.
We shall all have to be sufficiently strong to force our political leaders to voluntarily impose women' s participation in the political decision-making process.
FinnishTämä taivuttaa meidät kannattamaan neuvoston puheenjohtajavaltion ehdottamaa toimintasuunnitelmaa, jossa ehdotetaan kaikille sisämarkkinoiden sidosryhmille yhteisen yleisstrategian laatimista
This induces us to adopt the plan of action proposed by the Presidency, namely that of drawing up a general approach, involving all the stakeholders on the internal market.