"tähdentää" - Englanninkielinen käännös

FI

"tähdentää" englanniksi

FI tähdentää
volume_up
[tähdennän|tähdentänyt] {verbi}

Haluan tähdentää vain muutamia seikkoja, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä.
I would just like to highlight a few points that strike me as particularly important.
Mietinnössä ei tehdä näin, mutta haluaisin tähdentää tätä asiaa vielä kerran.
This report does not do so, but I would like to highlight this issue once again.
Haluaisin kuitenkin tähdentää joitakin käytännön ongelmia, jotka olemme havainneet tosielämässä ...
I should however like to highlight some of the everyday practical problems we encounter...
Siksi haluaisin tähdentää komissiolle, että maaseudun kehittämiseen on liitettävä tekniikan siirtoa koskevia toimenpiteitä.
That is why I would like to impress on the Commission the need to include technology transfer measures in rural development.
Otatte tämän vuoksi itsellenne suuren vastuun, ja haluan tänään jälleen kerran tähdentää teille sitä, mitä tämä vastuu tarkoittaa.
You are thereby taking upon yourself a great responsibility, and I want, today, to again impress upon you what that responsibility is.
Kun puhumme Euroopan parlamentin talousarviosta, haluan tähdentää kollegoilleni myös sitä, että meidän on luovuttava tavasta, että haluamme aina vain lisää emmekä koskaan saa tarpeeksi.
When we talk about the European Parliament's budget, what I also want to impress on my colleagues here is that we have to do away with the culture of ever more, ever more and never enough.

Esimerkkejä "tähdentää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
I would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
FinnishLisäksi tässä tekstissä lähetetään selkeitä viestejä, joita haluamme tähdentää.
This text also sends a number of clear messages that I would like to underline.
FinnishHaluan hänen tapaansa tähdentää, että meidän on osoitettava riittävää joustavuutta.
Like her, I would like to stress that sufficient flexibility must be displayed.
FinnishHaluaisin lopuksi tähdentää neuvoston kanssa käytävän vuoropuhelun tärkeyttä.
I would like to end by emphasising the importance of dialogue with the Council.
Finnish   Haluan tähdentää neuvoston puheenjohtajalle kollegani esittämää viimeistä kohtaa.
   I wish to press the President-in-Office on the final point my colleague made.
FinnishHaluaisin tähdentää sitä ja toivon, että tämä esimerkki saisi jäljittelijöitä.
I would like to stress this and I would like this example to find imitators.
FinnishHaluaisin tähdentää tässä kohdin myös sosiaalisia ongelmia ja sosiaalisia seikkoja.
One problem that I would like to stress here is the social problem, and social issues.
FinnishVoinen tähdentää sitä, että Euroopan patenttivirasto ei ole yhteisön virasto.
May I point out that the European Patent Office is not a Community agency.
FinnishToinen asia, jota haluan tähdentää, koskee EU:n naapurivaltioiden välisiä suhteita.
The second point I would like to emphasise concerns relations among EU neighbour states.
FinnishMiten komissio aikoo tähdentää tämän ongelman ratkaisemisen kiireellisyyttä?
How does the Commission intend to press home the urgency of this problem?
FinnishEnnen kuin lopetan budjettikysymyksen käsittelyn, haluan vielä tähdentää erästä asiaa.
Before I leave the issue of the budget, there is one point I want to make.
FinnishSen sijaan Weiler tähdentää useita erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.
On the other hand, Mrs Weiler does indicate a number of possibilities for finance.
FinnishHaluaisin lopuksi tähdentää, kuinka tärkeää demokraattinen valvonta on tässä asiassa.
I would like to conclude by pointing out how important democratic control is in this area.
FinnishNe osoittavat kuitenkin myös, että on välttämätöntä tähdentää yksipuolisen kehityksen vaaroja.
But they also show that we have to point to the dangers of unilateral development.
FinnishOn kuitenkin eräitä näkökohtia, joita on mielestäni hyvä vielä tähdentää.
There are, however, a few points which I think should be highlighted.
FinnishHaluan tähdentää, että alaa koskeva komission aloite liittyy vuosiin� 1996� ja� 1997.
I would like to stress that the Commission's initiative in this field relates to 1996 and 1997.
FinnishHaluan tähdentää niin monen parlamentin jäsenen paneutumista asiaan.
I must emphasise the work undertaken by so many Members of this House.
FinnishSiksi haluan vielä tähdentää kaikkea sitä, mitä komission jäsen juuri sanoi tästä asiasta.
I would therefore like to emphasise everything the Commissioner has just said on this point.
FinnishMielestäni on syytä tähdentää tämän päätösehdotuksen tavoitteita.
I believe that it is worth pointing out the objectives of this proposal for a decision.
FinnishHaluan myös tähdentää tietotekniikan infrastruktuurin rakentamista.
I also wish to emphasise the development of the infrastructure for IT.