FI

täysi {adjektiivi}

volume_up
Meidän on annettava täysi tukemme mietinnössä tarkastellulle komission ehdotukselle.
We must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
Euroopan parlamentin on saatava täysi toimivalta lainsäädäntö- ja talousarvioasioissa.
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
Parlamentilla on jo toimielimenä täysi oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
Suoraan sanottuna odotan, että Berlusconin virkakaudesta tulee täysi katastrofi.
Frankly, I expect the Berlusconi term of office will prove to be a total disaster.
Näin ministeri käsittääkseni sanoi, ja hänellä on meidän täysi tukemme.
That is, I think, what the Minister was saying and he has our total support.
Meidän on vastattava antamalla täysi tukemme Pelinkalle.
In response, we must give Mr Pelinka our total support.
Autotallissa oleva auto on täysi vaaraton, mutta väärin käytettynä se on kuin ase.
A car in a garage is completely harmless, but when it is being used wrongly it is like a deadly weapon.
Viimeinen aihe koskee vähiten kehittyneitä maita, jotka hyötyvät nyt kaikki paitsi aseet -sopimuksesta ja joilla on siten täysi ja rajoittamaton päästy markkinoillemme.
The last item to round off concerns LDCs that now benefit from 'Everything But Arms' and thus have complete and unlimited access to our markets.
Burman hallinnon pitäisi palauttaa hänelle täysi liikkumisvapaus välittömästi ja vapauttaa kaikki poliittiset vangit, mukaan lukien tänään pidätetyt.
The Burmese regime should give her back full freedom of movement immediately and release all political prisoners, including those rounded up today.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän olisi annettava täysi tunnustus EU:n hyvin rakentavalle ja vankalle panokselle, jonka se toi konferenssin valmisteluvaiheeseen.
At the same time, I think that the very constructive and solid EU contribution through the preparatory phase of the conference should be fully acknowledged.
EU:n satelliittiradionavigointiohjelmat ovat täysi katastrofi.
The EU satellite radio navigation programmes are an unmitigated disaster.
Yhteinen kalastuspolitiikkamme on kestämätön, epälooginen ja täysi fiasko.
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.

Esimerkkejä "täysi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSuoraan sanottuna odotan, että Berlusconin virkakaudesta tulee täysi katastrofi.
Frankly, I expect the Berlusconi term of office will prove to be a total disaster.
FinnishSiitä huolimatta sitä joskus miettii, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
Nevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
FinnishKysymys on ehkä siitä, katsooko lasin olevan puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
Perhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
FinnishMeidän on annettava täysi tukemme mietinnössä tarkastellulle komission ehdotukselle.
We must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
FinnishJos se on tavoitteena Cardiffissa, herra Cookilla on parlamentin täysi kannatus.
If that is the aim of Cardiff, Mr Cook has the full support of this House.
FinnishArvoisa puhemies, meidän täytyy antaa tässä asiassa Turkille täysi selvyys.
Mr President, we are going to have to leave Turkey in no doubt about all this.
FinnishEuroopan parlamentin on saatava täysi toimivalta lainsäädäntö- ja talousarvioasioissa.
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
FinnishParlamentilla on jo toimielimenä täysi oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
FinnishMeillä on täysi oikeus puuttua, jos kyseessä on ihmisoikeusasia, sillä se on työmme.
If it is a matter of human rights, we have every right to interfere; that is our job.
FinnishSuorita täysi tarkistus aina, jos epäilet vakoiluohjelman tartuttaneen tietokoneesi.
At any time, if you suspect that spyware has infected your computer, run a full scan.
FinnishPuheenjohtaja Santerilla ja komission suurella enemmistöllä on täysi luottamukseni.
President Santer and the large majority of his Commission have my complete confidence.
FinnishLiike-elämä haluaa ammatillista koulutusta, ja sillä on siihen täysi oikeus.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
Finnish. - (DE) Arvoisa puhemies, ehdotuksella on ryhmämme täysi tuki.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, this has the full support of our group.
FinnishMääräpäivän lähetessä huomaamme, että lasi on sekä puoliksi täysi että puoliksi tyhjä.
As the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.
FinnishValitse Tarkista-painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja valitse Täysi tarkastus.
Click the Down Arrow next to the Scan button, and then click Full Scan.
FinnishMinulle on täysi mysteeri, mitä fasismilla on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa.
What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.
FinnishIlmaisette nyt mielipiteenne siitä, ja teillä on täysi oikeus tehdä niin.
You are now expressing an opinion on it, and you are fully entitled to do so.
FinnishEuroopan kansalaisilla on täysi oikeus tietää, mitä nämä väitteet ja esitykset ovat.
European citizens have every right to know what these arguments and interventions are.
FinnishSen on tietenkin saatava täydet toimintavaltuudet ja täysi tuki tässä työssä.
Of course, it will be necessary to give them full access and support in doing that job.
FinnishKumpi on hyödyllisempi afrikkalaisen kylän asukkaalle: täysi bensatankki vai täysi vatsa?
What is more useful to a villager in Africa? A full petrol tank or a full stomach?